ครูผกาสั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3 ทุกคนทุกห้องเรียน

คำสั่ง  1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
(งานช่าง) รหัสวิชา ง 23105 ม.3 ในเว็บไซต์ krupaga โดยเข้า google พิมพ์แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) รหัสวิชา  ง 23105 ม.3
แล้วสืบค้น(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน) ทำเสร็จบันทึกคะแนนลงในสมุด(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5  เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์  หน่วยที่ 5  ง 23105 ม.3
ในเว็บไซต์ krupaga (10 คะแนน)
3.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ ง 23105 ม.3
(10  คะแนน)
4.  วาดรูปภาพขั้นตอนก่อน-หลังการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงาน
การติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์(งานกลุ่มๆละ 8-10  คน)
(หนังสือแบบเรียนหน้า 123-126)ทำลงในกระดาษเอ 4 ระบายสีให้สวยงามส่งในคาบเรียน(10 คะแนน)
5.  รวมคะแนนบันทึกในสมุดรายวิชาการงาน 5 หลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมดังนี้
5.1  แบบทดสอบก่อนเรียน  10  คะแนน
5.2  การนำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  10  คะแนน
5.3  แบบทดสอบหลังเรียน  10  คะแนน
5.4  ใบงานที่ 5/กิจกรรมที่ 5  10  คะแนน
5.5  สรุปองค์ความรู้  10  คะแนน
5.6  วาดรูปภาพขั้นตอนวิธีติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์  20  คะแนน
5.7  ติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์(ภาคปฏิบัติในคาบเรียนหรือเวลาที่นักเรียน
มีคาบว่างกำหนดไม่เกินวันที่ 15  สิงหาคม  20  คะแนน)
6.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนเตรียมความพร้อมหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี
โดยให้ทุกคนอ่านหนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 132-163(สัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่  15)

 

Posted on สิงหาคม 20, 2016, in krupaga สั่งงาน ง 23105 ม.3, krupaga สั่งงาน วิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: