กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง 23105 ม.3
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนจดบันทึก  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมไทย  12  ประการ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลงในสมุดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
2.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3
ผลัดกันตรวจแล้วบันทึกคะแนนไว้ในสมุด(10  คะแนน)
3.  ใหันักเรียนแบ่งกลุ่มรับใบความรู้ที่  1-5 (ในคาบเรียน)ศึกษาใบความรู้ที่ 1-5 จนเข้าใจดีทุกคนในกลุ่ม
แล้วออกมารายงานหน้าชั้นเรียน(รายงานกลุ่มโดยประธานแบ่งสาระการเรียนรู้ให้สมาชิกทุกคนได้รายงาน)
(20  คะแนน  สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้คะแนนเท่ากันทุกคน)
4.  ให้แต่ละกลุ่มทำคำถามหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3 ในเว็บไซต์ krupaga
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน(10  คะแนน  สมาชิกทุกคนได้คะแนนเท่ากัน)
5.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3(10 คะแนน)
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3 แล้วผลัดกันตรวจ
บันทึกคะแนนลงในสมุดรายวิชาการงาน 5 (ข้อสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียนในเว็บไซต์ krupaga)
7.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3
(20  คะแนน ผลัดกันตรวจตามเฉลยในเว็บไซต์  krupaga) บันทึกคะแนนลงในสมุด
8.  ให้นักเรียนทุกคนรวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3 โดยเรียงลำดับ
กิจกรรมการเรียนการสอนก่อน-หลัง เฉลี่ยคะแนนโดยคะแนนเต็ม  5  คะแนน นำคะแนนส่งครูพร้อม
หลักฐานการทำกิจกรรม

Posted on สิงหาคม 23, 2016, in krupaga สั่งงาน ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: