Monthly Archives: ตุลาคม 2016

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(10 คะแนน)
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 -1.4 สรุปองค์ความรู้เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(20 คะแนน)
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 6-8  คนโดยกลุ่มที่ 1  ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการทำงานในชีวิต
ประจำวัน  กลุ่มที่  2 เรื่องความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
กลุ่มที่ 3  เรื่อง  การเลือกใช้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กลุ่มที่ 4 เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้สมาชิกในกลุ่มนำเสนอทุกคน(20  คะแนน)
4.ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย) 40  คะแนน
5.ทำแบบทดสอบหลังเรียน (10  คะแนน)
6.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวันเรียงลำดับกิจกรรมจาก 1-5
รวมคะแนน  100  คะแนนเฉลี่ยคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  5  คะแนน

Advertisements

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้านทั้ง  4  ขั้นตอน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานคนละ  3  แผน
2.1  แผนการปฏิบัติงานประจำวัน (10  คะแนน)
2.2  แผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์(10  คะแนน)
2.3  แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน(10  คะแนน)
แต่ละแผนให้มีรายละเอียดในแผนปฏิบัติงานดังนี้
1.  ชื่องงานที่ปฏิบัติ  (ให้ดูในหนังสือหน้า 5-6 เรื่องชนิดของงานบ้าน ลักษณะงานประจำวัน
ประจำสัปดาห์  หรือประจำเดือน ให้นักเรียนนำมาเขียนในหัวข้อชื่องาน เช่น กวาดบ้านทั้งชั้นบนและล่าง
ล้างจาน  ชามและแก้วน้ำ
2.  กำหนดจุดประสงค์ในการทำงาน  ทำเพื่ออะไร  เช่นกวาดบ้านเพื่อให้พื้นสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
ล้างถ้วย จาน ชาม และแก้วเพื่อให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค
3.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  กำหนดให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
4.  กำหนดระยะเวลา  ให้ชัดเจนว่าทำวันใด  เวลาใด  และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
5.  กำหนดขั้นตอนในการทำงาน ระบุขั้นตอนให้ชัดเจนว่าทำงานใดก่อน-หลังเช่นกวาดบ้านก่อน
ถูบ้าน  หุงข้าวก่อนเตรียมอาหาร
6.  กำหนดผู้รับผิดชอบ  ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดให้ชัดเจน
7.  กำหนดค่าใช้จ่าย  กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณการค่าใช้จ่ายเพราะงานบ้านบางอย่าง
จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันประจำสัปดาห์เช่นการเตรียมและประกอบอาหารต้องวางแผน
ประมาณการค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้า
( 40  คะแนน) ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแล้วบันทึกคะแนนลงในสมุด

ใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที 1.1 -1.4 และสรุปองค์ความรู้เรื่อง  การทำงานในชีวิตประจำวัน
ใบความรู้ที่  1.1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
ใบความรู้ที่ 1.2  เรื่องความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
ใบความรู้ที่ 1.3  เรื่องการเลือกใช้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ใบความรู้ที่ 1.4  เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6
ทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการทำงาน
ในชีวิตประจำวัน ให้ทำทุกข้อ ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจบันทึกคะแนนไว้ในสมุด

 

วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28

ตัวชี้วัดที่  1  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

 

ตัวชี้วัด

  

การวิเคราะห์  K P A สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

เศรษฐกิจพอเพียง/
สาระท้องถิ่น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความรู้
(K)
ทักษะ/กระบวนการ
(P)
คุณลักษณะ
(A)
1 2 3 4 5
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต การทำงานในชีวิตประจำวัน อธิบายขั้นตอนการดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า -ใฝ่เรียนรู้
-มีวินัย
-ซื่อสัตย์สุจริต
วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น การเลือกใช้  ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย -ความมีเหตุผล
-เงื่อนไงความรู้
-เงื่อนไขคุณธรรม
/ / / / /

หมายเหตุ
-เศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง ได้แก่  1  ความพอประมาณ  2  ความมีเหตูผล   3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   2 เงื่อนไง  ได้แก่  1.  เงื่อนไขความรู้  2.  เงื่อนไขคุณธรรม
-สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ได้แก่  1.  ความสามารถในการสื่อสาร  2.  ความสามารถในการคิด  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  5.  ความสามารถใช้เทคโนโลยี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0การวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา  ง 33106  ม.6

ภาระงานรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ตัวชี้วัด/ชื่อหน่วยการเรียนรู้/สาระสำคัญ/กำหนดคะแนนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ตัวชี้วัดประจำหน่วยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ม. 6
1.อธิบายหลักการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันได้
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.การทำงานในชีวิตประจำวัน (เวลา  2  คาบ  5  คะแนน)
สาระสำคัญ
1.1  ความหมายของงานในชีวิตประจำวัน
1.2  หลักในการทำงานในชีวิตประจำวัน
1.3  การเลือกใช้ดุแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
2.1  ความหมายความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2.2  ความหมายและความสำคัญของทักษะการทำงานร่วมกัน
2.3  การประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย(การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ งานใบตอง งานแกะสลัก  เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย)
2.4  หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน
3.ทักษะการจัดการ(เวลา  3  คาบ  15  คะแนน)
3.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดและจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
3.2  งานช่าง
3.3  งานเกษตร
3.4  งานธุรกิจ
4.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
4.1  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
4.2  การเก็บการถนอมและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้านการแปรรูป
4.3  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน(เวลา  1  คาบ  10  คะแนน)การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.1  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ค่านิยม  12  ประการ  คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.2  ทักษะการแสวงหาความรู้(ทำรายงานข้อสอบ  O-net  ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
6.การออกแบบและเทคโนโลยี(เวลา  2  คาบ  10  คะแนน)
6.1  เทคโนโลยีและการออกแบบ(ดูการกำหนดคะแนนจากภาระงานและกำหนดส่งงานตามปฏิทินงาน  ง  33106)
7.การอาชีพ(เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน)
7.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
7.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
7.3  ประสบการณ์ในอาชีพ
7.4  คุณลักษณะที่ดี

 

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28 ในเว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

เว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม. 28

เว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมhttp://www.schoolkc.ac.th/

นักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์  krupaga  โดยผ่านเว็บโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ครูผกาปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 6 ง 33106