กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(10 คะแนน)
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 -1.4 สรุปองค์ความรู้เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(20 คะแนน)
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 6-8  คนโดยกลุ่มที่ 1  ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการทำงานในชีวิต
ประจำวัน  กลุ่มที่  2 เรื่องความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
กลุ่มที่ 3  เรื่อง  การเลือกใช้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กลุ่มที่ 4 เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้สมาชิกในกลุ่มนำเสนอทุกคน(20  คะแนน)
4.ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย) 40  คะแนน
5.ทำแบบทดสอบหลังเรียน (10  คะแนน)
6.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวันเรียงลำดับกิจกรรมจาก 1-5
รวมคะแนน  100  คะแนนเฉลี่ยคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  5  คะแนน

Advertisements

Posted on ตุลาคม 23, 2016, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: