แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.การปลูกพืชไร้ดินมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดการปลูกพืชไร้ดินจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย
3.การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดินขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
4.ถ้าต้องการให้พืชกินใบเจริญเติบโตดี ต้นและใบมีความกรอบ
ต้องให้ธาตุอาหารใดเป็นพิเศษ
5.ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบใดได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะอะไร
6.ผู้ที่จะปลูกพืชไร้ดินได้ดีต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง
7.เพราะเหตุใดการวางภาชนะปลูกพืชไร้ดินจึงต้องวางขวางทิศทาง
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
8.การดูแลรางปลูกพืชไร้ดินให้มีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร
9.นักเรียนจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ใด
10.ถ้านักเรียนต้องการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจำหน่ายจะเลือกปลูกพืชชนิดใด
เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ
1.ช่วยแก้ปัญหาดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชไม่ต้องอาศัยพื้นดิน
สำหรับการปลูกดังนั้นจึงสามารถปลูกในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณชย์
หรืออาคารชุดช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกช่วยสร้างอาชีพใหม่
2.เหตุผลที่การปลูกพืชไร้ดินไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนปลูกพืชไร้ดินครั้งแรกค่อนข้างสูงผู้ปลูกต้องมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลรักษา
3.พันธุกรรมของพืชที่นำมาปลูกสารควบคุมการเจริญเติบโตสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในรูป
สารละลายธาตุอาหาร
4.ธาตุไนโตเจน เป็นธาตุอาหารที่ทำให้พืชกินใบเจริญเติบโตดีต้นและใบ
มีความกรอบ
5.การปลูกพืชไร้ดินในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายหมุนเวียน
หรือNTF เป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะ
เป็นระบบที่ทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี
6.เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
การผลิตและทรัพยากรที่มีการจัดการสารละลายธาตุอาหารซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชไร้ดินการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

Posted on พฤศจิกายน 6, 2017, in 4, แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1-8 ง 31102 ม.4. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. คำตอบข้อ7-10 ไม่มีหรอค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: