กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

Posted on พฤษภาคม 17, 2018, in krupaga สั่งงานหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม. 3, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: