กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธ์พืช รหัสวิชา ง 23105 ม.3

สั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน  ทำกิจกรรมและภาระงานดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ
2.  ให้นักเเรียนอ่านใบความรู้ที่  2.1-2.4(หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช)หรืออ่านในหนังสือแบบเรียนหน้า  102-115
3.  ให้นักเรียนทำใบงานที่  2.1-2.4
4.  จดบันทึกสรุปสาระการเรียนรู้ลงในสมุดรายวิชาการงาน
5.  วาดรูปภาพวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษเอ 4
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกันก่อนเรียน)
7.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เปลี่ยนกันตรวจโดยดูเฉลยในแบบทดสอบสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ม.3 โดยข้อถูกให้ 1  คะแนน ข้อผิดให้  0  คะแนน  รวมคะแนนลงชื่อผู้ตรวจส่งสมุดคืน
8.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช
ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนจัดทำวีดืโอเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ตามที่แต่ละกลุ่มจับฉลากได้ในการจัดทำมีเงื่อนไขดังนี้
1.  ชื่องาน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ
2.  ขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมายให้มีผู้บรรยายอย่างน้อย  1  คน  ตามตัวอย่างคลิปวืดีโอที่ครูนำมาให้ดูในเว็บไซต์
3.  ต้องมีคณะผู้จัดทำทั้งรายชื่อและรูปภาพทุกคน
4.  ความยาวอย่างน้อย  3  นาที
5.  กำหนดส่งตามภาระงาน/ปฏิทินกำหนดส่งงานที่แจกให้ในคาบปฐมนิเทศ
คะแนน  ภาระงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช
คลิปวีดีโอเรื่องขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน
ส่งผลงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน (กำหนดส่ง สิ้นเดือนสิงหาคม)

Posted on กรกฎาคม 11, 2018, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: