ปฏิทินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1
กำหนดดำเนินการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฏาคม
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105 ม. 3 สอบในวันที่  17 ก.ค.
เวลา  15.00 – 16.00  น. (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/9  ครูผกาวดี  ครูสายันต์)
ข้อสอบกลางภาครายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3
1.ข้อสอบมี  2  แบบ
แบบปรนัยเลือกตอบ  จำนวน  36  ข้อ  18  คะแนน(หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3)
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า (งานบ้าน) จำนวน 8  ข้อ  4  คะแนน
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน) จำนวน  8  ข้อ  4  คะแนน
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช (งานเกษตร) จำนวน  10  ข้อ  5 คะแนน
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (งานประดิษฐ์) จำนวน  10  ข้อ  5  คะแนน
2.ข้อสอบแบบอัตนัย  จำนวน 4  ข้อให้เลือกทำ  1  ข้อ ( 2 คะแนน)
(หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 )
รวมคะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน
ห้ามนำโทรศัพท์/สมาทร์โฟนเข้าในห้องสอบ
การเตรียมตัว  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ

Posted on กรกฎาคม 11, 2018, in ปฏิทินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: