ข้อสอบชุดที่ 2 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิต
2.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย
3.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า
4.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการ
การซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าการผลิตการบริการเพื่อมุ่งหวังกำไร
เฉลยข้อ  4
2.  ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื่อมุ่งหวังกำไร
2.  กิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
3.  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
4.  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
เฉลยข้อ  1
3.  ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนตรงกับข้อใด.
1.  เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้ใช้สอย
2.  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีัย
3.  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี
4.  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
เฉลยข้อ  4
4.  นายภีมะ  รักการดีพ่อค้าคนกลางนำโทรศัพท์จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค
ที่ร้านสรรพสินค้าข้อความที่กล่าวมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทใดมากที่สุด.
1.  การให้บริการ
2.  การพาณิชย์
3.  การผลิตสินค้า
4.  ธุรกิจอุตสาหกรรม
เฉลยข้อ  2  การพาณิชย์
5.  นายปิยะรัตน์  พาที ทำธุรกิจขนาดเล็กสถานที่ดำเนินการที่บ้านพักอาศัยทำกิจการ
จำหน่ายเสื้อผ้าบริหารงานคนเดียวมีลูกจ้าง  2  คนใช้เงินทุนน้อยต่อมากิจการขาดทุน
ต้องรับผิดชอบหนี้สินเพียงคนเดียวข้อความที่กล่าวมาสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด.
1.  สหกรณ์
2.  บริษัทจำกัด
3.  กิจการเจ้าของคนเดียว
4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เฉลยข้อ  3  กิจการเจ้าของคนเดียว
6.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธุรกิจ.
1.  กำไร
2.  ความมั่นคงทางธุรกิจ
3.  มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของตน
4.  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆได้
เฉลยข้อ  3  มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของตน
7.  เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่  7  คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิด้วยความสมัครใจ
มีการแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กันหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 5)
เฉลยข้อ  2  บริษัทจำกัด
8.  ข้อใดคือหน้าที่ของธุรกิจ.
1.  การผลิตสินค้า  การเก็บรักษาสินค้า
2.  การให้บริการ  การจัดทำโฆษณา
3.  การจัดซื้อ  การจัดการทางการเงินและบัญชี
4.  ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของธุรกิจ.
1.  Man  Mony
2.  Material  technology
3.  Market   Monday
4.  Management  Marketing
เฉลยข้อ  3  Market  Monday
10.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ.
1.  เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย
2.  ไม่เอาเปรียบลูกจ้างและผู้บริโภค
3.  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สร้างสรรค์สินค้าอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือสังคม
4.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  4

Posted on กรกฎาคม 26, 2018, in ข้อสอบรวมหน่วยวิชาการงานชุดที่2 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: