Daily Archives: พฤษภาคม 26, 2019

krupagaสั่งงานชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3/1-3/10 ทุกห้องเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1-3/10 ทุกห้องเรียน  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
เรื่องการดูแลเสื้อผ้า  จำนวน  10  ข้อโดยให้ทำแบบทดสอบลงในสมุดรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 รหัสวิชา  ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
(ให้ทำแบบทดสอบทุกคน)