Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวขี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง  1.1 ม.3/2)
อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม.3/3)
1.ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
2.กิจกรรมสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
3.กิจกรรมใช้กำลังคนจำนวนมาก
4.กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
เฉลยข้อ  1 เพราะธุรกิจก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้
กำลังคนจำนวนมากและอาจไม่ได้รับความนิยมก็ได้
2.ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนตรงกับข้อใด.
1.เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย    2.มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
3.ได้สิทธิละเว้นการเสียภาษี     4.ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
เฉลยข้อ 4  เพราะถ้ามีธุรกิจจะมีการจ้างแรงงานซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานได้
3.เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด.
1.สนองความต้องการของผู้บริโภค    2.ความก้าวหน้าของธุรกิจ
3.กำไร       4.  ความมั่นคงของธุรกิจ
เฉลยข้อ  3  เพราะกำไรในรูปแบบของตัวเงินเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจ
ซึ่งจะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการต่อไป
4.ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.รับจ้างย้ายบ้าน  ธนาคาร    2.สถานเสริมความงาม  ร้านสะดวกซื้อ
3.โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  ร้านขายยา    4.รับเหมาก่อสร้าง  ปลูกมันสำปะหลังขาย
เฉลยข้อ  4.เพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปลูกมันสำปะหลังขายจัดเป็นธุรกิจ
ประเภทการผลิตสินค้าเหมือนกัน
5.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้.
1.คน      2.เงิน       3.การจัดการ       4.ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  4  เพราะภัยธรรมชาติทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย
จึงไม่ช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
6.เพราะเหตุใดธุรกิจต่าง ๆจึงมีการทำจัดทำโฆษณา.
1  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
2  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
3  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าและบริการ
4  เพราะช่วยลดงบประมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
เฉลยข้อ  2  เพราะโฆษณารูปแบบภาพข้อความและเสียงเป็นสื่อที่มีส่วนโน้มน้าว
ชักจูงให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
7.ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเอง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า
1  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
2  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
3  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
4  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
เฉลยข้อ  1  เพราะจะได้รับการยอมรับไว้วางใจและความภักดีจากผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
8.ธุรกิจช่วยลดปัญหาอาจชญากรรมอย่างไร
1  เมื่อคนมีงานทำ  มีเงินใช้  จึงไม่ก่อปัญหาอาจชญากรรม
2  ธุรกิจสามารถว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยได้ตลอด  24 ชั่วโมง
3  การตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ประกอบธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
4  เมื่อบุคลากรในธุรกิจได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
เฉลยข้อ  3  เพราะเมื่อคนมีงานทำ  มีเงินใช้ก็จะเกิดความเพียงพอในการ
ดำเนินชีวิตจึงไม่มีความอยากมีอยากได้จนต้องก่ออาชญากรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
9.คุณลักษณะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใด.
1  รู้จักตนเอง       2  มีความอดทน      3  มีไหวพริบ     4  มีความเป็นผู้นำ
10. ข้อใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
1  บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง
2  ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและขายให้ผู้บริโภคราคาสูง
3  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่บอกล่วงหน้า
4  หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
เฉลยข้อ 1  เพราะเป็นการปฏิบัติตนที่คำนึงถึงผลดีผลเสียต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1-3/10
ทุกคนทุกห้องเรียน
1.  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ทุกคนทุห้องเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
2.  ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรูหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตในเว็บไซต์
krupaga หรือศึกษาใบความรู้จากหนังสือรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตหัวข้อดังต่อไปนี้
ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ  วัตถุประสงค์  ประเภทของธุรกิจ
องค์ประกอบ  หน้าที่  ประโยชน์ของธุรกิจ  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
4.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
5.  ให้นักเรียนทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต (จากเว็บไซต์ krupaga)
6.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  4

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับ ScQA 4 กรกฏาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินและผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ที่นำ
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ครูนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพเต็มกำลังความสามารถต่อไป

อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1ม.3/3)


ผลงานนักเรียนรายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

ผลงานนักเรียนใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม รายวิชาการงาน 5 ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานนักเรียนกระบวนการกลุ่มใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
(ง 1.1 ม. 3/2)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาควันที่ 22 ก.ค. -26 ก.ค.

สอบวัดผลกลางภาควันที่  22-26 ก.ค. รายวิชาการงาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10
ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทุกคนทุกห้องเรียน

ข้อสอบกลางภาครายวิชาการงาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  20  คะแนน
-ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  36  ข้อ
(ตัวชี้วัดที่  1-3)
-ข้อสอบแบบอัตนัย  4  ข้อ (ตัวชี้วัดที่  1 – 3)

 

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง23105 ม.3

ตัวชี้วัด  1.อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม.3/1)
2.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
3.อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม. 3/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ.
ก.  การสำรวจวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น   ข.  การร่างภาพสามมิติของบรรจุภัณฑ์
ค.  การสานขึ้นรูปชะลอม    ง.  การใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วไปใช้งาน
2.ถ้าต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้จะต้องมี
เครื่องหมายในข้อใด.
ก.  ฉลากเขียว    ข.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ค.  สัญลักษณ์รีไซเคิล    ง.  ข้อความเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อม
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้
3.บรรจุภัณฑ์ชนิดใดไม่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
ก.  กระเช้าพลาสติก   ข.  กระป๋องโลหะมีฝาปิด
ค.  กล่องโฟม   ง.  กล่องกระดาษคงรูป
เฉลยข้อ  ง  เพราะกระดาษสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
4.เพราะเหตุใดจึงต้องใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยพับกล่อง.
ก.  เพราะต้องการให้เห็นรอยพับชัดเจน  ข.  เพราะต้องการให้พับเป็นรูปทรงได้ง่าย
ค.  เพราะต้องการให้กล่องเรียบตรงไม่หักงอ  ง.  เพราะต้องการให้กล่องมีลวดลายงาม
เฉลยข้อ  ข  เพราะการใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยพับกล่องบางๆโดยไม่ให้ขาดจากกัน
จะทำให้กระดาษบริเวณดังกล่าวบางลงและสามารถพับงอให้คงรูปได้ง่าย
5.ถ้าต้องการให้ตอกไม้ไผ่นิ่มและอ่อนตัวก่อนนำมาสานชะลอมประยุกต์
ควรทำอย่างไร.
ก.  นำตอกไปชุบน้ำ     ข.  นำตอกไปผึ่งแดด
ค.  นำตอกไปรมควัน   ง.  ลดขนาดชลอมลง
เฉลยข้อ  กเพราะเมื่อน้ำแทรกซึมเข้าไปในเนื้อตอกจะช่วยให้ตอกนิ่มและอ่อนตัว
6.ฃ้อใดเป็นการประหยัดทรัพยากรในการประดิษฐ์ชะลอมประยุกต์.
ก.  สานชะลอมให้ห่างมากๆ   ข.  ลดการตกแต่งชะลอมด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
ค.  ใช้ตอกจนหมดโดยไม่ตัดทิ้ง    ง.  ลดขนาดชะลอมลง
เฉลยข้อ  ข เพราะดอกไม้ประดิษฐ์จัดเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเมื่อลดการ
นำมาใช้จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรได้
7.ชะลอมประยุกต์นำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของสิ่งใดจึงจะเหมาะสม.
ก.  ผ้าไหม    ข.  ข้าวแต๋น    ค.  เทียนหอม    ง.  กะละแมสวย
เฉลยข้อ  ง  เพราะกะละแมสวยมักจะมีวัสดุห่อหุ้มอยู่แล้วไม่ต้อง
สัมผัสกับชะลอมโดยตรงจึงสะอาดและไม่ต้องกังวลเรื่องความอ่อนนุ่ม
เพราะอากาศจึงเหมาะที่จะบรรจุในชะลอม
8.การเย็บตะเข็บถุงผ้าแบบหูรูดให้ทนทานควรใช้การเย็บวิธีใด.
ก.  การด้นถอยหลัง    ข.  การสอยพันริม
ค.  การเนาแบบเท่ากัน    ง.  การด้นตะลุย
เฉลยข้อ  ก.  เพราะตะเข็บด้นถอยหลังมีความแน่นหนาทนทานเหมือน
การเย็บด้วยจักรเย็บผ้า
9.ถ้าไม่ตกแต่งถุงผ้าแบบมีหูรูดด้วยการปักจะใช้วิธีการในข้อใดจึงเหมาะสม.
ก.  การเพนต์สี    ข.  การติดสติกกอร์รูปสีต่างๆ
ค.  การใช้เชือกสีต่างๆทำหูรูด    ง.  การใช้ผ้าสีฉูดฉาดตัดเย็บถุงผ้า
เฉลยข้อ  ก  เพราะการเพ้นต์สีมีความสวยงามและทำได้ภาพหลากหลาย
10.สิ่งของในข้อใดประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ความรู้จากการเย็บถุงผ้าแบบหูรูด.
ก.  ถุงผ้าแก้วใส่ของชำรวยในงานแต่งงาน   ข.  ผ้าเช็ดมือในห้องครัว
ค.  ถุงเท้าสำหรับเด็กอ่อน    ง.  ซองผ้าใส่กรรไกร
เฉลยข้อ  ก  เพราะในงานแต่งงานนิยมถุงผ้าเย็บแบบหูรูดเพราะสามารถ
มองเห็นสิ่งของด้านในและเปิดปิดถุงได้ง่าย

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง 23105 ม.3

ภาระงานปฏิบัติ  ให้นักเรียนแบ่งกลุุ่ม ๆละ  4-6  คนทุกห้องเรียน  ให้เลือกปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติกกลุ่มละ  1  อย่างโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกงานตามมติที่ประชุมกลุ่มโดยเลือกจากงานที่กำหนดดังนี้
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้  ชะลอมประยุกต์  ถุงผ้าแบบหุรูด  โดยทำเป็นวีดีโอตามห้วข้อก่อน-หลัง  บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการทำ  ข้อเสนอแนะ  สมาชิกกลุ่มทุกคน  ครูผู้สอน
กำหนดส่ง  ตามปฏิทินการส่งงาน
1.  ส่งวิดีโอการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ส่งผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ศึกษาใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
4.  นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5.  สรุปองค์ความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเปลี่ยนกันตรวจข้อถูกให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0  คะแนน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
สืบค้นจากเว็บไซต์ krupaga โดยเข้ากลูเกิล  พิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  รหัสวิชา ง 23105  ม. 3  สืบค้น ให้นักเรียนทำ  10  ข้อ
7.  รวมคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่  3