ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ม.3

คำสั่ง  ให้ักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถููกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการขยายพันธุืพืช
ก.   ดำรงพันธุ์พืชที่ดีไว้    ข.  สร้างพันธุ์พืชใหม่ๆ
ค.  เพิ่มจำนวนต้นพืช       ง.  ก่อให้เกิดอาชีพ
เฉลยข้อ  ก  เพราะการขยายพันธุ์เพื่อดำรงพันธุ์พืชจะช่วยรักษาพืชพันธุุ์ที่หายากไว้
2.การปลูกผักชีเป็นการขยายพันธุื์พืชแบบอาศัยเพศเพราะเเหตุผลในข้อใด.
ก.  ใช้แมลงในการผสมเกสรตัวผู้ตัวเมีย
ข.   ใช้เมล็ดไปเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่
ค.    ใช้เมล็ดตัวผู้และเเมล็ดตัวเมียปลุกด้วยกัน
ง.    ต้องผ่านขั้นตอนกการผสมพันธุ์พืชก่อนปลุก
เฉลยข้อ  ข  เพราะการเพาะเมล็้ดเป็นวิธีการขายพันธุ์พืชให้งอกเป็นต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเพศ
3.ฮอร์โมนเร่งรากนิยมใช้ในการขยายพันธุ์พืชวิธีใด.
ก.   การทาบกิ่ง   ข.  การเสียบยอด   ค.    การตอนกกิ่ง   ง.  การติดตา
เฉลยข้อ  ค  เพราะการตอนกิ่งต้องการให้เกิดรากที่ิ่กิ่่งตอนจำนวนมากภายใน
เวลาอันรวดเร้วจึงต้องใช้ฮอร์โมนเร่งราก
4.ถ้ามีมดเจาะตุ้มตอนทำให้ตุ้มตอนแห้งนักเรียนควรทำอย่งไร.
ก.  เปลี่ยนตุ้มตอนใหม่   ข.   ตักน้ำดตุ้มตอนทุกชั่วโมง
ค.  เติมกาบมะพร้าวชุบน้ำในตุ้มตอน    ง.   ใช้เข็มฉีดยาแฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน
5-7 วันต่อครั้้งจนกว่ารากจะะงอกก
เฉลยข้อ   ง    เพราะเป็้นการให้้น้ำตุ้มตอนโดยไม่ต้องแกะพลาสติกที่หุ้มตุ้มตอนใหม่
5.นักเรียนสังเกตุจากสิ่งใดว่าต้นตอที่ทาบกิ่งพร้อมที่่จะนำไปปลุกในถุงเเพาะชำ.
ก.  ต้นตอมีรากเพิ่มมากขึ้น   ข.  กิ่่งพันธุ์ดีใบงอกออกมา
ค.  พลาสติกและเชือกที่มัดตันตอกับกิ่งพันธุ์หลุดออก
ง.  รากหุ้มต้นตอจะงอกแทงผ่านพลาสติกและเริ่มมีสีน้ำตาลปลายรากสีขาว
เฉลยข้อ  ง  เพราะแสดงถึงความแข็งแรงของต้นที่จะนำไปปลูกซึงเมื่อปลูกแล้วมี
มีโอกาสรอดสูงมาก
6.วิธีการสอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอที่ถูกต้องตรงกับข้อใด.
ก.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอ
ข.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอให้ตาขวาง
ค.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอให้ตาตั้งขึ้น
ง.  สอดแผ่นตาลงไปในเปลือกต้นตอให้ตาควำลง
เฉลยข้อ  ค  เพราะการงอกของกิ่งใหม่จะได้ตั้งขึ้นตามธรรมชาติ
7.การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืชสองต้นเข้าด้วยกันเพื่อให้เจริญเติบโต
เป็นต้นเดียวกันเป็นการขยายพันธุ์พืชวิธีใด.
ก.  การเสียบยอด   ข.  การตัดชำ     ค.  การติดตา   ง.  การทาบกิ่ง
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นขั้นตอนการเสียบยอดซึ่งจะทำให้ได้ต้นพืชพันธุ์ดี
8.พืชในข้อใดที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ.
ก.  ถั่วฝักยาว    ข.  กล้วยน้ำหว้า    ค.  บานไม่รู้โรย    ง.  โกสน
เฉลยข้อ  ง  เพราะโกสนงอกรากได้ง่ายทั้งในดินและในน้ำ
9.ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมในการขยายพันธุ์พืชร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม.
ก.  เมื่อพบว่าเพื่อนได้รับบาดเจ็บจากการใช้มีดตอนกิ่งจึงรีีบชวยปฐมพยาบาลทันที
ข.  ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดแม้งานจะไม่เรียบร้อย
ค.  ไปช่วยงานกลุ่มอื่นในขณะทีเพื่อนของกลุ่มตนเองยัทำงานไม่เสร็จ
ง.  ให้เพือนปฏฏิบัติขยายพันธุุืพืชส่วนตัวเองคอติชผลงาน
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นการแสดงความมีน้ำใจในขณะที่ผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งถือว่า
เป็นคุณธรรมที่มีน้ำใจ
10.การขยายพันธุ์พืขแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงกับข้อใด.
ก.   ขยายพันธุ์พืชใที่ดินที่่ว่างเปล่าขของทางราชกาาร
ข   เลือกพันธธุ์พืชที่เกือบจะสูญพันธุ์มาททำการขยายพันธุ์
ค.  ใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นต้นกล้าเพื่อป้องกันแมลงสัตรูพืช
ง.  นำต้นตอกับกิ่งพันธุืที่่ขึ้้นเกะกะในบริเวณบ้านมาทำการขยายพันธุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ์
เฉลยข้อ  ค  ใช้สารสกัดจากสมุนไพรจะไม่ทิ้้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายในอากาศในพืชและในดิน

 

Posted on กรกฎาคม 2, 2019, in ข้อสอบหน่วยที่ 2เรื่องการขยายพันธุ์พืช ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: