Daily Archives: กรกฎาคม 6, 2019

ผลงานนักเรียนใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม รายวิชาการงาน 5 ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานนักเรียนกระบวนการกลุ่มใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
(ง 1.1 ม. 3/2)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5