Daily Archives: กรกฎาคม 9, 2019

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับ ScQA 4 กรกฏาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินและผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ที่นำ
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ครูนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพเต็มกำลังความสามารถต่อไป

อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1ม.3/3)


ผลงานนักเรียนรายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3