กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1-3/10
ทุกคนทุกห้องเรียน
1.  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ทุกคนทุห้องเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
2.  ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรูหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตในเว็บไซต์
krupaga หรือศึกษาใบความรู้จากหนังสือรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตหัวข้อดังต่อไปนี้
ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ  วัตถุประสงค์  ประเภทของธุรกิจ
องค์ประกอบ  หน้าที่  ประโยชน์ของธุรกิจ  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
4.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
5.  ให้นักเรียนทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต (จากเว็บไซต์ krupaga)
6.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  4

 

Posted on กรกฎาคม 30, 2019, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: