ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวขี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง  1.1 ม.3/2)
อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม.3/3)
1.ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
2.กิจกรรมสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
3.กิจกรรมใช้กำลังคนจำนวนมาก
4.กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
เฉลยข้อ  1 เพราะธุรกิจก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้
กำลังคนจำนวนมากและอาจไม่ได้รับความนิยมก็ได้
2.ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนตรงกับข้อใด.
1.เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย    2.มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
3.ได้สิทธิละเว้นการเสียภาษี     4.ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
เฉลยข้อ 4  เพราะถ้ามีธุรกิจจะมีการจ้างแรงงานซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานได้
3.เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด.
1.สนองความต้องการของผู้บริโภค    2.ความก้าวหน้าของธุรกิจ
3.กำไร       4.  ความมั่นคงของธุรกิจ
เฉลยข้อ  3  เพราะกำไรในรูปแบบของตัวเงินเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจ
ซึ่งจะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการต่อไป
4.ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.รับจ้างย้ายบ้าน  ธนาคาร    2.สถานเสริมความงาม  ร้านสะดวกซื้อ
3.โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  ร้านขายยา    4.รับเหมาก่อสร้าง  ปลูกมันสำปะหลังขาย
เฉลยข้อ  4.เพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปลูกมันสำปะหลังขายจัดเป็นธุรกิจ
ประเภทการผลิตสินค้าเหมือนกัน
5.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้.
1.คน      2.เงิน       3.การจัดการ       4.ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  4  เพราะภัยธรรมชาติทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย
จึงไม่ช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
6.เพราะเหตุใดธุรกิจต่าง ๆจึงมีการทำจัดทำโฆษณา.
1  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
2  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
3  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าและบริการ
4  เพราะช่วยลดงบประมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
เฉลยข้อ  2  เพราะโฆษณารูปแบบภาพข้อความและเสียงเป็นสื่อที่มีส่วนโน้มน้าว
ชักจูงให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
7.ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเอง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า
1  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
2  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
3  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
4  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
เฉลยข้อ  1  เพราะจะได้รับการยอมรับไว้วางใจและความภักดีจากผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
8.ธุรกิจช่วยลดปัญหาอาจชญากรรมอย่างไร
1  เมื่อคนมีงานทำ  มีเงินใช้  จึงไม่ก่อปัญหาอาจชญากรรม
2  ธุรกิจสามารถว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยได้ตลอด  24 ชั่วโมง
3  การตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ประกอบธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
4  เมื่อบุคลากรในธุรกิจได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
เฉลยข้อ  3  เพราะเมื่อคนมีงานทำ  มีเงินใช้ก็จะเกิดความเพียงพอในการ
ดำเนินชีวิตจึงไม่มีความอยากมีอยากได้จนต้องก่ออาชญากรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
9.คุณลักษณะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใด.
1  รู้จักตนเอง       2  มีความอดทน      3  มีไหวพริบ     4  มีความเป็นผู้นำ
10. ข้อใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
1  บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง
2  ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและขายให้ผู้บริโภคราคาสูง
3  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่บอกล่วงหน้า
4  หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
เฉลยข้อ 1  เพราะเป็นการปฏิบัติตนที่คำนึงถึงผลดีผลเสียต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ

 

Posted on กรกฎาคม 30, 2019, in ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ง23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: