กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อสู่โลกอาชีพ  ง 23105 ม.3
1.  ให้นักเรียนจดบันทึกตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ  ค่านิยมไทย 12  ประการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงในสมุดรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ทุกคนทุกห้องเรียน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3
ในเว็บไซต์ krupaga จำนวน  20  ข้อ โดยให้บันทึกลงในสมุดแล้วผลัดกันตรวจบันทึกคะแนน(10  คะแนน)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนคละตามความสามารถให้มีนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง  2 คน
และนักเรียนอ่อน  1 คน ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1-4 แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน(ในคาบเรียน 10  คะแนน)
4.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ(10  คะแนน)
5.  ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระภาษาไทย
โดยวาดรูปภาพอาชีพในฝันระบายสีพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกอาชีพ(10  คะแนน)
6.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ(10  คะแนน)
7.  ให้นักเรียนทำข้อสอบจำนวน 10 ข้อหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ (10  คะแนน)
8.  บันทึกคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ

Posted on กันยายน 12, 2019, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: