แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ รหัสวิชา ง33106ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เงินทุน                           ข.  บุคคลหรือแรงงาน
ค.  อุปกรณ์และวัตถุดิบ     ง.  การจัดการดำเนินงานทางธุรกิจ
2.เป้าหมายของการดำเนินงานทางธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ข.  เพิ่มช่องว่างให้เกิดขึ้นทางสังคม
ค.  สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม
ง.  สร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม
3.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช
1  การซื้อขาย – สินค้าและบริการในตลาดสด
2  การซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
3  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนบริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์
5  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายโฆษณาสินค้าการบริการ การโอนเงิน
และประมูลสินค้าผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภค
1  มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกมากมาย
2  ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการเลือกซื้อสินค้าบริการได้ตลอด  24  ชั่วโมง
3  สามารถเปรียบเทียบราคาคุณภาพในการตัดสินใจ
4  เกิดปัญหายุ่งยากในการต่อรองราคาสินค้าและบริการของผู้บริโภค
5  ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไปซื้อรับสินค้าแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันผ่านกระดานสนทนาในเว็บไซต์ต่าง ๆ
5.ข้อใดคือข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1  ความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคผู้ซื้ออาจถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำไปใช้
ประโยชน์ในทางมิชอบ
2  ผู้บริโภคผู้ซื้อไม่อาจมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการหรือผู้ขายมีตัวตนอยู่จริงผู้ซื้อมีตัวตนอยู่จริง
ไม่สามารถตรวจสอบได้
3  ปัญหาความยากจนความด้อยโอกาสขาดความรู้ทางเทคโนโลยีขาดเครือข่ายการสื่อสารระบบ
โทรศัพท์ไม่สามารถให้บริการชุมชน
4  ในกรณีที่ผู้ซี้อและผู้ขายอยู่คนละประเทศรัฐบาลอาจประสบปัญหาเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

Posted on พฤศจิกายน 27, 2019, in แบบทดสอบหน่วยที่ 3 งานธุรกิจ ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: