กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องทักษะการแก้ปัญหา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/8

ตัวชี้วัดที่  4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
สาระการเรียนรู้
1.การตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง
2.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป
3.การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  4มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ  5-6  คนศึกษาใบความรู้ดังนี้(20  คะแนน)
กลุ่มที่  1  เรื่องทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
กลุ่มที่  2  เรื่อง  การตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เอง
กลุ่มที่  3  เรื่องการแปรรูปอาหาร
กลุ่มที่  4  เรื่องการทำแปรรูปอาหารชนิดต่าง ๆ
กลุ่มที่  5  เรื่องการติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิิงอำนวยความสะดวก
ในบ้านและโรงเรียน
(ให้ศึกษาจากหนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6)
4.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน (20  คะแนน)
5.สรุปองค์ความรู้แต่ละกลุ่มหลังจากนำเสนอผลงาน(20  คะแนน)
6.ทำการแปรรูปอาหารกลุ่มละ  1  ชนิด(20  คะแนน)
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องทักษะการแก้ปัญหา(20  คะแนน)
รวมคะแนน  100  คะแนน

Posted on มกราคม 17, 2020, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: