กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน รหัสวิชา ง33106 ม.6

ตัวชี้วัดที่  5  มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานและทักษะการแสวงหาความรู้
สาระการเรียนรู้
1.ความหมายสมรรถนะ
2.ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.คุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
4.การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน
5.ทักษะในการแสวงหาความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  5
2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  5
3.ให้นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่องสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการแสวงหาความรู้
(หนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 เว็บไซต์การเรียนรู้)
4.ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  5
5.ให้นักเรียนแสวงหาความรู้เรื่องข้อสอบประจำหน่วยที่  1 – 7  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6 ง33106 ม.6
หน่วยการเรียนรู้ละ  10  ข้อ รวม  70  ข้อ (7  คะแนน)
5.ทำแบบทดสอบหลังเรียน
6.สรุปองค์ความรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 (3  คะแนน)
รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  5  (10  คะแนน)

Posted on มกราคม 30, 2020, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: