กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ(สาระการอาชีพ) ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 6 ง33106
1  บันทึกชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
2  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7
3  ปฏิบัติใบงานที่  7 เรื่องการจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ(นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ 2020)
(ใบงานที่  7 ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมเก็บหลักฐานการจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ)
4  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  7
5  นำเสนอผลงานปัญหาอุปสรรคในการศึกษาดูงานเรื่องการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
ในงานเปิดบ้านวิชาการ กุดชุมวิทยาคม  2020
6  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  7
7  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนส่งสมุดบันทึกหน่วยการเรียนรู้ที่  7

Posted on กุมภาพันธ์ 20, 2020, in กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: