Monthly Archives: มีนาคม 2020

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและคณะครูนักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ขอขอบคุณผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ฝ่ายบริหารทุกคนที่สนับสนุนงบประมาณและให้กำลังใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด อย่างมีคุณภาพและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโครงการต่างๆ
ให้สำเร็จลุล่วงขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่คอยให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
สุดท้ายขอขอบใจนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกคนทุกห้องเรียน
ที่ให้ความร่วมมือในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนขยันบรรลุเป้าหมายในรายวิชาการงาน 6 ง33106

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 มีนาคม ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม


นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม มอบประกาศนียบัตรชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 บูมพี่บูมน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ,3

 

 

โครงการค่ายทักษะอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มีนาคม ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ร่วมโครงการค่ายทักษะอาชีพ  กลุ่มการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา  2562
วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2563  ณ  หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สพม.  28

นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ประธานเปิดงานโครงการค่ายทักษะอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2563  ณ  หอประชุมจามจุรี

ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเยี่ยมชมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะวิชาชีพ

ครูนวลฉวี  โสมเกษตรินทร์ และครูดอกไม้  แสงพันธุ์วิทยากรการทำขนมถ้วยพูขนมสาลี และขนมถั่วแปบ

ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ เยี่ยมชมผลงานการทำขนมและผลงานการจัดผ้าพร้อมพิธีปิด
ค่ายโครงการค่ายทักษะอาชีพกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม สพม.28