ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและคณะครูนักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ขอขอบคุณผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ฝ่ายบริหารทุกคนที่สนับสนุนงบประมาณและให้กำลังใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด อย่างมีคุณภาพและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโครงการต่างๆ
ให้สำเร็จลุล่วงขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่คอยให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
สุดท้ายขอขอบใจนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกคนทุกห้องเรียน
ที่ให้ความร่วมมือในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนขยันบรรลุเป้าหมายในรายวิชาการงาน 6 ง33106

Posted on มีนาคม 11, 2020, in ขอบคุณผู้อำนวยการบุญมี พุ่มจันทร์, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: