Category Archives: การงาน ม. 1 รหัส ง 21101

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 21101 ม. 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกาก0บาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ตัวชี้วัด  1.  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ (ง  4.1  ม.  1/1)
2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ (ง  4.1  ม.  1/2)
3.  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ (ง  4.1  ม.  1/3)
1.  ข้อใดคือกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ.
ก.  การวิเคราะห์ตนเอง     ข.  การวิเคราะห์อาชีพ
ค.  การตัดสินใจเลือกอาชีพ    ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
2.  ในการวิเคราะห์ตนเองเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องใด.
ก.  จุดเด่น  จุดด้อย  ความถนัด  ความชอบ   ความรู้
ข.  ความสนใจ  ความสามารถ  ความกระตือรือร้น
ค.  บุคลิกภาพ  สุขภาพ และเงินทุน
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  การจำแนกประเภทอาชีพตามลักษณะบุคลกภาพของคนออกเป็น  6
กลุ่มคือข้อใด.
ก.  บุคลิกภาพแบบจริงจัง  ไม่คิดผัน    นิยมความจริง
ข.  บุคลิกภาพแบบใช้เชาวืปัญญาและความคิด
ค.  บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ  บุคลิกภาพที่ชอบการสมาคมสังคมกับบุคลอื่น
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ  บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝันนิยมความจริงคือ.
ก.  วิศวกรอุตสาหะกรรม  ช่างเขียนแบบ  ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟ
ข.  นักบิน  เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ  ช่างสำรวจ  ช่างเชื่อม  ผู้ประกอบ
อาหาร  วิศวะกรต่างๆ  ช่างเทคนิค  ช่างเชื่อม
ค.  นักบิน  เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ  วิศวะกรการบิน  ช่างฟิต
ง.  ถูกทุกข้อ
5.  อาชีพใดสอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญาและ
ความคิด(Investigative)
ก.  ทัตแพทย์  จักษุแพทย์  จิตแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  แพทย์ทั่วไป
ข.  นักจิตวิทยา  นักโลหะกรรม  นักวิเคราะห์การตลาด  นักวิจัย  นักสถิติ
ค.  วิศวกรรมไฟฟ้า  นักเคมี  นักชีววิทยา  นักพิสิกส์  นักรังสีเทคนิค  เภสัชกร  วิสัญญีแพทย์   ศัลยแพทย์  สัตวแพทย์  ผู้จัดโปรแกรมคอม
ง.  ถูกทุกข้อ
6.  นักออกแบบเว็บไซต์  ผู้สื่อข่าว  มัณฑนากร  สถาปนิก เป็นอาชีพที่
สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบใด.
ก.  บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ   ข.  บุคลิกภาพที่ชอบการสมาคม
ค.  บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ ง. บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
7.  พนักงานบัญชี  ผู้ประเมินทรัพสิน  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  ผุ้นำเข้า
และส่งออก เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ง บุคลกภาพที่ทำตามแบบแผน
8.  ทนายความ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  พนักงานขาย  มัคคุเทศก์  ที่ปรึกษา
ทางกฏหมาย  ผู้พิพากษา  พิธีกร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  เป็นอาชีพ
ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ค
9.  ครูอาจารย์  นักโภชนากร นักจัดรายการวิทยุ  นักสังคมสงเคราะห์  พยาบาล  ช่างเสริมสวย  นักแนะแนว  พนักงานต้อนรับ  เป็นอาชีพสอดคล้องกับข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ข  ชอบการสมาคม
10. ในการวิเคราะห์อาชีพควรวิเคราะห์ในด้านใด.
ก.  รายได้  ลักษณะงานของแต่ละอาชีพ
ข.  ประเภทของกิจการ  เวลาทำงาน  การยอมรับนับถือจากสังคม
ค.  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  แนวดน้มด้านอาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
11. สภาพแวดล้อมในการทำงานได้แก่ข้อใดบ้าง
ก.  สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือไม่
ข.  ระบบดุแลรักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานมีมากน้อยเพียงใด
ค.  สภาพอากาสในบริเวณมีความปลอดภัยหรือไม่  สวัสดิการในการทำงาน
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานหรือไม่  บุคลากรที่ร่วมงานได้ให้การสนับสนุน
ให้การปรึกษาช่วยเหลือแนะนำมากน้อยเพียงใด
ง.   ถูกทุกข้อ
12. ในการตัดสินใจเลือกอาชีพข้อใดคือข้อมูลในการพิจารณา
ก.  การวิเคราะตนเอง   ข.  การวิเคราะห์อาชีพ
ค.  การวิเคราะห์รายได้   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
13. นักเรียนมีแนวทางในการป้องกันการถุกล้อลวงไปประกอบอาชีพ
ที่ไม่เหมาะสมในข้อใด.
ก.  สมัครงานกับกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานเท่านั้น
ข.  สอบถามข้อมูลและตรวจสอบเกี่ยวกับกาารสมัครงานที่สายด่วน  1694
ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานhttp//www.doe.go.th
ค.  แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบการล่อลวงเกี่ยวกับการสมัครงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
14. ในการมีอาชีพจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านใด.
ก.  ด้านตนเอง  ข.  ด้านข้อมูลความรู้   ค.  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ
เฉพาะอย่าง และเงินทุน   ง.  ถูกทุกข้อ
15. ในการเลือกอาชีพควรพิจารณาข้อใด.
ก.  ความสนใจ   ข.  ความถนัด   ค.  ความสามารถ    ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเลือกเรียนให้เหมาะกับอาชีพในอนาคต
ก.  มัคคุเทศ  คณะมนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ  คณะอักษรศาสตร์  วิชาเอกภาาาต่างประเทศ
ข.  วิศวกร  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตสาสตร์
ระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนคระวิศวกรรมศาสตร์
ค.  นักเขียน  ระดับมัธยมศึกษาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์หรือคณะอักษรศาสตร์
ง.  แพทย์  ระดับมัธยมศึกษาเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา  เลือกเรียนคระแพทย์ศาสตร์

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องงานประดิษฐ์ ง 21101 ม.1

ตัวชื้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องงานประดิษฐ์
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน(ง  1.1  ม. 1/1)
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง  1.1  ม.  1/1)
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง  1.1  ม.  1/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  งานประดิษฐ์หมายถีงข้อใด
ก.  การนำวัสดุต่างๆมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
ข.  การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุในตำรานำมาดัดแปลงให้เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆ
ค.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้สวยงามประณีตและใช้สอยเป็นของตกแต่งหรือ
มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือประโยชน์ของงานประดิษฐ์.
ก.  ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
และเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้
ข.  ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบและสร้างผลงานให้มีรูปแปลกใหม่ประณีตสวยงาม
ค.  ปลูกฝังให้ทำงานอย่างเป็นกระบวนการวางแผนในการทำงานมีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ
ช่วยสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมให้มีคุณลักษณอันพึงประสงค์
ง.  ถูทุกข้อ
3.  ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักประดิษฐ์.
ก.  มีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ใหม่ๆในเรื่องงานประดิษฐ์
ข.  มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
ค.  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางศิลป  มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  งานประดิษฐ์แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือข้อใด.
ก.  งานประดิษฐ์ประเภทของเล่น   ข.  งงานประดิษฐ์ประเภทของใช้
ค.  งานประดิษฐืประเภทของตกแต่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดคือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.
ก.  กระชอนจากไม้ไผ่  ข.  ประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง
ค.  จัดพานพุ่มในพิธีไหว้ครู  ง.  จัดพานดอกไม้รับน้ำสังข์ในพิธีมงคลสมรส
6.  ตะกร้าสานจากผักตบชวาประดิษฐ์เพื่อจุดประสงค์ในข้อใด
ก.  ประดิษฐ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  ข.  ประดิษฐ์เพื่อใช้ในเทศกาลต่างๆ
ค.  ประดิษฐ์เพื่อใช้ในพิธีต่าง ๆ   ง.  ประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า TOP

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานช่าง ง 21101 ม.1

ตัวชี้วัด
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน (ง  1.1  ม.  1/1)
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง  1.1  ม.  1/2)
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง  1.1  ม.  1/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  งานช่างมีความสำคัญกับทุกคนในข้อใด.
ก.  ทำให้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
ข.  ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกวิธี
ค.  สามารถประกอบติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมและดัดแปลงอุปกรณ์
เครื่องใช้ได้
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือประเภทของงานช่างพื้นฐาน.
ก.  งานออกแบบเขียนแบบ    ข.  งานไม้   ค.  งานปูน   งานโลหะ งานไฟฟ้า
งานเครื่องยนต์  งานเคลือบผิวชิ้นงงาน    ง.  ถูกทุกข้อ
3.  เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์จินตนาการถ่ายทอดออกมาเป็นการร่าง
ประกอบด้วยเส้น  สัญลักษณ์รูปภาพสามารถนำไปสร้างผลิตชิ้นงานได้
หมายถึงงานช่างประเภทใด.
ก.  งานไม้  ข. งานปูน   ค. งารเคลือบผิวชิ้นงาน  ง. งานออกแบบเขียนแบบ
4.  งานออกแบบเขียนแบบพบโดยทั่วไปมี  2  ประเภทคือข้อใด.
ก.  งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม   ข.  งานเขียนแบบทางวิศวกรรม
ค.  งานเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
5.  การเขียนแบบอาคารที่พักอาศัย แบบโบสถ์ วิหารอยูในงานเขียนแบบ
ประเภทใด. (ใช้ตัวเลือกข้  4) เฉลยข้อ  ก
6.  การเขียนแบบงานไฟฟ้างานโลหะแบบเครื่องยนต์อยู่ในงานเขียนแบบ
ประเภทใดง(ใช้ตัวเลือก 4) เฉลยข้อ  ข
7.  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบติดตั้งแกะสลักก่อสร้างบำรุงรักษา
ซ่อมแซมและดัดแปลงวัสดุหมายถึงงานในข้อใด.
ก.  งานไม้   ข.  งานไฟฟ้า     ค.  งานโลหะ  ง.  งานออกแบบเขียนแบบ
8.  งานไม้แบ่งออกเป็น  3  ประเภทได้แก่ข้อใดบ้าง.
ก.  งานไม้ก่อสร้าง    ข.  งานไม้แกะสลัก
ค.  งานไม้ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ง.  ถูกทุกข้อ
9.  นักเรียนทำโต๊ะ  เก้าอี้  ทำเคาน์เตอร์จ้ดอยูในงานไม้ระเภทใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  8) เฉลยข้อ  ค
10. งานปูนโดยทั่งไปแบ่งออกเป็น  4  ประเภทคือข้อใด.
ก.  งานปูนโครงสร้าง   ข.  งานปูนประณีต
ค.  งานปูนเฟอร์นิเจอ    งานปูนสุขภัณฑ์   ง.  ถุกทุกข้อ
11. การทำหินขัด  ทำม้านั่งจัดอยู่ในงานปูนประเภทใด.
ก.  งานปูนเฟอร์นิเจอร์   ข.  งานปูนสุขภัณฑ์
ค.  งานปูนโครงสร้าง     ง.  งานปูนประณีต
12. ทำส่วนที่รองรับน้ำหนักของอาคารเช่นฐานราก  เสา  คาน  ตง พื้น
จ้ดอยู่ในงานปุนประเภทใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ค
13. งานโลหะแบ่งได้เป็น  6  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานโลหะแผ่น   งานเคาะขึ้นรุปโลหะ
ข.  งานเหล็กตัดขึ้นรูป  งานเชื่อมโลหะ
ค.  งานหล่อโลหะ  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
ง.  ถูกทุกข้อ
14. การทำมุ้งลวด  วงกบประตุหน้าต่าง ทำโครงฝ้าเพดาน  อยู่ในงานโลหะ
ประเภทใด.
ก.  งานหล่อโลหะ  ข.  งานโลหะแผ่น   ค.  งานเชื่อมโลหะ
ง.  งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
15. งานทำเหล็กดัดประตู  เหล็กดัดหน้าต่างทำโครงสร้างหลังคาจัดอยูใน
งานโลหะประเภทใด.
ก.  งานเหล็กดัดขึ้นรูป   ข.  งานเคาะขึ้นรูปโลหะ
ค.  งานเชื่อมโลหะ         ง.  งานผลิตภัณฑ์อลุมิเนียม
16. งานทำตัวถังรถยนต์ทำตัวถังรถจักรยานยนต์จัดอยู่ในงานโลหะประเภท. (ใช้ตัวเลือกข้อ  16) เฉลยข้อ  ข  งานเคาะขึ้นรูปโลหะ
17. งานไฟฟ้ามี  2  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานไฟฟ้ากำลัง    ข.  งานอิเล็กทรอนิกส์
ค.  งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
18.

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการจัดสวนในภาชนะ ง 21101 ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณบ้าน
มีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว       ข.  ช่วยทำให้บ้านร่มรื่นมีชีวิตชีวา
ค.  เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ    ง.  ลดภาวะโลกร้อน
2.  ในการเลือกพันธุ์ไม้และจัดตำแหน่งที่เหมาะสมต้องนำหลักศิลปะใน
ข้อใดมาใช้บ้าง.
ก.  การใช้สี    ข.  รูปทรง    ค.  ผิวสัมผัส  ความสมดุลย์    ง.  ถูกทุกข้อ
3.  เพราะเหตุผลในข้อใดจึงนำหลักศิลปะมาใช้ในการออกแบบจัดตกแต่ง
ก.  เพื่อทำให้สวนมีความสวยงาม    ข.  เพื่อให้สวนมีความเป็นระเบียบค.  เพื่อให้สวนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น     ง.  ถูกทั้งข้อ   ก  และ ข
4.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดภาวะโลกร้อน.
ก.   ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านทิศตะวันออกของบ้าน
ข.  ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านทิศตะวันตกของบ้าน
ค.  ปลูกต้นไม้ใหย่ด้านทิศเหนือของบ้าน
ง.  ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านทิศใต้ของบ้าน
5.  การจัดสวนโดยการย่อส่วนและจำลองธรรมชาติเรื่องราวต่างๆมาไว้ใน
ภาชนะที่กำหนดหมายถึงข้อใด.
ก.  การจัดสวนในภาชนะ    ข.  การจัดสวนในถาด
ค.  การจัดสวนในตู้     ง.  การจัดสวนในโหลแก้ว
6.  ข้อใดคือภาชนะที่ใช้ในการจัดสวน.
ก.  ตู้กระจก  ตู้เลี้ยงปลา   ข.  ขวดปากกว้าง
ค.  ถาดดินเผาก้นลึก  โหลแก้ว    ง.  ถูกทุกข้อ
7.  เป็นการจัดสวนที่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าทุกประเภทและสามารถใช้พันธุืไม้
ของตกแต่งต่างๆไม่จำกัดชนิดจำนวนจัดตามจินตนาการหมายถึงข้อใด.
ก.  การจัดสวนในถาด    ข.  การจัดสวนในตู้กระจก
ค.  การจัดสวนในขวด    ง.  การจัดสวนในโหลแก้ว
8.  การจัดสวนในภาชนะมี  4  ประเภทคือข้อใดบ้าง.
ก.  การจัดสวนในถาด   ข.  การจัดสวนในตู้
ค.  การจัดสวนในขวด  การจัดสวนในดหลแก้ว   ง.  ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดคือรูปแบบการจัดสวนในตู้กระจกหรือตู้ปลา.
ก.  สวนบก   ข.  สวนน้ำ    ค.  สวนกึ่งบกกึ่งน้้ำ    ง.  ถูกทุกข้อ
10. ในการจัดสวนในตู้ใช้พืชกลุ่มกระบองเพชรจัดสวนแบบทะเลทราย
ใช้พันธุ์ไม้ในร่มเป็นการจัดสวนในข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ก
11. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับสวนกึ่งบกกึ่งน้ำ.
ก.  สามารถใช้พันธุ์พืชและของตกแต่งได้อย่างไม่จำกัดชนิดและจำนวน
ข.  มีน้ำตกเล็กๆหรือบ่อน้ำไว้ในสวนปลูกพันธุ์ไม้ที่ใช้ความชื้นสูงและ
อาจเลี้ยงเต่าไว้ได้
ค.  การจัดตกแต่งตู้ปลาโดยใช้ไม้น้ำ  ทราย  หิน  ตุ๊กตาประดับและใส่น้ำ
ลงไปจะเลี้ยงปลาหรือไม่ก็ได้
ง.  ใช้พืชกลุ่มกระบองเพชรจัดสวนแบบทะเลทรายหรือใช้พันธุ์ไม้ในร่ม
12. การจัดสวนในภาชนะประเภทการจัดสวนในตู้รูปแบบสวนไม้น้ำหมายถึง
ข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ค.
13.  ใช้พันธุ์ไม้ประดับในร่มที่มีขนาดเล็กใช้ทรายย้อมสีหรือหินสีตกแต่ง
ลวดลายพื้นล่างโดยรอบเป็นการจัดสวนในข้อใด.
ก.  การจัดสวนในขวด    ข.  การจัดสวนในโหลแก้ว
ค.  การจัดสวนในตู้         ง.  การจัดสวนในถาด
14. พันธุ์ไม้ที่นิยมใช้จัดสวนกระบองเพชรไม้อวบน้ำรูปแบบที่นิยมจัด
เป็นลักษณะสวนทะเลทรายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจัดสวนแก้วแบบแห้ง
หมายถึงการจัดสวนในภาชนะประเภทใด.(ตัวเลือกข้อ  13)เฉลยข้อ  ข
15. การจัดสวนในภาชนะมี  2  รูปแบบคือข้อใด.
ก.  การจัดแบบจำลองเลียนแบบธรรมชาติ
ข.  การจัดพรรณไม้หลายชนิดลงในภาชนะให้สวยงาม
ค.  การจัดแบบจินตนาการตามความคิดของผู้จัด
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข
16. เป็นการจำลองเรื่องราวต่าง ๆลงในภาชนะขนาดเล็กในลักษณะย่อส่วน
การจำลองทิวทัศน์  สวนหย่อม  ป่าเขาน้ำตกแม่น้ำหน้าผาถนน เป็นการจัด
สวนในภาชนะรุปแบบใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  15)  เฉลยข้อ  ก
17. การจัดสวนในภาชนะเลียนแบบธรรมชาติมี  2  ลักษณะคือข้อใด.
ก.  การจัดสวนน้ำตกแบบย่อทิวทัศน์ให้กลมกลืนเหมือนเกิดขึ้นเอง
ทำได้โดยวางหินทำธารน้ำตกปลูกต้นไม้ดดยรอบ
ข.  การจัดสวนแบบย่อเรื่องราวนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือ
คิดขึ้นมาเองตามจินตนาการเช่นชีวิตชาวนา
ค.  การจัดสวนในกระเช้า  การจัดในแจกันดอกไม้ การจัดต้นไม้ลงในขวดโหลขวดแก้วขวดใสง
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
18. การจัดสวนรูปแบบการจัดพรรณไม้หลายชนิดลงในภาชนะให้สวยงาม
หมายถึงข้อใด.(ตัวเลือกข้อ  17) เฉลยข้อ   ค
19. ถ้านักเรียนจะจัดสวนในภาชนะให้ได้กำไรต้องคิดคำนวณค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ก.  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ข.  ค่าเครื่องมือ   ค.  ค่าแรง ค่าความคิด  ง.  ถูกทุกข้อ
20.

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องงานเกษตร ง 21101 ม.1

เรื่อง  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน (ง  1.1  ม.1/1)
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง  1.1   ม.1/2)
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง  1.1  ม. 1/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การเกษตรหมายถึงข้อใด.
ก.  การปลูกพืข   ข.  การเลี้ยงสัตว์     ค.  การประมงและการทำป่าไม้
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือการแก้ปัญหาเมื่อผลผลิตมีจำนวนมากไม่สามารถบริโภค
จำหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง.
ก.  ถนอมอาหาร   ข.  แปรรูอาหาร  ค.  เป็นของฝากชาวต่างชาติ
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
3.  ข้อใดคืความหมายของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ก.  การนำผลผลิตจากการเกษตรมาเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยวิธีการต่างๆ
ข.  ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมทำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
ค.  วิธีการต่าง ๆที่ทำให้อาหารประเภทพืชและสัตว์เก็บได้นานกว่าปกติโดย
ไม่บูดเสียคงสภาพกับของสดมากที่สุด
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
4.  การถนอมอาหาารหมายถึงข้อใด. (ใช้ต้วเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ค
5.  ผลผลิตทางการเกษตรประเภทข้าวแปรูปในข้อใด.
ก.  แป้ง  เส้นก๋วบเตี๋ยว  เส้นก๋วยจั๊บ  ขนมจีน  ข้าวเกรียบ
ข.  น้ำมันพืช  นมถั่วเหลือง  ครีมเทียม  วุ้นเส้น   เต้าฮู้  เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาว
ค.  ผลไม้กวน  แยม  น้ำเชื่อม  น้ำตาล  น้ำผลไม้
ง.  หมูหยอง  หมูยอ  หมูแผ่น  แหนม  ไส้กรอก  กุนเชียง  ข้าวเกรียบกุ้ง
ลูกชิ้น  น้ำปลา
6.  พืชตระกูลถั่วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  5)
เฉลยข้อ  ข
7.  แหนม  ไส้กรอก  กุนเชียงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจากผลผลิตทางการ
เกษตรในข้อใด.
ก.  ข้าว         ข.  ผลไม้        ค.  เนื้อสัตว์        ง.  พืชตระกุลถั่ว
8.  ข้อใดคือประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร.
ก.  ช่วยรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือนได้เป็นเวลานาน
ข.  ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตคุณภาพต่ำที่จำหน่ายไม่ได้มาแปรรูป
ค.  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปแบบและรสชาติแตกต่างไปจากเดิม
ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลลิต  ช่วยให้บริโภคง่ายขึ้น  สร้างรายได้
ช่วยปัญหาผลผลิตล้นตลาดช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนื่องจากผลิต
ภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กค่าขนส่งคิดตามมน้ำหนัก
ง.  ถูกทุกข้อ
ข้อมูลใช้ตอบคำถามข้อ  9
1.  ล้างมะม่วงให้สะอาด ปอกเปลือกฝานเอาแต่เนื้อใส่หม้อ
2.  บดเนื้อมะม่วงให้ละเอียดเติน้ำตาลทรายและเกลือ
3.  ตั้งไฟเคี่ยวจนข้นเหนียวยกลงทิ้งไว้สักครู่
4.  นำทัพพีตักมะม่วงใส่ถาดก้นแบนใช้ทัพพีเกลี่ยมะม่วงให้แบนแล้วนำมา
ผึ่งแดดตากให้แห้งจากนั้นนำมาม้วนใสขวดโหลไว้รับประทาน
9.  จากข้อมูลข้างบนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในข้อใด.
ก.  มะม่วงดอง     ข.   มะม่วงแช่อิ่ม      ค.   มะม่วงเชื่อม   ง.  มะม่วงกวน
10. หน่วยงานใดที่คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในประเทศไทย.
ก.  กระทรวงพาณิชย์     ข.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ง.  กระทรวงการต่างประเทศ
11.