Category Archives: การงาน ม. 3 ปี 59

ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.28

วันนี้เป็นการสอบปลายภาค รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน
ครูตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยทุกห้องเรียน  ขอบใจนักเรียนทุกคมที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำข้อสอบ
ผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจมากทุกห้องเรียน  ครูตัดสินผลการเรียน  กรอก Bookmark  และกรอก
คะแนนลงใน  ปพ. 5 เรียบร้อยส่งงานวัดผลเพื่อนำเสนออนุมัติผลการเรียนและจะประกาศผล
ในวันที่ 7  ตุลาคม  เมื่อนักเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้วปิดภาคเรียน
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  โชคดีทุกคนค่ะ
img_9342246220961391

รูปภาพโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  28  (ศรีสะเกษ -ยโสธร)

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7เรื่องสู่โลกอาชีพ รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ รายวิชาการงาน 5 ง 23105  ม.3
ตัวชี้วัด    1.  อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย (ง 4.1 ม.3/1)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ (ง 4.1 ม.3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง(ง 4.1 ม.3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.  ความสามารถในการสื่อสาร
2.  ความสามารถในการคิด
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4.  ใฝ่เรียนรู้
5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
ค่านิยมไทย  12  ประการ
1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.  กตัญญูพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
4.  ใฝ่เรียนรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
6.  มีศิลธรรม  รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.  มีระเบียบวินัย  เครารพกฏหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ทำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดำรงตนเองอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
และพร้อมที่จะขายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาป
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  อธิบายระดับเทคโนโลยีได้
1.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านการศึกษา.
ก.  การชมภาพยนต์โดยใช้เครื่องเล่นดีวีดี   ข.  การทำการบ้านขณะใช้เครื่องซักผ้า
ค.  การส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต    ง.  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลยข้อ  ง  เพราะการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อประโยชน์
ในด้านการศึกษา
2.  วิธีการแกล้งดินเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในข้อใด.
ก.  แก้ปัญหาสภาพดินเป็นกรดเพื่อให้ปลูกพืชได้
ข.  แก้ปัญหาสภาพดินเป็นด่างเพื่อให้ปลูกพืชได้
ค.  แก้ปัญหาสภาพดินเหนียวเพื่อให้ปลูกพืชได้
ง.  แก้ปัญหาสภาพดินแห้งเพื่อให้ปลูกพืชได้
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินจากดินที่มีสภาพเป็นกรด
ให้สามารถปลูกพืชได้
3.  ข้อใดจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกต้อง.
ก.  ยาสมุนไพร  กระทิผง       ข.  คอมพิวเตอร์  กังหันลม
ค.  สว่านไฟฟ้า  เครื่องขูดมะพร้าว    ง.  การโคลน  การใช้ปั่นจั่นยกของ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นเทคโนโลยีระดับกลางที่มีวิธีการสร้างและการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกัน
4.  โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เป็นการใช้เทคโนโลยีระดับใด.
ก.  เทคโนโลยีระดับกลาง      ข.  เทคโนโลยีระดับสูง
ค.  เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน       ง.  เทคโนโลยีระดับพิเศษ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการสร้างและการใช้งาน
5.  ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง
ก.  เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา     ข.  เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
ค.  เทคโนโลยีง่าย ๆ เพื่อการดำรงชีวิต   ง.  เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
เฉลยข้อ  ค  เพราะเทคโนโลยีพื้นฐานไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการสร้างและการใช้งาน
ตัวชี้วัด  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
6.  ถ้านักเรียนต้องการถ่ายทอดความคิดในการสร้างกล่องเครื่องมืองานช่างจากแผ่นโลหะให้เพื่อน
เข้าใจได้ง่าย  ควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.  ทำแบบจำลองจากกระดาษ     ข.  เขียนแผนภาพความคิด
ค.  เขียนภาพฉาย       ง.  บรรยายวิธีทำเป็นข้อ ๆ
เฉลยข้อ  ค  เพราะมองเห็นภาพด้านหน้าด้านบน  ด้านข้าง  พร้อมตัวเลขสัดส่วน
ที่เหมือนของจริงมากที่สุด
7.  ชั้นวางของเอนกประสงค์มีส่วนประกอบของกลไกหรือควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคชนิดใดที่ช่วยทุ่นแรง
ก.  บานพับ      ข.  ล้อ      ค.  รอก      ง.  สปริง
เฉลยข้อ  2  เพราะล้อจะช่วยในการเคลื่อนที่ชั้นวางของแม้จะวางของหนักโดยไม่ต้องออกแรง
ยกจึงช่วยทุ่นแรง
8.  ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่ช่วยให้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างไปใช้งาน
ได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัย.
ก.  การรวบรวมข้อมูล      ข.  การออกแบบ
ค.  การปรับปรุงแก้ไข      ง.  การประเมินผล
เฉลยข้อ  ง.  เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องทดลองใช้สิ่งของเครื่องใช้ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่อง
ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้งานจริงจึงใช้ได้อย่างปลอดภัย
9.  การสร้างตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงต้องใช้ทักษะในข้อใด.
ก.  การวาดภาพ  การสังเกต  การระบายสี
ข.  การย่อ  การขยาย  การวาดภาพ
ค.  การวัดระยะ  การเจาะ  การตัด
ง.  การขัน  การขัด  การตอก
เฉลยข้อ  ค  เพราะต้องวัดระยะเพื่อตัดไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการและต้องเจาะรูเพื่อขันสกรู
ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
10. นักเรียนควรนำความรู้เรื่องการสร้างตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงไปพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้
ในข้อใด.
ก.  ไฟฉาย
ข.  ตู้จดหมาย
ค.  กระเป๋าสะพาย
ง.  กล่องกระดาษชำระ
เฉลยข้อ  2  เพราะตู้จดหมายต้องเปิดปิดบ่อย ๆในเวลากลางคืนจะมืดจึงต้องมีไฟ
เพื่อให้หยิบดูจดหมายได้สะดวกเหมือนตู้ยาและเมื่อมีเสียงเพลงจะได้รู้ว่ามีคนมาส่งจดหมาย

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเช่น วิธีการ  วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพในการทำงาน
และแก้ปัญหาต่างๆ
2.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี    ข.   เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน
ค.  ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน  การทำงานรวดเร็วและคล่องตัว
แก้ปัญหาต่างง ๆ ได้   ง.  ถูกทุกข้อ
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมนุษย์
จะมีความสะดวกสบายไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านและการเดินทาง
มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายสุขจิตหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ก
4.ข้อใดคือเทคโนโลยีโทรคมนาคม.
ก.  โทรศัพท์    ข.  อินเทอร์เนต     ค.  ดาวเทียม   ง.  ถูกทุกข้อ
5.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นดาวเทียมของประเทศใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา    ข.  แคนนาดา     ค.  สหภาพโซเวียต    ง.  เยอรมัน
6.มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทุกที่ทุกเวลา
จึงเกิดการเสมอภาคในดด้านการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารต่างๆ หมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)   เฉลยข้อ  ข  การสื่อสารไร้พรมแดน
7.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน.
ก.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด     ข.  โทรศัพท์     ค.  คอมพิวเตอร์   ง.  ดาวเทียม
8.เป็นอุปกรณ์เผ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ช่วยตรวจสอบ
การทำงานบันทึกภาพและเสียงซึ่งนำไปเป็นหลักฐานในเหตุการณ์ที่ถููกบันทึก
หมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  7)  เฉลยข้อ  ก. กล้องวงจรปิดหรือ ซีซีทีวี(cctv)
9.เมือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร
ในการทำงานจะช่วยให้งานเสร็จเร็วมีคุณภาพประหยัดพลังงานหมายยถึงข้อใด
ก.  การสื่อสารไร้พรมแดน    ข.  การทำงานรวดเร็วคล่องตัว
ค.  ป้องกันการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
ง.  แก้ปัญหาต่าง ๆได้เมื่อใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ
10.การใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงแทนสารเคมีช่วยแก้ปัญเหาการเกิดมลพิษ
ทางอากาศได้หมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ง
11.ระดับของเทคโนโลยีแบ่งแบ่งได้  3  ประเภทคือ.
ก.  เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน   ข.  เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.  เทคโนโลยีระดับสูง    ง.  ถูกทุกข้อ
12.เทคโนโลยีระดับใดผู้้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงระดับที่สามารถแก้ไข
ดัดแปลงได้เพียงแต่รู้หลักและวิธีการใช้เป็นเทคโนโลยียุคแรกเป็นสังคมเกษตรกรรม
เป็็นการสร้างเครื่องใช้และอาวุธล่าสัตว์.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
13.ขวาน  มีดพร้า เสียม  จอบ  ลอบดักปลา อวน แห คันไถ กระต่ายขูดมะพร้าว
สมุนไพร จัดอยู่ในเทคโนโลยีประเภทใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
14.สมุนไพรหมายถึงข้อใด.
ก.  พืชผักผลไม้ที่ป้องกันโรค   ข.  พืขที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ
ค.  พืชที่มีสรรพคุณทางยา    ง.  พืขผักผลไม้ที่มีเกลือแร่และวิตามิน
15.การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน กังหันลมช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ   เครื่องขูดมะพร้าว
การสร้างอ่างเก็บน้ำ การผลิตอาหารจากผลผลิตเหลลือใช้ทางเกษตรหมายถึง
ระดับเทคโนโลยีประเภททใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ข
16.การปลููพืชหมุนเวียนเป็็นการปลูกพืชรากลึกสลับกับรากตื้นพืชรากกตื้นได้แก่ข้อใดง
ก.  ถั่วเขียว      ข.  แตงโม     ค.  ข้าว    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก   และ  ข
17.เทคโนโลยีระดับสูงหมายถึงข้อใด.
ก.  เป็นเทคโนโลยียุคแรกของบรรพบุรุษซึ่งส่วนใหย่เป้นสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้าน
ข.  เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์จาการแก้ปัญหา
ของเกกษตรกรรมพื้นบ้านมาพัฒนากกระบวนการทำงาน  กลไกต่างๆ
ค.  เป็ยเทคโนดลยีที่ผู้พัฒนาต้องมีประสบการณ์อันยาวนานเพื่อให้สามารถปรับปรุง
แก้ไขดัดแปลงเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนได้
ง.   เป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบานพื้นบ้านไม่สลับซับซ้อนนำทรัพยากกรท้องถิ่นมาใข้
18.ข้อใดคือเทคโนโลยีระดับสูง.
ก.   การผลิตอาหารกระป๋อง  การคัดเลือกพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ข.   การโคลน  กะทิสำเร็จรุป  ยูเอสที กะทิผง                                                                                                                       ค.   ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน  งานด้านบัญชี วิศวกรรม  คอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม
ง.  ถูกทุกข้อ
19.เป็นความรุ้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือนำมาปรับเปลี่ยนและ
ประยุกตืใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ การตัดต่อยีน การเพาะเลี้ยงเซลหรือเนื้อเยื่อ
หมายถึงข้ออใด.
ก.  เทคโนโลยีชีวภาพ    ข.  การโคลน   ค.  นาโนเทคโนโลยี   ง.  ถูกทุกข้อ
20.การผลิตเซลหรือสิ่งมีชีวิตทที่มีลักษณณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ.
(ใช้ตัวเลือกข้ออ   19) เฉลยข้อ   ข
21.นาโนเทคโนโลยีคืออะไร.
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเล็กๆที่มีขนาดในระดับนาโนเมมตรผ(หนึ่งในพันล้าน
ส่วนขของเมตร)  ซึ่งเป็นระดับของอนุภาคในขนาดอะตอม
นาโนเทคโนโลยีมีประโยชน์หลายอย่าง  เช่น ปรับปรุงเส้นใยผ้าให้มีสัมผผัสนุ่ม
ดูดซับน้ำและความชื้น สร้างอวัยวะเทียมม  ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจรักษาโรค
22.ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านการศึกษา.
ก.  การชมภาพยนต์โดยการใช้เครื่องงดีวีดี  ข.  การทำการบ้านขณณะใช้้เครื่องซซักผ้า
ค.  การส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต   ง.  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
23.วิธะีการแกล้งดินเป็นการรใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในข้อใด.
ก.  แก้ปัญยหาสภาพดินเป็นกรดเพื่อให้ปลูกพืชได้
ข.   แก้ปัญหาสภาพดินเป็นด่างเพื่อให้ปลูกพืชได้
ค.  แก้ปัญหาสภาพดินเหนียวเพื่อให้ปลูกพืืชได้   ง.  แก้ปัญหาสภาพดินแห้งเพื่อให้ปลุกพืชชได้                          24.ข้อใดจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกต้อง.
ก.  ยาสมุนไพร  กะทิผง    ข.  คอมพิวเตอร์  กังหันนลม
ค.   สว่านไฟฟ้า  เครื่องขูดมะพร้าว
ง.   การโคลน  การใช้ปั้นจั่นยกของ
25.โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ในการควบคุมมการทำงานของเครื่องจักร
เป้้นกาารใช้เทคโนโลยีระดับใด.

ก.  เทคโนโลยยีระดับกลาง

ข.  เทคโนโลยีระดับสูง

ค.  เทคโนโลยีระดับพื้นฐาาน

ง.  เทคโนโลยีระดับพิเศษ

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ตัวชี้วัด  1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี (ง 2.1 ม.3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการ เป็นการจำลองความคิดและรายงานผล(ง 2.1 ม.3/2)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1.  ความสามารถในการสื่อสาร
2.  ความสามารถในการคิด
3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต   3.  มีวินัย    4.  ใฝ่เรียนรู้     5.  อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน     7.  รักความเป็นไทย     8.  มีจิตสาธารณะ
ค่านิยมไทย  12  ประการ
1.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3.  กตัญญูพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์
4.  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
6.  มีศิลธรรม  รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฏหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9.  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายและพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

ใบความรู้ที่ 5.5 เรื่องวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ ราวตากผ้า โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ใบความรู้ที่  5.5  เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์  ราวตากผ้า  โต๊ะคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา ง 23105
(ในหนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้า  122-127)

ใบความรู้ที่ 5.4 เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ใบความรู้ที่ 5.4 เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์  รหัสวิชา ง 23105 ม.3
ในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
ซึ่งเป็นผบมาจากความประมาทในการใช้เครื่องมือ  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์การไม่มีสมาธิในการปฏิบัติงาน
การแต่งกายไม่เหมาะสม  การหยอกล้อกันระหว่างการทำงาน  อัคคีภัย  และสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมในขณะปฏิบัติงานดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
1.  สวมเสื้อผ้าให้รัดกุม  ก่อนการปฏิบัติงานและขณะปฏิบัติงานเช่นรวบผมให้เรียบร้อย  สวมผ้ากันเปื้อน
หรือชุดปฏิบัติงานใช้ผ้าปิดปาก  สวมแว่นตานิรภัยและสวมรองเท้ากันกระแทกทุกครั้งไม่ควรสวม
เครื่องประดับ เช่น  สร้อยข้อมือ  นาฬิกา แหวนเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
2.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการประกอบผลิตภัณฑ์  คู่มือการใช้เครื่องมือและรายละเอียดของชนิด
ขนาดวัสดุ อุปกรณ์ที่แนบมาอย่างเคร่งครัด
3.  ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน
ถ้าชำรุดต้องรีบซ่อทแซมก่อนใช้งาน
4.  มีสมาธิในขณะปฏิบัติงานและไม่หยอกล้อกันขณะถือเครื่องมือหรือใช้วัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องมือ
ติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
5.  จัดวางเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วางปนกับเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อื่น
รวมถึงในขณะใช้งานไม่ควรให้คมของเครื่องมือกระทบกันตลอดจนหันคมของเครื่องมือออกจาก
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่ใกล้เคียงเสมอ
6.  ใช้งานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
7.  หากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานควรตั้งสติให้ดีแล้วรีบแจ้งครู ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง

ใบความรู้ที่ 5.3 เรื่ององค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ใบความรู้ที่ 5.3 เรื่ององค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ รายวิชาการงาน 5 ม.3
การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลงานที่มีคุณภาพ
มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้
1.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่ใช้ในการติดตั้ง
และประกอบผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น การติดตั้งและประกอบ
ชั้นวางของจากเหล็กฉากชนิดน็อกดาวน์ ต้องเลือกไม้ที่มีความหนาและรับน้ำหนักสิ่งของได้ เลือกใช้
ประแจที่มีขนาดเหมาะสมกับนอตในการขันนอตเพื่อติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับติตั้งและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็วและปลอดภัย เช่น การประกอบชั้นวางของ
น็อกดาวจากเหล็กฉาก ต้องมีทักษะในการใช้ประแจขันน็อตประกอบโครงชั้นวางของเหล็กให้แน่น
อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ หลุดขณะขันน็อตและแข็งแรงพอที่จะวางไม้อัดไม่ให้ตกหล่น
3.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และทักษะในการอ่านแบบจากคู่มือหรือภาพที่แนบมากับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สามารถประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆเข้าด้วยกันให้ถูกต้องและใช้งานได้จริง
4.  ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทำงาน เช่น กำหนดเป้าหมายในการทำงาน
กำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน  กำหนดวิธีทำงาน  ดำเนินตามแผนงานที่วางไว้
และประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่องในการทำงานหรือผลงานที่ทำแล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งการประเมินผลงานทำได้โดยการทดลองใช้และการประเมินผลดำเนินงานเพื่อหา
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องอุปสรรค์หรือปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน
การอ่านแบบต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1.  ประเภทของเส้นในการอ่านแบบ
2.  การมองภาพสามมิติและการหมุนชิ้นงาน
3.  การอ่านภาพฉายจากแบบ   4.  ค่าพิกัดความเผื่อและสัญลักษณ์
5.  เส้นให้ขนาดและคำสั่งต่าง ๆในแบบ  6.  การกำหนดจุดวัดและข้อควรระวัง

ใบความรู้ที่ 5.2เรื่องประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ใบความรู้ที่  5. 2  เรื่องประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง  ง 23105 ม. 3
การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองมีประโยชน์ดังนี้
1.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานช่างและได้ผลิตภัณฑ์
ไว้ใช้สอยไปพร้อมกัน
3.  สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ทำ
4.  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะได้ใช้ความรู้และทักษะงานช่างที่มี มาติดตั้งและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5.  ฝึกความละเอียด  รอบครอบ  และอดทนในการทำงานให้สำเร็จ
6.  นำความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้

ใบความรู้ที่ 5.1เรื่องความหมายของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ความหมายของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ หมายถึงการนำความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ
การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง  การอ่านแบบ  กลไกและการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการติดตั้งและประกอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน ได้แก่ผลิตภัณฑ์
ชนิดถอดประกอบได้  เช่นราวตากผ้า  ตู้เสื้อผ้า  ชั้นวางของ  โต๊ะคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  เครื่องปั่นน้ำผลไม้  เครื่องดูดฝุ่น
วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
1.  หม้อหุงข้าว  วิธีใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงานและปลอดภัยทำได้โดย
1.1  ศึกษาวิธีใช้จากคู่มือแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.2  เมื่อเลิกใช้งานควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
2.  เครื่องปั่นน้ำผลไม้ให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยทำได้โดย
2.1  ศึกษาวิธีใช้จากคู่มือแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   2.2  ไม่ควรใช้เกินกำลังและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
3.  เครื่องดูดฝุ่น  วิธีใช้เครื่องดุดฝุ่นให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยทำได้โดย
3.1  ศึกษาวิธีใช้จากคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.2  เมื่อใช้แล้วควรเอาฝุ่นผงในถุงทิ้งทุกครั้งเพื่อจะได้มีแรงดูดดีและไม่กินไฟ