Category Archives: การงาน 3 ง 22103 ม.2

ข้อสอบหน่วยที่ 8 งานธุรกิจ ง 22103 ม.2(พร้อมเฉลย)

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชื้วัด  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม. 2/1)
1.ถ้าต้องการติดต่อบุคคลในกรณ๊เร่งด่วนที่สุดควรใช้บริการข้อใด.
ก.  การส่งจดหมาย    ข.  การส่งอีเมล(E-mail)
ค.  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่    ง.  การส่งไปรษณียบัตร
เฉลยข้อ  ค  เป็นการสื่อสารที่สามารถใช้ตอบกันได้ทันทีและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งระยะทางใกล้หรือไกล
2.การจะนำข้อมูลของหน่วยงานต่างๆมาทำรายงานควรใช้รูปแบบ
การบริการในข้อใด.
ก.  ใช้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลแล้วจดบันทึก
ข.  เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ต้องการทางอินเทอร์เนต
ค.  ส่งจดหมายเพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ต้องการ
ง.  ใช้โทรศัพท์ติดต่อขอรับเอกสารจากหน่วยงานที่ต้องการทางไปรษณีย์
เฉลยข้อ  ข  มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
3.การส่งจดหมายอากาศข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ก.  ใส่เงินลงไปในซองจดหมาย    ข.  เขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งให้ชัดเจน
ค.  เขียนชื่อผู้รับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ง.  จ่ายค่าบริการส่งจดหมาย  15  บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์
เฉลยข้อ  ก  การส่งจดหมายคือการส่งข้อความเมื่องต้องการติดต่อสื่อสารกันถ้าต้องการส่งเงินทางไปรษณีย์ควรใช้บริการส่งธนานัติจะเหมาะสมกว่า
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม. 2/2)
4.การป้องกันสิ่งของเสียหายจากการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  เขียนเบอร์โทรศัพท์บนกล่องพัสดุ   ข.  เขียนชื่อผู้ส่งให้ชัดเจน
ค.  ปิดหีบห่อพัสดุให้แน่นหนา   ง.  ส่งพัสดุแบบอีเอ็มเอส
เฉลยข้อ  ง  มีระบบการติดตามและการตรวจสอบสิ่งของ
5.การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนสั่งซื้อ
ข.  สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่มีลูกค้าน้อย
ค.  ใช้ชื่อและที่อยู่ผู้อื่นในการสั่งซื้อสินค้า
ง.  สั่งซื้อเฉพาะสินค้าที่ห้ามขายให้กับเยาวชน
เฉลยข้อ  ก  เป็นการป้องกันการถูกหลอกลวง
6.ข้อใดช่วยให้การร้องเรียนหน่วยงานราชการทางเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ.
ก.  ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน   ข.  แนบเอกสารประกอบการร้องเรียน
ค.  ระบุหน่วยงานที่เคยร้องเรียน  ง.  เขียนรายละเอียดการร้องเรียนยาวๆ
7.บริษัทไปรษณีย์ไทย  จำกัดไม่มีบริการในข้อใด.
เฉลยข้อ  ข  มีหลักฐานป้องกันการแอบอ้างสิทธิ
ก.  ซื้อตั๊วคอนเสิร์ต       ข.  จ่ายค่าบัตรเครดิต
ค.  ทำบัตรประชาชน     ง.  สั่งซื้ออาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด
เฉลยข้อ  คเป็นการให้บริการของสำนักงานเขตหรืออำเภอ
ตัวชี้วัด  มีจิตสำนืกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติตน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง 1.1 ม. 2/3)
8.การใช้บริการโทรศัพท์สาธรณะแบบหยอดเหรียญควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  หยอดเหรียญทีละน้อยเมื่อเงินหมดแล้วจึงโทรใหม่เรื่อยๆ
ข.  หยอดเหรียญที่เตรียมมาให้หมดครั้งเดียว
ค.  เตรียมเงินให้พอดีกับเวลาที่จะใช้    ง.  คุยจนกว่าเงินจะหมด
เฉลยข้อ  ค  โทรศัพท์สาธารณะบางรุ่นไม่สามารถทอนเงินทำให้ไม่คุ้มค่ากับการบริการ
9.ข้อใดเป็นการใช้อินเทอร์เนตอย่างเหมาะสม.
ก.  ใช้บริการร้านอินเทอร์เนตเล่นเกมส์ออนไลน์
ข.  ใช้บริการอินเทอร์เนตหาข้อมูลทำรายงาน
ค.  ใช้บริการอินเทอร์เนตสนทนากับเพื่อน
ง.  ใช้บริการอินเทอร์เนตดูคลิปวีดีโอลามก
เฉลยข้อ  ข  ได้ประโยชน์จากการใช้บริการจากเครือข่ายอินเทอร์เนตมากที่สุด
10.การใช้ช่องทางการสื่อสารติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกวิธี
มีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ทำให้เป็นคนรอบรู้ในทุกเรื่อง
ข.  ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆ
ค.  ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
ง.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
เฉลยข้อ  ง  การทำงานทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับสภาพงาน

ตัวชี้วัดรายวิชาการงาน 3 รหัสวิชา ง 22103 ม.2

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ง 22103         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การออกแบบและเทคโนโลยี การสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆความรู้พื้นฐานด้านกลไกล การควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ภาพฉายความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแนวทางการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การค้นหาความสามารถของตนเองหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
       โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกตุสำรวจและบันทึกเพื่อพัฒนาการทำงาน ใช้ทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติการทำงานต่างๆรวมทั้งการอภิปรายและการอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
        เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ขยัน รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงานเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
                รหัสวิชา  ง 22103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญของการจัดตกแต่งบ้านได้
2.  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและดูแลรักษาตกแต่งสวนได้
3.  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าบอกวัสดุ
อุปกรณ์และปักผ้าด้วยมือได้
4.  นักเรียนสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบ จัด ตกแต่งเครื่องดื่มได้
5.  นักเรียนสามารถเลี้ยงสัตว์เศรฐกิจที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ได้
6.  นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีและเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
7.  นักเรียนสามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้และออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป้นภาพ  3  มิติได้
8.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน
หรือท้องถิ่นได้
9.  นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ได้
10. นักเรียนอธิบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพมีทักษะพื้นฐาน
ที่จำเป้นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจและเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้