Category Archives: การตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร

โรงพยาบาลกุดชุมตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร

ศูนย์ใกล้บ้าน ใกล้ใจ กุดชุมโรงพยาบาลกุดชุม ได้ออกประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยตรวจสุขาภิบาลอาหารด้านกายภาพ(ตรวจแบบแผงลอย
จำหน่ายอาหารเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายแผงลอย)พร้อมทั้งประเมินโรงอาหาร
ในภาพรวมและตรวจทางด้านแบคทีเรียชุดทดสอบSI2 การตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทรีเรียในอาหาร  ภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัส