Category Archives: การถนอมอาหาร ง 30231 ม. 4

แบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 -3 รายวิชาการถนอมอาหาร รหัสวิชา ง 30231 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 30 นาที

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.จากบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าชาวอินเดียแดง
รู้จักใช้วิธีการถนอมอาหารในข้อใด.
1  การตากแห้ง     2  การรมควัน    3  การหมักและการดอง
4  การแช่อิ่มและการเชื่อม    5  การกวนและการเชื่อม
2.ในทวีปเอเชียปรากฏหลักฐานการถนอมอาหารชนิดแรกในข้อใด.
1  ปลาร้า          2  กะปิ            3  นมผง
4  เนื้อแห้งแดดเดียว      5  ผักดองและปลาจ่อม
3.ใครเป็นคนบันทึกว่าคนไทยไม่นิยมกินปลาดิบจึงหาวิธี
แปรรูปปลาให้เปลี่ยนสภาพใหม่.
1  ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์     2  นิโคลาส์  แซว์แวส
3  เซอร์จอน  บาวริ่ง          4  เซอร์หลอด    5  เซอร์บอนล์  ลาแบร์
4.กะปิเป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักจากวัสดุในข้อใด.
1  ปลาดุก      2  ปลาหมอ      3  ปลากระดี๋
4  กุ้งเคย       5  ปลานิล
5.ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์  ราชทูตของพระเจ้าหลุยที่  14  แห่งฝรั่งเศส
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยใด.
1  พระเอกาทศรถ     2  พระนเรศวรมหาราช
3  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
6.ชาวไทยสมัยอยุธยานิยมทำปลาร้าจากปลาดุกฝรั่งเรียกปลาร้าว่าอะไร.
1  ปลาดุก     2  ปลาอุต     3  ปลาจ่อม
4  ปลาเน่า     5  ปลาเค็ม
7.การถนอมอาหารหมายถึงข้อใด.
1  การรับประทานอาหารที่เก็บไว้นานแต่มีคุณค่าครบ  5  หมู่
2  การเก็บรักษาอาหารด้วยกรรมวิธีต่าง ๆที่ทำให้อาหารอยู่ในสภาพ
ใกล้เคียงกับของสดโดยไม่สูญเสียคุณค่าและสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่า
3  การนำอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารมีรูปร่างรสชาติแปลกใหม่
กลิ่นสีเปลี่ยนไปเกิดเป็นอาหารชนิดใหม่เก็บไว้นาน
4  การรับประทานอาหารที่มีในท้องถิ่นและส่วนที่เหลือจากการรับประทาน
ส่งไปจำหน่ายในท้องถิ่นอื่นด้วย
5  การนำอาหารที่เหลือจากการบริโภคมาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
8.การแปรรูปอาหารหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  7)
9.ข้อใดคือประโยชน์ของการถนอมอาหาร.
1  ช่วยยืดอายุการเก็บอาหารไว้ได้นาน  ประหยัด  ค่าใช้จ่าย
มีอาหารนอกฤดูกาล
2  ช่วยให้เกิดการกระจายอาหารไปในท้องถิ่นที่ไม่มีอาหารชนิดนั้น ๆ
3  ใช้อาหารที่มีมากรับประทานไม่หมดให้เกิดประโยชน์ลดปัญหา
การขาดแคลนอาหาร สะดวกในการขนส่ง
4  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา      5  ถูกทั้งข้อ  1  และ  2
10.การถนอมอาหารโดยใช้กระบวนการให้ความร้อนที่ไม่รุนแรง
โดยอุณหภูมิที่ใช้จะต่ำกว่า  100  องศาเซลเซียสเปลี่ยนแปลง
คุณค่าอาหารน้อยที่สุดหมายถึงข้อใด.
1  พลาสเซอไรซ์    2  สเตอร์ริไรซ์      3  การรมควัน
4  การกวน  การเชื่อม     5  การตากแห้ง