Category Archives: การปฐมนิเทศรายวิชา ง 33106 โดยครูผกา

การปฐมนิเทศนักเรียนรายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/8

การปฐมนิเทศ(หลักสูตรเก่าปีสุดท้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน  0.5  หน่วย    เวลา  1  คาบ/สัปดาห์   20  คาบ/ภาคเรียน
ครูผู้สอน  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม      อำเภอกุดชุม      จังหวัดยโสธร   สพม.  28
เบอร์โทรศัพท์  083-3579801  ที่ทำงาน  045-789101
ความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี  4  สาระ
ดังนี้
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวประกอบด้วย
งานบ้าน  ( เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ)  งานเกษตร  งานช่าง
งานประดิษฐ์  งานธุรกิจ
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการทำงาน
มีจิตสำนึกใ  สาระนการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ที่  1  มี  7  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในการทำงาน
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระที่ 2  การออกแบบเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้

หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีความคิด สร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยี

ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
สาระที่ 2  มี  5  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่
การสร้างชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด
และการรายงานผลโดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจมีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สาระที่  4  มี  4  ตัวชี้วัด
1.อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2.เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
3.มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
4.มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
กำหนดการสอน(สืบค้นในเว็บไซต์  krupaga)
การวัดผลประเมินผล  ตามเอกสารที่แจกนักเรียน

 

ครูผกาปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 6 ง 33106

krupaga ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/10 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนอ่านเอกสารปฐมนิเทศในเว็บไซต์  krupaga
เรื่อง  การปฐมนิเทศนักเรียนรายวิชาการงาน  6 รหัสวิชา  ง  33106  โดย  ครูผกา
และจดบันทึกตัวชี้วัดและสรุปสาระการปฐมนิเทศรายวิชาการงาน  6 ลงในสมุดบันทึก
โดยเรียงลำดับดังนี้ 
1.  ให้ใช้สมุดโรงเรียนโดยหน้าปกสมุดให้เขียนรายละเอียด  ชื่อ – สกุล  ชั้น  เลขที่
2.  ใบรองปก  มีรายละเอียดดังนี้  โรงเรียน  ชื่อนักเรียน – นามสกุล  เลขที่ – ชั้น  ชื่อวิชา
ชื่อครูผู้สอน  ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  ชื่อผู้อำนวยการ
เริ่มใช้วันที่  22  ตุลาคม – 31  มี.ค.  ที่อยู่นักเรียน เพื่อนในโรงเรียนที่ติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน  และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
3.  ตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
4.  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106
6.  ภาระงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  ง  33106
7.  การวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  ง  33106
8.  เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
9.  เขียนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1

การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106

การปฐมนิเทศ
        รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน  0.5  หน่วย    เวลา  1  คาบ/สัปดาห์   20  คาบ/ภาคเรียน
ครูผู้สอน  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม      อำเภอกุดชุม      จังหวัดยโสธร   สพม.  28
                        เบอร์โทรศัพท์  083-3579801  ที่ทำงาน  045-789101
ความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี  4  สาระ
ดังนี้
         สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวประกอบด้วย
งานบ้าน  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ  งานเกษตร  งานช่าง 
งานประดิษฐ์  งานธุรกิจ
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน 
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการทำงาน
มีจิตสำนึกใ  สาระนการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
       ที่  1  มี  7  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในการทำงาน
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระที่ 2  การออกแบบเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบและ                            สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีความคิด                           สร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
          สาระที่ 2  มี  5  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่
การสร้างชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด
และการรายงานผลโดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของ                     เทคโนโลยีสะอาด
         สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาระที่  4  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจมีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ                       ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
         สาระที่  4  มี  4  ตัวชี้วัด
1.อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2.เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
3.มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
4.มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ