Category Archives: การปัจฉิมนิเทศนักเรียนรายวิชาการงาน 6 ม. 6

ปิดการเรียนการสอนและสอบปลายภาครายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

จากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
รหัสวิชา  ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจและส่งผลงาน  บรรลุตัวชี้วัดรายวิชา
ตัวชี้วัดกลาง  สอบปลายภาคทำให้ นักเรียนที่เรียนมีค่าสถิติอยู่ในกลุ่มคะแนนสูง
ร้อยละ  70
สำหรับนักเรียนที่ติด  0  ร  มส  ให้ติดต่อครู krupaga โดยด่วนค่ะ
ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกคนโชคดีและประสบผลสำเร็จในการ
ศึกษาต่อและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ
ที่ส่วนกลางขอให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นชนบทของเรา