Category Archives: กำหนดการสอนและโครงการสอนรายวิชาการงาน ง 22103 ม.2

การกำหนดหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาการงาน ง 22103 ม.2

เวลา  40  ชั่วโมง  (2 คาบ/สัปดาห์)
ลำดับที่            หน่วยการเรียนรู้         ชื่อหน่วยการเรียนรู้              เวลา(ชั่วโมง)
1             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         แต่งบ้านให้สวยด้วยสวนงาม        4
2.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 2         เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย            4
3.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 3         เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ                    8
4.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 4         งานเกษตร                                     4
5.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 5         การออกแบบและเทคโนโลยี      4
6.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 6         งานช่าง                                          4
7.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 7         งานประดิษฐ์                                 6
8.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 8          งานธุรกิจ                                      2
9.           หน่วยการเรียนรู้ที่ 9          งานอาชีพ                                     4 
            โครงการสอนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง 22103)
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       เวลาเรียน  40  ชั่วโมง
                             กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแต่งบ้านให้สวยด้วยสวนงาม
สาระสำคัญ  1.การจัดและตกแต่งบ้านเป้นการจัดวางเครื่องเรือน
และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและสะดวกต่อการใช้
                     2.การดูแลรักษาและตกแต่งสวนช่วยให้สวนมีความสะอาด
สวยงามและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยี่ยมเยือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
         1.การปักผ้าด้วยมือ
         2.ประเภทของการปักผ้าด้วยมือ
         3.วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วยมือ
         4.ลายปักพื้นฐาน
         5.การประยุกต์ความรู้เรื่องการปักผ้ามาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า
         6.ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ    7.เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
         การเตรียม  ประกอบ จัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องปฏิบัติอย่างมีหลักการ
และตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
การทำน้ำมะนาว  การทำน้ำผักและผลไม้รวม  การทำน้ำขิง  น้ำมะเขือเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   งานเกษตร
           การเลี้ยงสัตว์  ความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์  ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงปลานิลและการจัดการผลผลิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการเทคโนโลยี  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
การจัดการเทคโนโลยี  การประยุกต์การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  งานช่าง
            1.1การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
1.กล่องใส่กระดาษชำระ   2.ตู้ไม้ใส่พวงกุญแจติกฝาผนัง 
            1.2ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน
1.งานเขียนแบบ  2.ความคิดสร้างสรรค์  3.กลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานประดิษฐ์
            1.การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือวัสดุ
ที่มีในท้องถิ่น  วัสดุในโรงเรียนและวัสดุในท้องถิ่น  แนวทางการประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนและท้องถิ่น  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ในโรงเรียนและท้องถิ่น  เช่น  แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติก  ดอกลีลาวดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  งานธุรกิจ
          การติดต่สื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  งานอาชีพ
          การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  การจัดประสบการณ์อาชีพ
ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ