Category Archives: กำหนดการสอนโครงการสอนรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ชั้นม.3

กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน)
เวลา  10  คาบ
ตัวชี้้วัดแกนกลาง
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหย้ดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1  ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1
1.  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
สาระการเรียนรู้(เวลา  2  คาบ)
การดูแลเสื้อผ้า
1.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
2.  ประเภทของเสื้อผ้า
3.  หลักการดูแลเสื้อผ้า
4.  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
5.  วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
5.1  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
5.2  การซัก  ตากรีดและเก็บเสื้อผ้า
-เสื้อผ้าไหม  -เสื้อผ้าลินิน
-เสื้อผ้าขนสัตว์  -เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
-เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์  – เสื้อผ้าไหมพรม
-เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2. อาหารประเภทสำรับ(เวลา  6  คาบ)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
2.  ประเภทของอาหารสำรับ
3.  หลักการเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
4.  อาหารสำรับภาคกลาง
5.  อาหารสำรับภาคเหนือ
6.  อาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.  อาหารสำรับภาคใต้
ตัวชี้ว้ดแกนกลางหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโโดยใชัทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช
2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญ
ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการขยายพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้
สาระการเรียนรู้
1.  ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช
2.  ความมหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
3.  ประเภทของการขยายพันธุ์พืชและหลักการขยายพันธุ์พืช
4.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และวิธีการขยายพันธุ์พืช
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  นักเรียนสามารถบอกควาามรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1.1  ความหมายของบรรจุภัณฑ์
1.2  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์
1.3  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
2.  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกวัสดุธรรมชาติ
4.  ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
4.1  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้
4.2  ชะลอมประยุกต์
4.3  ถุงผ้าแบบหูรูด
ตัวชี้้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต(4  คาบ)
1.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันออย่าางมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/1)
2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์องค์ประกอบ
หน้าที่ประโยชน์คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้     สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
2.  วัตถุประสงค์และประเภทของธุรกิจ
3.  องค์ประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของธุรกิจ
4.  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง)เวลา  4  คาบ
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในกาารทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้้ทักษะการจัดกาารเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเเรียนรู้ที่  5 เรื่องงานช่าง
5.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
3.  ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณต์
4.  วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี (เวลา  6  คาบ)
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง 2.1 ม. 3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดภาพฉาย
เพื่อนำไปสู่การสสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดของวิธีการเป็็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง 2.1 ม. 3/2)
ตัวชี้วัดประะจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี(เวลา  6 คาบ)
6.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญระดับของเทคโนโลยีและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมาายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรุ้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเททคโนโลยี
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องสุ่โลกอาชีพ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายการหางาานด้วยวิธีที่หลากหลาย(ง 4.1 ม. 3/2)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง 4.1 ม. 3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง 4.1 ม. 3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่่ว่าง
สอบกลางภาค  1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวม   40  คาบ

กำหนดการสอนโครงการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน)
เวลา  10  คาบ
ตัวชี้้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหย้ดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1  ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1
1.  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
สาระการเรียนรู้(เวลา  2  คาบ)
การดูแลเสื้อผ้า
1.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
2.  ประเภทของเสื้อผ้า
3.  หลักการดูแลเสื้อผ้า
4.  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
5.  วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
5.1  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
5.2  การซัก  ตากรีดและเก็บเสื้อผ้า
-เสื้อผ้าไหม  -เสื้อผ้าลินิน
-เสื้อผ้าขนสัตว์  -เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
-เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์  – เสื้อผ้าไหมพรม
-เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2. อาหารประเภทสำรับ(เวลา  6  คาบ)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
2.  ประเภทของอาหารสำรับ
3.  หลักการเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
4.  อาหารสำรับภาคกลาง
5.  อาหารสำรับภาคเหนือ
6.  อาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.  อาหารสำรับภาคใต้
ตัวชี้ว้ดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโโดยใชัทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช
2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญ
ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการขยายพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้
สาระการเรียนรู้
1.  ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช
2.  ความมหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
3.  ประเภทของการขยายพันธุ์พืชและหลักการขยายพันธุ์พืช
4.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และวิธีการขยายพันธุ์พืช
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  นักเรียนสามารถบอกควาามรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1.1  ความหมายของบรรจุภัณฑ์
1.2  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์
1.3  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
2.  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกวัสดุธรรมชาติ
4.  ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
4.1  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้
4.2  ชะลอมประยุกต์
4.3  ถุงผ้าแบบหูรูด
ตัวชี้้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต(4  คาบ)
1.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันออย่าางมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/1)
2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์องค์ประกอบ
หน้าที่ประโยชน์คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้     สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
2.  วัตถุประสงค์และประเภทของธุรกิจ
3.  องค์ประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของธุรกิจ
4.  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง)เวลา  4  คาบ
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในกาารทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้้ทักษะการจัดกาารเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเเรียนรู้ที่  5 เรื่องงานช่าง
5.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
3.  ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณต์
4.  วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี (เวลา  6  คาบ)
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง 2.1 ม. 3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดภาพฉาย
เพื่อนำไปสู่การสสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดของวิธีการเป็็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง 2.1 ม. 3/2)
ตัวชี้วัดประะจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี(เวลา  6 คาบ)
6.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญระดับของเทคโนโลยีและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมาายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรุ้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเททคโนโลยี
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องสุ่โลกอาชีพ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายการหางาานด้วยวิธีที่หลากหลาย(ง 4.1 ม. 3/2)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง 4.1 ม. 3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง 4.1 ม. 3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่่ว่าง
สอบกลางภาค  1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวม   40  คาบ

Advertisements