Category Archives: กำหนดการสอน ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา ง 31102 ม. 4

กำหนดการสอน ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้รายวิชา ง 31102 ม.4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่และบทบาทของตนเอง(เวลา  1  ชั่วโมง)
สาระสำคัญ
-ความหมายของหน้าที่  บทบาท  หน้าที่และบทบาท  ครอบครัว
-หน้าที่และบทบาทในฐานะพ่อแม่
-หน้าที่และบทบาทในฐานะลูกหลาน
-หน้าที่และบทบาทในฐานะพี่น้อง
-ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิก
ของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  บ้านของเรา   เวลา  4   ชั่วโมง
2.1  การดูแลรักษาบ้าน
2.1.1  ความสำคัญของการดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน
2.1.2  แนวทางการรักษาดูแลทำความสะอาดบ้าน
2.1.3  ความสำคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
-แนวทางการจัดตกแต่งบ้าน
2.2  การเก็บรักษาอาหาร
-การเก็บอาหารในอุณหภูมิธรรมดาหรืออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพภูมิอากาศตามชนิดของอาหาร
-การเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิต่ำ
2.3  งานช่างในบ้าน
2.3.1  ความสำคัญของงานช่างในบ้าน
2.3.2  ทักษะที่ต้องใช้ในงานช่าง
2.3.3  การประกอบท่อน้ำพีวีซีและการติดตั้งก๊อกน้ำ
2.3.4  การซ่อมแซมโถส้วมชนิดนั่งราบหรือซักโครก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี     เวลา  1  ชั่วโมง
3.1  ความสำคัญของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3.2  การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.3  การเลือกใช้เครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปลูกพืชไร้ดิน
4.1  ความเป็นมาของการปลูกพืชไร้ดิน  เวลา  2  ชั่วโมง
4.2  ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน
4.3  ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน
4.4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน
4.5  ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
4.6  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน
4.7  ขั้นตอนการปลูกพืชไร้ดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานดอกไม้สดของไทย  เวลา  3  ชั่วโมง
5.1  ความหมายและความสำคัญของงานดอกไม้สดของไทย
5.2  วิธีการประดิษฐ์ของดอกไม้ไทย
-การกรอง  การเย็บ  การมัด
5.3  เครื่องแขวนไทย
5.4  มาลัย
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เวลา  3  ชั่วโมง
6.1  ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี
6.2  ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การดำเนินการทางธุรกิจ  เวลา  4   ชั่วโมง
7.1  ความหมายของการดำเนินการทางธุรกิจ
7.2  องค์กรทางธุรกิจ
7.3  องค์ประกอบในการดำเนินงานทางธุรกิจ
7.4  การบัญชีเบื้องต้น
7.5  การบริหารงานเอกสารในองค์การธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ  เวลา  2  ชั่วโมง
8.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
8.2  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ