Category Archives: กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ง 31102 ม.4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย รายวิชา ง 31102 ม. 4

ตัวชี้วัด
1.  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชิวิต (ง 1.1 ม. 4-6/1)
2.  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
(ง 1.1  ม. 4-6/2)
3.  มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง 1.1 ม. 4-6/3)
4.  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง 1.1  ม. 4-6/4)
5.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต (ง  1.1 ม. 4-6/5)
6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง  1.1  ม.  4-ุ6/6)
7.  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง  1.1  ม. 4 – ุ6/7)
กิจกรรมการเรียนการสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สด ง  31102
1.ครูแจ้งตัวชี้วัด
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องงานดอกไม้สดของไทย
3.ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนการอาชีพและเทคโนโลยีม. 4
(จากหน้า  79-99)
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานดอกไม้สดของไทย
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นบันทึกชื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ลงในตารางในสมุดบันทึก
งานดอกไม้สด                                   การนำไปใช้ประโยขน์
5.ให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และฝึกปฏิบัติทำตาข่ายหน้าช้าง
และร้อยมาลัยตุ้ม  มาลัยกลม  จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
6.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันประเมินผล  วิเคราะห์  อภิปราย  ผลงาน
ตาข่ายหน้าช้าง  มาลัยกลม  มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียวของแต่ละคน
แล้วนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  ผลงานของบุคคลใดดีที่สุด
2.  ผลงานของบุคคลใดควรปรับปรุงและปรับปรุงอย่างไร
3.  การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง  มาลัยกลม  มาลัยตุ้ม ให้ประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
2.ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินจากหนังสือเรียนพื้นฐาน
กางงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หน้า 57 -73)
3.สรุปบันทึกย่อลงในสมุดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลข้อดีข้อเสียของการปลูกพืช
ใช้ดินกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแล้วบันทึกลงในตาราง
ในสมุดบันทึกจากนั้นวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยควรปลูกพืช
รูปแบบใดมากกว่ากันเพราะเหตุใด แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์และปลูกพืชไร้ดิน
ระบบใดระบบหนึ่งตามความเหมาะสมจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากนั้น
รายงานผลหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อต่อไปนี้
ก.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ปัญหา
ข.  ลักษณะผลผลิตที่ได้
ค.  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลผลิตหรือการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ง.  แนวทางการปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.  แนวทางการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
7.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
8.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 แต่งตัวให้ดูดี (เวลา  1  คาบ)
กิจกรรมการเรียนการสอน  ง  31102  ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องความสำคัญของเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการเลือกใช้เครื่องแต่งกาย
3.สรุปจดบันทึกย่อลงในสมุดรายวิชาการงาน 2
4.ให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ควรสวมใส่ไปในโอกาสสถานที่และสภาพอากาศที่กำหนดให้ลงในสมุดบันทึก(การบ้าน)
4.1  งานวันไหว้ครู  4.2  งานทอดกฐินที่วัด   4.3  ไปเที่ยวชายทะเล
ในเดือนเมษายน   4.4  ทำสวนอยู่บ้านในวันหยุด
4.5  งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน  4.6  งานแต่งงานในโรงแรม
4.7  ฝนตกขณะขับขี่รถจักยานยนต์  4.8  นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่สบาย
4.9  ไปเที่ยวดอยอินทนนท์ในเดือนธันวาคม  4.10  งานศพในวัด             5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 8-10 คนร่วมกันสืบค้นและรวบรวมภาพถ่าย
การแต่งกายของบุคคลจากนิตยสารต่าง ๆนำมาจัดทำสมุดภาพพร้อมกับ
วิเคราะห์ว่าบุคคลในภาพแต่ละภาพเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่เพราะเหตุใดจากนั้นเขียนอธิบาย
ลงใต้ภาพแต่ละภาพเพื่อส่งครูผู้สอน(การบ้าน)
6.ให้นักเรียนสำรวจรูปร่างและสีผิวของตนเองแล้วเสนอแนวทางการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองลงในสมุดบันทึก(การบ้าน)
7.ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดิมก่อนเรียน)
8.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
9.กำหนดการส่งงานรวบรวมสมุดภาพก่อนสอบกลางภาค(สัปดาห์ที่ 9)
10.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 2 ง  31102  ม. 4(เวลา  4  คาบ)
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน
และการจัดและตกแต่งบ้าน
3.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเก็บรักษาอาหาร
4.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่องงานช่างในบ้าน
(หนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 ทุกสำนักพิมพ์)
5.ให้นักเรียนสรุปจดบันทึกลงในสมุดทุกคนทุกห้องเรียน
6.ให้นักเรียนสำรวจตัวบ้าน  เครื่องเรือน  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ
รอบๆๆบริเวณบ้านว่ามีสิ่งใดชำรุดหรือต้งปรับเปลี่ยนแก้ไข
พร้อมเสนอแนวทางซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนแก้ไข
7.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบจัดตกแต่งห้องใดห้องหนึ่ง
หรือบริเวณบ้านบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยร่างภาพระบายสีให้สวยงาม
แล้วส่งตัวแทนรายงานผลหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ห้องหรือบริเวณที่จัดตกแต่ง
2.จุดประสงค์ในการจัดและตกแต่งห้องหรือบริเวณที่เลือก
3.แนวทางการจัดและตกแต่งห้องหรือบริเวณที่เลือกให้ประหยัดพลังงาน
ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8.ให้นักเรียนสำรวจอาหารที่ครอบครัวตนเองซื้อมารับประทานเป็นประจำ
แล้วเสนอวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมลงในสมุดบันทึก
9.ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
10.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
11.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 จำนวน  10  คะแนน