Category Archives: กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ง 23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3 ทุกคนทุกห้องเรียน
1.  นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
1.  ศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตทุกใบความรู้ในเว็บไซต์ krupaga
(หนังสือแบบเรียนการงานอาชีพ ม.3 หน้า 80 – 97)
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คน ศึกษาใบความรู้และรายงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียน
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้ลงในสมุดบันทึกรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3
4.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต เว็บไซต์ krupaga
5.  ทำข้อสอบเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เว็ตไซต์ krupaga
6.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตส่งสมุดบันทึกคะแนน (5 คะแนน)

Advertisements

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ รหัสวิชา ง 23105 ม. 3

ภาระงานปฏิบัติ  ให้นักเรียนแบ่งกลุุ่ม ๆละ  4-6  คนทุกห้องเรียน  ให้เลือกปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติกกลุ่มละ  1  อย่างโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกงานตามมติที่ประชุมกลุ่มโดยเลือกจากงานที่กำหนดดังนี้
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้  ชะลอมประยุกต์  ถุงผ้าแบบหุรูด  โดยทำเป็นวีดีโอตามห้วข้อก่อน-หลัง  บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการทำ  ข้อเสนอแนะ  สมาชิกกลุ่มทุกคน  ครูผู้สอน
กำหนดส่ง  ตามปฏิทินการส่งงาน
1.  ส่งวิดีโอการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ส่งผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ศึกษาใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
4.  นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5.  สรุปองค์ความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเปลี่ยนกันตรวจข้อถูกให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0  คะแนน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
สืบค้นจากเว็บไซต์ krupaga โดยเข้ากลูเกิล  พิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  รหัสวิชา ง 23105  ม. 3  สืบค้น ให้นักเรียนทำ  10  ข้อ
7.  รวมคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่  3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธ์พืช รหัสวิชา ง 23105 ม.3

สั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน  ทำกิจกรรมและภาระงานดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ
2.  ให้นักเเรียนอ่านใบความรู้ที่  2.1-2.4(หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช)หรืออ่านในหนังสือแบบเรียนหน้า  102-115
3.  ให้นักเรียนทำใบงานที่  2.1-2.4
4.  จดบันทึกสรุปสาระการเรียนรู้ลงในสมุดรายวิชาการงาน
5.  วาดรูปภาพวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษเอ 4
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกันก่อนเรียน)
7.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เปลี่ยนกันตรวจโดยดูเฉลยในแบบทดสอบสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ม.3 โดยข้อถูกให้ 1  คะแนน ข้อผิดให้  0  คะแนน  รวมคะแนนลงชื่อผู้ตรวจส่งสมุดคืน
8.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช
ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนจัดทำวีดืโอเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ตามที่แต่ละกลุ่มจับฉลากได้ในการจัดทำมีเงื่อนไขดังนี้
1.  ชื่องาน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ
2.  ขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมายให้มีผู้บรรยายอย่างน้อย  1  คน  ตามตัวอย่างคลิปวืดีโอที่ครูนำมาให้ดูในเว็บไซต์
3.  ต้องมีคณะผู้จัดทำทั้งรายชื่อและรูปภาพทุกคน
4.  ความยาวอย่างน้อย  3  นาที
5.  กำหนดส่งตามภาระงาน/ปฏิทินกำหนดส่งงานที่แจกให้ในคาบปฐมนิเทศ
คะแนน  ภาระงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช
คลิปวีดีโอเรื่องขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน
ส่งผลงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน (กำหนดส่ง สิ้นเดือนสิงหาคม)

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รหัสวิชา ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกห้องทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อโดยให้เขียนลงในสมุดวิชาการงาน 5 โดยเข้า  google แล้วพิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3 krupaga หรือนักเรียนจะอ่านและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์แล้วส่งเข้าในเว็บไซต์  krupaaga ส่งมาบนความคิดเห็น  ยกเว้นห้องม. 3/1 ให้ส่งบนเว็บไซต์ครูเท่านั้น
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนในแต่ละกลุ่มให้มีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง  2  คนและนักเรียนอ่อน  1  คนให้นักเรียนคนที่ 1 ของทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.2.1 เรื่องอาหารสำรับภาคกลาง  คนที่  2 ของทุกกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคเหนือ  คนที่ 4 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคใต้ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารสำรับภาคต่าง ๆ ตามทีจับฉลากได้  ให้ปฏิบัติงานในคาบเรียนทุกห้องทุกกลุ่มและนำเสนอผลงานพร้อมประเมินผล(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
4.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ
6.  บันทึกสาระการเรียนรู้โดยย่อลงในสมุด และสรุปองค์ความรู้ ( Mind  Mapping)
7.  ทำกิจกรรมและแบบบันทึกเรื่องอาหารประเภทสำรับ คำถามในหนังสือแบบเรียน
8.  บันทึกคะแนนท้ายหน่วย
จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
เรื่อง  อาหารประเภทสำรับ