Category Archives: กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มกราคม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
นำนักเรียนและควบคุมดูแลนักเรียนตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนำนักเรียน


ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8 ปฐมนิเทศนักเรียนถึงแนวปฏิบัติ
ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรยากาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8 ขณะเดินทางจากโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมไปทัศนศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด