Category Archives: กิจกรรมที่ 3 เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103 ม.2

กิจกรรมที่ 3 เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103 ม.2

1.ให้นักเรียนสำรวจพืชผักและผลไม้ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาทำเครื่องดื่มได้
20 ชนิดโดยกำหนดให้พืชผัก  10 ชิดผลไม้ 10 ชนิดแล้วจำแนกประเภท
ลงในตารางที่กำหนดให้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ตัวอย่าง
พืชผัก                         ผลไม้
1.1 ตะไคร้  ขิง       1.1 กระทกลก  หมากหว้า
1.2ใบย่านาง          1.2 หมากเม้า  หมากส้มพอดี
2.ให้นักเรียนค้นหาตำรับเครื่องดื่ม 1 ชนิดที่ทำจากพืชผักและผลไม้ที่มี
ในท้องถิ่นพร้อมส่วนผสม อุปกรณ์ วิธีทำ การจัดตกแต่ง  การบริการ
ให้บันทึกลงในแบบบันทึกที่กำหนดให้
                                  ตัวอย่างแบบบันทึก
                            ชื่องาน……(น้ำใบย่านาง)
2.1ส่วนผสมหรือวัสดุ  2.2อุปกรณ์    2.3วิธีทำหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
2.4การจัดและตกแต่ง  2.5การบริการ
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 8-10 คนร่วมกันทำโครงงานเครื่องดื่มพืชผักผลไม้
หรือเครื่องดื่มสมุนไพรกลุ่มละ 1 โครงงานพร้อมนำเสนอผลงานโครงงานทุกกลุ่ม
(ส่งผังโครงงานกลุ่มละ 1 ผัง)สำหรับขั้นตอนการทำโครงงานตามตัวอย่าง
ในหนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกสำนักพิมพ์