Category Archives: กิจกรรมหน่วยที่ 2 เรื่องการปักผ้าด้วยมือ ง22103 ม. 2

กิจกรรม เรื่องการปักผ้าด้วยมือ ง 22103 ม.2

1.ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่มีการตกแต่งด้วยการปักลงใน
แผนภาพโดยให้ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกแต่งด้วยการปักอยู่ตรงกลาง
แล้วทำลูกศรไปยังสิ่งของ 6 อย่าง(สรุปองค์ความรู้)คะแนนเต็ม  20 คะแนน
2.ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกเขียนเครื่องหมายผิด
(X)หน้าข้อที่ผิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
……..1.การปักผ้าห่มและผ้าม่านควรเลือกใช้การปักหน้าเดียว
……..2.ผ้าที่ควรนำมาใช้ปักลวดลายได้แก่ ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย และผ้าโพลีเอสเทอร์
……..3.การเลือกใช้เข็มเบอร์  11 หรือเบอร์  12 เพื่อให้ปักลายได้ละเอียด
และดึงด้ายผ่านได้ง่าย
……..4.งานปักขนาดเล็กควรเลือกใช้สะดึงรูปสี่เหลี่ยม
……..5.ปลอกนิ้วใช้ป้องกันไม่ให้เข็มแทงนิ้วมือ
……..6.การปักกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่ให้มีสีเหลืองควรใช้วิธีปักทึบ
……..7.ถ้าขณะปักไหมแตกหรือเป็นมันไม่ควรปักต่อไปต้องเปลี่ยนไหมใหม่ทันที
……..8.การปักชื่อลงบนเสื้อนักเรียนใช้วิธีปักลูกโซ่
……..9.การผูกปมด้าย ควรทำเมื่อหยุดปักครั้งหนึ่ง
……..10.การปักเลซี่-เดซี่นิยมใช้ปักก้านดอกและก้านใบ
3.ให้นักเรียนปักไหมลงบนเสื้อหรือผ้าเช็ดหน้า 1 ผืนเลือกทำลายปัก 1 งาน
โดยค้นหาลายปักจากนิตยสารหรือเว็บไซต์ต่างๆแล้วเลือกลายที่นักเรียนชอบ
มากที่สุด(งานชิ้นที่ 1 คะแนนเต็ม 80 คะแนน)ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน
4.ให้นักเรียนปักไหมสีน้ำเงินหรือสีตามใจชอบลงบนผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า เสื้อ
หรือเครื่องใช้ต่างๆโดยมีรายละเอียดดังนี้(งานชิ้นที่ 2 คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
     4.1  อักษรย่อ  ก.ช. ชื่อนามสกุล  เลขประจำตัว รายวิชา ชื่อครูผู้สอน
     4.2  ตกแต่งด้วยลายปักรูปหัวใจ  ลายปักดอกไม้และใบพร้อมทั้ง
ลายปักตัวการ์ตูนหรือตามความเหมาะสมสวยงาม(ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน)
5.ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปักผ้าด้วยมือ(ทำใส่ลงในสมุด 10 คะแนน)
6.กิจกรรมบูรณาการ
       -ให้นักเรียนแต่งกลอนสุภาพเกี่ยวกับการชื่นชมความงามของลายปักบน
กระดาษแฟนซีต่างๆ  1  บทแล้วนำเสนอผลงานที่ป้ายนิเทศของแต่ละห้องเรียน
โดยเรียงลำดับจากห้อง 1 ถึง ห้อง 8 (บูรณาการกลุ่มภาษาไทยและศิลปะ)
คะแนนเต็ม  20  คะแนน
คะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  40 คะแนน
รวมคะแนนหน่วยที่ 2  คะแนนเต็ม  300  คะแนน