Category Archives: ขวัญและกำลังใจนักเรียน

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์มอบขวัญและกำลังใจให้นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง 8 มอบขวัญและกำลังใจให้
เด็กหญิงธมนวรรณ  มูลสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด
ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์8ครูที่ปรึกษามอบขวัญและกำลังใจให้หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8
ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์มอบขวัญกำลังใจให้นักเรียนรายวิชาเลือกเสรีการร้อยมาลัย 2 รหัสวิชา ง21212

ครูที่ปรึกษาคณะสีชมพูมอบขวัญและกำลังสนับสนุนค่าน้ำดื่มและขนมในการแข่งขันกีฬาสีคณะสีชมพู
มอบขวัญและกำลังใจค่าอาหารกลางวันให้เด็กชายบัลก์ลัง  พรมผลนักเรียนยากจนแต่ตั้งใจเรียน
ในรายวิชาเลือกเสรีการร้อยมาลัย 2 และเป็นนักเรียนในที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8