Category Archives: ข้อสอบหน่วยที่ 1 ง 21101 เรื่องงานบ้าน ม.1

ข้อสอบหน่วยที่ 1 ง 21101เรื่อง งานบ้าน ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน (ง 1.1 ม. 1/1)
1.ข้อใดคือขั้นตอนแรกก่อนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ
ทำงานบ้านประเภทไฟฟ้า.
ก.  ทำความสะอาดก่อนทดลองใช้       ข.  ติดตั้งส่วนประกอบเพื่อใช้งาน
ค.  ศึกษาคู่มือการใช้งาน                       ง.  ทดลองใช้  1  ครั้ง
2.ข้อใดเป็นการวางแผนการจัดและตกแต่งห้อง.
ก.  การแบ่งหน้าที่ของงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในบ้าน
ข.  การกำหนดวัสดุที่จะใช้ตกแต่งห้อง
ค.  การสำรวจพื้นที่ของห้อง            ง.  การวัดขนาดหน้าต่าง
3.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานทำความสะอาดบ้าน.
ก.  ไม้ถูพื้น  ไม้กวาดดอกหญ้า       ข.  เครื่องดูดฝุ่น  ไม้กวาดไม้ไผ่
ค.  ไม้กวาดขนไก่  แปรงลวด          ง.  เครื่องซักผ้า  เตาแก๊ส
ใช้ตอบข้อ  4
1.งานเสร็จรวดเร็ว                             2.ผลงานที่ได้มีคุณภาพดี
3.ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพดี          4.ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
4.การทำงานบ้านตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไร.
ก.  1  และ  2      ข.  1  และ  4       ค.  2  และ  3       ง.  3  และ  4
5.ข้อใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน.
ก.  เช็ดก้นหม้อหุงข้าวก่อนกดสวิตซ์          ข.  ถูพื้นก่อนกวาดพื้นห้อง
ค.  แบ่งงานก่อนลงมือทำงาน                      ง.  วาดแบบห้องก่อนจัดเครื่องเรือน
6.ข้อใดเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่สัมพันธ์กับงาน.
ก.  เตาแก๊ส   ใช้ในการทอดไข่                   ข.  เครื่องซักผ้า  ใช้ทำความสะอาดผ้าห่ม
ค.  ไม้กวาดเสื้ยนตาล ใช้กวาดหยากไย่บนเพดาน
ง.  ไม้กวาดดอกหญ้า  ใช้กวาดพื้นบ้านที่เปียกน้ำ
ตัวชี้วัด  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ (ง 1.1  ม. 1/2)
7.สำนวนไทยข้อใดช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จ.
ก.  มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ              ข.  ชักใบให้เรือเสีย
ค.  เข็นครกขึ้นภูเขา                         ง.  น้ำหนึ่งใจเดียว
ตัวชี้วัด  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง  1.1  ม. 1/3)
8.ถ้าต้องการให้ห้องน้ำดูสดชื่นควรทำอย่างไร.
ก.  ฉีดน้ำหอมในห้องน้ำ                   ข.  ใช้วัสดุตกแต่งราคาแพง
ค.  วางกระถางต้นไม้เล็กๆในห้อง              ง.  ติดภาพวาดรูปธรรมชาติไว้ที่ผนัง
9.ในการวางแผนทาสีห้องนอนเลือกใช้สีฟ้าอ่อนแต่เมื่อไปที่ร้านพบว่า
สีที่ต้องการหมดควรเลือกสีใดทดแทน.
ก.  สีครีม        ข.  สีม่วง          ค.  สีเทา         ง.  สีน้ำเงิน
10.การวางตู้โชว์ในห้องรับแขกข้อใดช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน.
ก.  วางชิดผนังห้องเพิ่มให้ลมพัดเข้าได้ง่าย
ข.  วางไว้กลางห้องเพื่อให้ลมพัดเป่าได้ง่าย
ค.  วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังแสงสว่าง      ง.  วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังลม