Category Archives: ข้อสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105ม.3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวบันทึกลงในสมุดรายวิชาการงาน 5
ตัวชี้วัดกลาง  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง  1.1  ม.3/2)
1.  เพราะเหตุใดจึงต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้า
1  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวทนทานมากขึ้น    2  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวน
3  เพราะช่วยซักผ้าสะอาดได้ง่าย              4   เพราะประหยัดค่าสารซักฟอก
2.  การสำรวญสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร
1  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต                 2  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
3  ช่วยประหยัดเวลาในการซักผ้า             4  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอมเสื้อผ้า
3.  ถ้าต้องการให้ผ้าลินินคงรูปควรทำอย่างไร
1  ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด                        2  ซักเสร็จแล้วนำมารีดทันที
3  แซ่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด           4  ใช้น้ำยาซักแห้งแทนสารซักฟอก
4.  การรีดผ้าใยกี่งสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ำมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด
1  ป้องกันเนื้อผ้าสีซีด                  2  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3  ป้องกันเนื้อผ้าหดตัว                4  ป้องกันเนื้อผ้าละลาย
5.  วิธีการขจัดรอยเปื้อนปากกาลูกลื่นให้สะอาดควรปฏิบัติอย่างไร
1  ใช้ฟองน้ำชุดแอลกอฮอล์เช็ด  แล้วนำไปซักตามปกติ
2  ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
3.  ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
4  ใช้น้ำมะนาวเช็ดลงบนรอยเปื้อน แล้วนำไปซักตามปกติ
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง  1.1  ม.  3/2)
6.  ถ้าต้องการให้การดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติตามข้อใด
1  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
2  ให้สมาชิกทุกคนจับฉลากว่าแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้าง
3  ให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมติเลือกคนทำงานเพียงคนเดียว
4  วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคน
7.  ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรม
1  ผักบุ้งจีน  ขอให้เพื่อนซักเสื้อผ้าแทนตนเอง  เพราะตนเองแพ้สารซักฟอก
2  ณเดชไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาใช้กับเสื้อผ้าเพื่อให้มีกลิ่นหอม
3  สุวิภาเห็นเพื่อนยกกาละมังซักผ้าที่มีน้ำหนักมากจึงเข้าไปช่วยยก
4  ชลารินทร์บอกให้เพื่อนหยิบอุปกรณ์การรีดผ้าทุกชนิดให้ตนเอง
ตัวชี้วัด  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม(ง  1.1  ม. 3/3)
8.  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าขาวตรงกับข้อใด
1  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า         2  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียว
3  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท     4  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้า
9.  ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
1  ใช้สารฟอกขาวผสมสารซักฟอกในการซักผ้าในอัตรา  50/50
2  ใช้น้ำล้างผ้าให้สะอาดเพียง  2  กะละมัง
3  ใช้สารซักฟอก  1ช้อนกับเสื้อผ้า  10  ตัว
4  ใช้น้ำผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มครึ่งกะละมังต่อผ้า  10  ตัว
10. ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1  เทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้ง        2  นำน้ำสารซักฟอกไปล้างรถยนต์
3  นำน้ำสารซักฟอกไปรดน้ำต้นไม้   4  เทน้ำสารซักฟอกลงในแม่น้ำลำคลอง
เฉลยข้อ  1  ข้อ  3  เพราะการขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้าจะช่วยลดรอยเปื้อนให้น้อยลง
จะซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
เฉลยข้อ  2  ข้อ  4  เพราะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีดูแลที่เหมาะสมกับเสื้อผ้านั้น ๆ
เมื่อปฏิบัติตามจะเป็นการถนอมเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  3  ข้อ  1  เพราะแป้งในที่นี้คือแป้งมันสำปะหลังเมื่อแห้งจะแข็งตัว
ถ้านำผ้าลินินไปลงแป้งแล้วนำไปซักรีดเมื่อแห้งจะแข็งคงรูป
เฉลยข้อ  4  ข้อ  4  เพราะผ้าใยกึ่งสังเคราะห์มีส่วนผสมของพลาสติก
เมื่อถูกความร้อนสูงจึงละลายได้
เฉลยข้อ  5  ข้อ1  เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติช่วยทำให้หมึกปากกาเจือจางลงซึ่งเมื่อนำไป
ซักตามปกติจะสามารถขจัดรอยเปื้อนได้ง่าย
เฉลยข้อ  6  ข้อ  4  เพราะการวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม
ทำทุกคนเป็นการลดความสับสนในการทำงานจึงทำให้การดูแลเสื้อผ้า
เสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน
เฉลยข้อ  7  ข้อ  3  เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบว่าเขาเดือดร้อนแสดงถึงการมีคุณธรรมอย่างหนึ่ง
เฉลยข้อ  8  ข้อ 2  เพราะการรีดผ้าหลายตัวในคราวเดียวกันเป็นการเปิดใช้งานเตารีด
อย่างต่อเนื่องไม่มีการเปิด ๆๆ ปิด ๆๆจึงประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลยข้อ  9  ข้อ 3  เพราะสารซักฟอกในปัจจุบันมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง
เมื่อใช้เพียง  1ช้อนกับเสื้อผ้า  10 ตัวจึงเป็นการประหยัดสารซักฟอกและคุ้มค่ากับผลงาน
เฉลยข้อ  10  ข้อ  1  เพราะการเทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้งจะมีการตกตะกอน
หรือย่อยสลายไปก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองจึงไม่ทำลายคุณภาพของน้ำในแม่น้ำลำคลอง
และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง

 

ข้อสอบหน่วยที่ 1เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง23105 ม.3

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ง 23105
คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)กากบาททับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม. 3/2)
1.เพราะเหตุผลใดจึงขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้า
ก.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากขึ้น
ข.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน      ค.  เพราะช่วยซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
ง.  เพระประหยัดค่าสารซักฟอก  เฉลยข้อ  ค 
เฉลยข้อ  ค  เพราะการขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้าจะช่วยลดรอยเปื้อนให้น้อยลง
จนซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
2.การสำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาด
มีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต    ข.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
ค.  ช่วยประหยัดในการซักเสื้อผ้า  ง.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอม
เสื้อผ้า   เฉลยข้อ  ง  เพราะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีดูแลที่เหมาะสม
กับเสื้อผ้านั้นๆเมื่อปกิบัติตามจะเป็นการถนอมเสื้อผ้า
3.ถ้าต้องการให้ผ้าลินินคงรูปควรทำอย่างไร.
ก.  ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด                    ข.  ซักเสร็จแล้วนำมารีดทันที
ค.  แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด     ง.  ใช้น้ำยาซักแห้งแทนสารซักฟอก
เฉลยข้อ  ก  เพราะแป้งในที่นี้คือแป้งมันสำปะหลังเมื่อแห้งจะแข็งตัวถ้านำ
ผ้าลินินไปลงแป้งแล้วนำไปซักรีดเมื่อแห้งจะแข็งคงรูป
4.การรีดผ้ากึ่งใยสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ำมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด.
ก.  ป้องกันเนื้อผ้าสีซีด        ข.  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค.  ป้องกันเนิ้อผ้าหดตัว       ง.  ป้องกันเนื้อผ้าละลาย
เฉลยข้อ  4  เพราะผ้ากึ่งสังเคราะห์มีส่วนผสมของพลาสติกเมื่อถูกความร้อนสูง
จึงละลายได้
5.วิธีการขจัดรอยเปื้อนปากกาลูกลื่นให้สะอาดควรปฏิบัติตนตามข้อใด.
ก.  ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์แล้วนำไปซักตามปกติ
ข.  ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
ค.  ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
ง.  ใช้น้ำมะนาวบีบลงบนรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
เฉลยข้อ  ก  เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติช่วยทำให้หมึกปากกาเจือจางลงซึ่ง
เมื่อนำไปซักตามปกติจะสามารถขจัดรอยเปื้อนได้ง่าย
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
6.ถ้าต้องการให้การดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติตามข้อใด.
ก.  จัดเสริมวัสดุ  อุปกรณ์การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
ข.  ให้สมาชิกทุกคนจับฉลากว่าแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้าง
ค.  ให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมติเลือกคนทำงานเพียงคนเดียว
ง.  วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคน
เฉลยข้อ  ง  เพราะการวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม
ทำทุกคนเป็นการลดความสับสนในการทำงานจึงทำให้การดูแลเสื้อผ้า
เสร็จสิ้นและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน
7.ข้อใดเป็นการดูแลเสิ้อผ้าร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรม.
ก.  เด็กหญิงนันลินทร์ ขอให้เพื่อนซักเสื้อผ้าแทนตนเองเพราะตนเองแพ้สารซักฟอก
ข.  เด็กหญิงสุปราณีไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาใช้กับเสื้อผ้าเพิ่มให้มีกลิ่นหอม
ค.  เด็กชายกฤษณะเห็นเพื่อนยกกะละมังซักผ้ามีน้ำหนักมากจึงเข้าไปช่วยยก
ง.  เด็กชายวัฒนชัยบอกให้เพื่อนหยิบอุปกรณ์การรีดผ้าทุกชนิดให้ตนเอง
เฉลยข้อ  ค  เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบว่าเขาเดือดร้อนแสดงถึง
การมีคุณธรรมอย่างหนึ่ง
ตัวชี้วัด  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม. 3/3)
8.การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าขาวตรงกับข้อใด.
ก.  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า                 ข.  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวกัน
ค.  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท    ง.  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้า
เฉลยข้อ  2  เพราะการรีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้งานเตารีด
อย่างต่อเนื่องไม่มีการเปิดๆปิดๆจึงประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
9.ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด.
ก.  ใช้สารฟอกขาวผสมสารซักฟอกในการซักผ้าในอัตรา  50 ต่อ  50
ข.  ใช้น้ำล้างผ้าให้สะอาดเพียง  2  กะละมัง
ค.  ใช้สารซักฟอก  1  ซ้อนกับเสื้อผ้า  10  ตัว
ง.  ใช้น้ำผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มครึ่งกะละมังต่อผ้า  10  ตัว
เฉลยข้อ  3  เพราะสารซักฟอกในปัจจุบันมีความเข็มข้นและมีประสิทธิภาพสูง
เมื่อใช้เพียง 1 ช้อนกับเสื้อผ้า 10 ตัวจึงเป็นการประหยัดสารซักฟอกคุ้มค่ากับผลงาน
10.ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.
ก.  เทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้ง        ข.  นำน้ำล้างสารซักฟอกไปล้างรถยนต์
ค.  นำน้ำสารซักฟอกไปรดน้ำต้นไม้    ง.  เทน้ำสารซักฟอกลงในแม่น้ำลำคลอง
เฉลยข้อ  ก  เพราะการเทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้งจะมีการตกตะกอน
หรือย่อยสลายไปก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองจึงไม่ทำลายคุณภาพ
ของน้ำในแม่น้ำลำคลองและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง