Category Archives: ข้อสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการปักผ้าด้วยมือ ง 22103 ม.2

ข้อสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการปักผ้าด้วยมือ ง 22103 ม. 2

คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
1.ถ้านักเรียนต้องการลายปักใหม่ๆมาปักลงบนผ้าปูโต๊ะจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด.
ก.  คนขายไหมหรือด้ายปัก              ข.  นิตยสารประดิษฐ์ประดอย
ค.  หนังสือพิมพ์                                 ง.  เจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ข  นิตยสารประดิษฐ์มีการคิดค้นลายใหม่ๆและมีการแนะนำ
เทคนิคการปักลายต่างๆไว้อย่างละเอียด
2.การปักผ้าให้สวยงามและมีคุณภาพต้องอาศัยทักษะในข้อใดมากที่สุด.
ก.  ความรอบครอบ          ข.  ความขยั่นหมั่นเพียร
ค.  ความประณีต               ง.  ความอดทน
เฉลยข้อ  ค  แสดงถึงความละเอียดลออรอบครอบและเรียบร้อย
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 ม. 2/2)
3.การปักผ้าช่วยแก้ปัญหาในข้อใด.
ก.  ปกปิดร่องรอยการชำรุดเล็กน้อยของเสื้อผ้า
ข.  แก้ไขด้ายที่ชายผ้าหลุดหลุ่ย    ค.  ซ่อมแซมกระเป๋าเสื้อขาด
ง.  ลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ก  เป็นการปักทับเสื้อผ้าที่ชำรุดทำให้มองไม่เห็นร่องรอยการชำรุด
4.การปักดอกไม้  ใบไม้  ให้ดูเหมือนจริงควรใช้การปักประเภทใด.
ก.  การปักหน้าเดียว                ข.  การปักสองหน้า
ค.  การปักคัดเวิร์ก                   ง.  การปักแรเงา
เฉลยข้อ  ง  ทำให้เกิดมิติในการมอง
5.เพราะเหตุผลใดจึงใช้ผ้าพื้นมาปักลวดลาย.
ก.  เพราะต้องการให้เห็นรอยปักชัดเจน
ข.  เพราะต้องการให้รอยปักเรียบเนียน
ค.  เพราะต้องการให้ผ้าไม่หลุดลุ่ย
ง.  เพราะต้องการให้ด้ายไม่แตกยุ่ย
เฉลยข้อ  ก  ผ้าสีพื้นช่วยให้รอยปักโดดเด่น
6.ถ้าต้องการปักลายไทยควรใช้ด้ายหรือใหมข้อใด.
ก.  ด้ายเบอร์  10          ข.  ด้ายเบอร์  25
ค.  ด้ายเบอร์  5             ง.  ด้ายโลหะ
เฉลยข้อ  ข  เป็นเส้นด้ายขนาดเล็กเหมาะสำหรับงานปักที่ต้องการความละเอียด
7.การป้องกันไม่ให้ผ้ายืดย้วยหลังจากปักแล้วมีวิธืการอย่างไร.
ก.  ปักผ้าโดยมีกระดาษลอกลายวางซ้อนอยู่ตลอดเวลา
ข.  ปักด้ายหรือไหมแบบหลวมๆ       ค.  ไม่ขึงผ้าบนสะดึงถ้ายังไม่เริ่มปัก
ง.  ซักผ้าก่อนนำมาปัก   เฉลยข้อ  ค  การขึงผ้าให้ตึงเป็นเวลานานจะทำให้ผ้ายืดย้าวย
8.การปักผ้าด้วยมือที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร.
ก.  ปักส่วนที่แคบไปยัวส่วนที่กว้าง    ข.  ปักส่วนที่กว้างไปยังส่วนที่แคบจนกว่าจะเสร็จ
ค.  ปักตรงกลางออกมาด้านนอกทั้งสองข้าง    ง.  ปักเดินเนก่อนแล้วจึงปักทึบด้านใน
เฉลยข้อ  ก  ช่วยทำให้เห็นส่วนที่ยังไม่ปักง่ายขึ้น
ตัวชี้วัด  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง 1.1 ม.2/3)
9.การประหยัดทรัพยากรในการปักผ้าด้วยมือตรงกับข้อใด.
ก.  ใช้ด้ายเส้นเดียวในการปักผ้า    ข.  ปักเฉพาะผ้าผืนเล็กๆเท่านั้น
ค.  ปักผ้าจนเหลือด้ายน้อยที่สุดจึงขมวดปม    ง.  ลอกลายผ้าด้วยดินสอโดยไม่ใช้
กระดาษลอกลาย    เฉลลยข้อ  ค  เป็นการใช้ด้ายปักซึ่งซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องการ
ใช้มากที่สุดในการปักผ้าอย่างประหยัด
10.ถ้าปักผ้าได้จำนวนมาก ควรนำผลงานปักผ้าที่ได้ไปใช้อย่างไร
จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  นำไปตัดเย็บเป็นของใช้ภายในบ้าน    ข.  นำไปมอบเป็นของใช้ในบ้าน
ค.  นำไปตัดเย็บเป็นของใช้เพื่อจำหน่าย  ง.  นำไปบริจาคเพื่อการกุศล
เฉลยข้อ  ค  ก่อให้เกิดรายได้ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
คำถามพัฒนากระบวนการคิด
1.การตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญอย่างไร.
คำตอบ  เพื่อให้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
2.การปักผ้าด้วยมือฝึกนิสัยที่ดีด้านใดบ้าง.
คำตอบ  ฝึกความประณึต  ละเอียด  รอบและความอดทน
3.ถ้าต้องการปักผ้าด้วยมือให้ผลงานมีคุณภาพดีควรทำอย่างไร.
คำตอบ  ฝึกฝนเป็นประจำเพื่อเพิ่มเทคนิคและความชำนาญ
4.เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้เข็มปักขนาดใหญ่กับด้ายขนาดเล็ก.
คำตอบ  เพื่อดึงเส้นด้ายผ่านผ้าได้ง่าย  เรียบและไม่หลวม
5.การปักลายไทยควรเลือกใช้ด้ายหรือไหมปักชนิดใด.
คำตอบ  เลือกด้ายขนาดเล็กที่มีลักษณะการเข้าเกลียวด้วยเส้นด้ายขนาดเล็ก 6 เส้น
6.สะดึงมีความสำคัญต่อการปักผ้าด้วยมืออย่างไร.
คำตอบ  ช่วยยึดให้ผ้าเรียบตึงสะดวกต่อการปักลวดลายต่างๆ
7.ถ้าต้องการปักลายดอกไม้ก้านและใบควรเลือกใช้ลายปักใดบ้าง.
คำตอบ  ลายปักทึบ
8.การปักชื่อนักเรียนที่เสื้อเป็นการปักโดยใช้ลายใด.
คำตอบ  ปักลายปักเดินเส้น
9.เพราะเหตุผลใดจึงร้อยด้ายที่จะปักไม่เกิน  18  นิ้ว.
คำตอบ  เพื่อป้องกันด้ายหลุดและสะดวกในการปัก
10.นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการปักผ้าด้วยมือไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
คำตอบ  ปักชื่อ  นามสกุลบนเสื้อนักเรียน