Category Archives: ข้อสอบหน่วยที่ 3 อาหารประเภทสำรับ ง23105ม.3

ข้อสอบหน่วยที่ 2 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม. 3/1)
1.เพราะเหตุผลในข้อใดอาหารจึงมีเครื่องเคียงเครื่องแนม.
ก.  เพิ่มความสวยงาม             ข.  ทำให้อาหารมีความน่าสนใจ
ค.  เสริมรสซึ่งกันและกัน       ง.  สร้างทางเลือกในการรับประทานอาหาร
เฉลยข้อ  ค  เพราะอาหารหลักในสำรับและเครื่องเคียงเครื่องแนมมีรสชาติ
แตกต่างกันแต่เมื่อรับประทานด้วยกันแล้วจะมีรสชาติอร่อย
2.ข้อใดเป็นการประกอบอาหารสำรับแบบสงวนคุณค่า.
ก.  การนำน้ำมะขามเปียกมาปรุงรสอาหารโดยไม้ผ่านการต้ม
ข.  การใส่ผักลงไปในแกงอ่อมหลังปลาสุกแล้วปิดไฟทันที
ค.  การคั้นน้ำกะทิจากมะพร้าวขูดจำนวนน้อย    ง.  การเคี่ยวหมูในแกงฮังเลจนนุ่ม
เฉลยข้อ  ข  เพราะการใช้ความร้อนในระยะสั้นให้ผักสุกจะช่วยสงวนคุณค่า
ของผักไว้ได้บางสาวนผู้บริโภคจึงยังได้รับประโยชน์จากการรับประทานผักนั้น
3.ขั้นตอนใดทำให้น้ำพริกหนุ่มมีกลิ่นหอม.
ก.  ล้างพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง     ข.  เติมเกลือและน้ำตาลทรายในน้ำพริกหนุ่ม
ค.  เผาพริกหนุ่ม  กระเทียม หอมแดงพอเหลือง   ง.  โขลกพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดง
เฉลยข้อ  ค.  เพราะการเผาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดงจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอม
เมื่อนำไปตำรวมกันเป็นน้ำพริกหนุ่มจึงทำให้น้ำพริกหนุ่มมีกลิ่นหอมไปด้วย
4.ข้อใดเป็นการประกอบอาหารสำรับอย่างมีอนามัย.
ก.  ล้างวัตถุดิบ อุปกรณ์ทุกอย่าง ก่อนประกอบอาหาร
ข.  ใช้ถ้วยตวงและช้อนตวงในการตวงเครื่องปรุง
ค.  วัตถุดิบทุกอย่างต้องลวกก่อนประกอบอาหาร
ง.  ปรุงรสอาหารหลังจากอาหารสุกแล้ว
เฉลยข้อ  1  เพราะการล้างวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนประกอบอาหารจะช่วย
ขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดอยู่กับวัตถุดิบและอุปกรณ์ผู้บริโภคจึงปลอดภัย
5.การตกแต่งจานคั่วกลิ้งเนื้อให้น่ารับประทานทำได้อย่างไร
ก.  โรยด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอย
ข.  หั่นข่าเป็นแว่นวางไว้ทั่วจาน      ค.  หั่นพริกเป็นท่อนๆโรยให้ทั่ว
ง.  วางใบมะกรูดเป็นใบๆ     เฉลยข้อ  1  เพราะใบมะกรูดมีสีเขียวและพริกชี้ฟ้าแดง
มีสีแดงเมื่อนำมาตกแต่งจานคั่งกลิ้งเนื้อจะทำให้มีสีสวยงามและรับประทานได้ด้วย
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
6.ถ้าเพื่อนถูกมีดบาดขณะเตรียมอาหารนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  บอกเพื่อนคนอื่นให้ไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ข.  รีบพาเพื่อนไปทำแผลแล้วทำงานแทนเพื่อน
ค.  หันไปดูสักครู่แล้วทำงานตนเองต่อไป         ง.  นั่งดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไร
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติและมีคุณธรรม
เพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังเดือดร้อน
7.การปฏิบัติตนตามข้อใดจะทำให้เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือทำงานจนสำเร็จ.
ก.  ตำหนิเพื่อนร่วมงานตั้งแต่เริ่มทำงาน     ข.  รับประทานอาหารร่วมกันก่อนทำงาน
ค.  แจกขนมให้เพื่อนร่วมงานก่อนลงมือทำงาน
ง.  บอกประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับเมื่อทำงานเสร็จ
เฉลยข้อ  ง  เพราะเมื่อผู้ร่วมงานทุกคนทราบว่าตนเองและกลุ่มจะได้รับประโยชน์
อะไรบ้างจากการทำงานก็จะเป็นแรงจูงใจเพื่อให้ทำงานสำเร็จได้
ตัวชี้งวัด  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
8.ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร.
ก.  เปิดเตาไฟโดยให้ดปลวไฟอ่อนที่สุด
ข.  นำอาหารทุกอย่างไปเผาไฟก่อนนำมาปรุงรสบนเตาแก๊ส
ค.  ประกอบอาหารไม่ให้สุกมาแล้วยกลงจากเตาอย่างรวดเร็ว
ง.  เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างให้พร้อมแล้วประกอบอาหารบนเตาให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
เฉลยข้อ  4  เพราะการเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมจะช่วยประหยัดเวลาในการ
ปรุงรสชาติเมื่อปรุงรสอย่างรวดเร็วจะประหยัดเชื้อเพลิง
9.มะพร้าวขูดขาวที่คั้นกะทิแล้วสามารถสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีก.
ก.  นำไปขัดล้างจามที่มีกลิ่นคาว     ข.  นำไปโรอยต้นไม้เพื่อเป็นปุย
ค.  นำไปผสมดินปั้นเป้นภาชนะ       ง.  นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์
เฉลยข้อ  ง  เพราะกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิสามารถเป็นวัตถุดิบ
ในการผสมเป็นอาหารสัตว์ได้โดยไม่นำไปทิ้งให้เกิดกลิ่นเหม็น
10.การเด็ดยอดผักมารับประทานกับน้ำพริกยังคงเหลืองลำต้น  ใบ และรากไว้
เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร.
ก.  ต้นผักยังคงเจริญเติบโตและให้ออกซิเจนต่อไป
ข.  เป้นการกระตุ้นให้ผักแตกยอด         ค.  เป็นการลดยาฆ่าแมลง
ง.  เป็นการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง     เฉลยข้อ  1  เพราะต้นผักเมื่อยังมีรากก็สามารถ
ดูดน้ำได้และอาหารจากดินไปเลี้ยงลำต้น ใบรวมถึงทำให้ต้นผักเจริญเติบโต
แตกใบกิ่งก้านต่อไป