Category Archives: ข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103 ม.2

ข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103 ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม. 2/1)
1.แหล่งการเรียนรู้ใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำรับเครื่องดื่ม.
ก.  คนขายอุปกรณ์การทำเครื่องดื่ม    ข.  นิตยสารอาหารและเครื่องดื่ม
ค.  ตลาดขายผักและผลไม้                  ง.  ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูป
เฉลยข้อ  ข  มีข้อมูลเฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่ม สาระน่ารู้ด้านอาหาร
เทคนิคการทำอาหารและเครื่องดื่ม
2.วิธีการทำให้น้ำใบเตยมีความแปลกใหม่ ข้อใดเหมาะสมมากที่สุด.
ก.  หั่นใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆลงในน้ำใบเตย   ข.  เติมน้ำมะนาวลงในน้ำใบเตย
ค.  เติมวุ้นใบเตยตัดเป็นชิ้นๆใส่ลงในน้ำใบเตย   ง.  เติมสีผสมอาหารสีแดงลงในน้ำใบเตย
เฉลยข้อ  ค.  เพิ่มเนื้อสัมผัสจากวุ้นโดยรสชาติไม่เปลี่ยน
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
3.ถ้าไม่มีนมโคสดจะดื่มเครื่องดื่มใดทดแทนเพื่อให้ได้รับสารอาหารคล้ายคลึงกัน.
ก.  น้ำข้าวโพด  น้ำฟักทอง      ข.  น้ำนมถั่วเหลือง
ค.  น้ำข้าวกล้อง                        ง.  น้ำตะไคร้  น้ำใบบัวบก
4.การใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำและน้ำตาลทรายในการผสมเครื่องดื่ม
มีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เครื่องดื่มจะมีสีสันสวยงามมากกว่า    ข. เครื่องดื่มจะมีรสชาติดีกว่า
ค.  ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า                  ง.  ประหยัดเวลาในการผสมเครื่องดื่ม
เฉลยข้อ  ง  ใช้สะดวกและเมื่อผสมแล้วจะเป็นเนื้อเดียวกัน
5.ถ้าต้องการตกแต่งแก้วน้ำแตงโมให้สวยงามนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  เทนมข้นหวานโรยหน้าน้ำแตงโม       ข.  โรยผงชอกโกแลตบนน้ำแตงโม
ค.  หั่นแตงโมเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเสียบปากแก้ว  ง.  ใส่เมล็ดแตงโมลงในแก้วน้ำแตงโม
เฉลยข้อ  ค  เป็นการบ่งบอกถึงชนิดของน้ำผลไม้
6.น้ำฟักทอง น้ำข้าวโพดร้อนควรจัดใส่ภาชนะใด.
ก.  ภ้วยพลาสติกมีหูจับ        ข.  ถ้วยกระเบื้องมีหูจับและจานรอง
ค.  โอ่งดินผ่าขนาดเล็ก        ง.  แก้วใสมีหู
เฉลยข้อ  ข  ถ้วยกระเบื้องทนต่อความร้อนได้ดี
7.ถ้าน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรหวานมากจนเกินไปจะแก้ปัญหาอย่างไร.
ก.  เติมน้ำมะนาว     ข.  เติมน้ำต้มสุก
ค.  เติมเกลือ            ง.  เติมผลไม้หั่นเป็นลูกเต๋า
เฉลยข้อ  ก  เป็นการปรับรสชาติน้ำผลไม้ให้ความหวานลดน้อยลง
โดยการเติมน้ำมะนาว
ตัวชี้วัด  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า (ง 1.1 ม. 2/3)
8.เพราะเหตุผลไดจึงทำเครื่องดื่มด้วยตัวเอง.
ก.  เพราะประหยัด มีประโยชน์ ปลอดภัย   ข.  เพราะทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองเวลา
ค.  เพราะรสชาติดี มีกลิ่นหอม สีสันสวยงาม
ง.  เพราะใช้อุปกรณ์น้อย  วัตถุดิบหาได้ง่าย
เฉลยข้อ  ก  การทำเครื่องดื่มด้วยตนเองสามารถกำหนดส่วนผสม
วิธีการทำการใช้จ่ายจึงประหยัด
9.การใช้อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มอย่างประหยัดตรงกับข้อใด.
ก.  ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับงานและเก็บอย่างถูกวิธี
ข.  ใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุด
ค.  ใช้อุปกรณ์ราคาถูกที่หาซื้อได้ง่าย    ง.  ยืมอุปกรณ์ของเพื่อนบ้านมาใช้
เฉลยข้อ  ก  เป็นการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์และสามารถหยิบใช้ได้สะดวก
10.เปลือกผักและผลไมที่เหลือจากการทำเครื่องดื่มควรนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
ก.  ทำโลชั่นทาผิว        ข.  โรยใต้ต้นไม้
ค.  นำไปขัดรองเท้าหนัง    ง.ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
เฉลยข้อ  ง  ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทำจากการนำผักผลไม้เหลือใช้มาหมักจนได้ที่