Category Archives: ข้อสอบหน่วยที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.  อาชีพช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้
ข.  อาชีพทำให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
2.ข้อใดจัดกลุ่มช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบปลิว  วิทยุ     ข.  โทรทัศน์  วรสาร
ค.  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์   ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ อินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน
3.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันที
โดยไม่ต้องเตรียมเอกสาร.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ    ข.  โทรทัศน์
ค.  เว็บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
ง.  หนังสือพิมพ์
เฉลยข้อ  ค  เพราะมีแบบฟอร์มให้กรอกส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
4.ประกาศรับสมัครงานรูปแบบใดน่าเชื่อถือมากที่สุด.
ก.  ประกาศการรับสมัครงานของทางราชการ
ข.  ประกาศรับสมัครงานในใบปลิว
ค.  ประกาศรับสมัครงานทางวิทยุ   ง.  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
เฉลยข้อ  ก.  เพราะได้รับการตรวจและกลั่นกรองและรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
5.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศน์ศาสตร์ควรสมัครงาน
ในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมเมอร์      ข.  มัณฑนากร    ค.  นักข่าว   ง.  วิศวกร
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทำงานด้านสื่อสารมวลชน
เช่นนักข่าวได้
6.เพราะสาเหตุใดคนเราจึงประกอบอาชีพ.
ก.  เพราะต้องการยอมรับนับถือ   ข.  เพราะต้องการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
ค.  เพราะต้องการรายได้มาดำรงชีวิต  ง.  เพราะต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
เฉลยข้อ  ค  เพราะถ้าไม่ประกอบอาชีพก็จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน
7.ข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกสมัครงาน.
ก.  เงินเดือน   ข.  สวัสดิการ     ค..  รายละเอียดของาาน
ง.  คุณสมบัติที่ตรงกับประกาศรับสมัคร
เฉลยข้อ  ง   เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศรับสมัครงานก็จะไม่มีความรู้
ความสามารถที่จะทำงานในสาขานั้นๆ
8.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่างๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไรง
ก.  มีความขยัน   ข.  มีสุขภาพจิตดี     ค.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ง.  มีความรับผิดชอบ
เฉลยข้อ  ข  เพราะการมีสุขภาพจิตดีจะช่วยให้ใจเย็นมีสติมองโลกในแง่ดีและ
ทำให้ผ่านสถานการณ์ที่มีแรงกดดันได้
9.สิ่งสำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคล
ตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ   ข.  วิสัยทัศน์    ค.  ความรู้ความสามารถ    ง.  แนวโน้มด้านอาชีพ
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เฉลยข้อ  ก  ทัศนคติ หมายถึงความชอบความชื่นชม ความนิยมซึ่งเป็น
ความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
10.ถ้ามีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียน
ควรจะเลือกสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.  มัคคุเทศก์    ค.  วิศวกร   ง.  ผู้ตรวจสอบบัญชี
เฉลยข้อ  ข.  เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้นำเที่ยวให้แก่ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีจึงจะทำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
11.หน่วยงานที่ควรสมัครงานมากที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  ขนาดใหญ่  งานประจำ   ข.  ขนาดใหญ่  พนักงานน้อย
ค.   ขนาดเล็ก  งานพิเศษเป็นชิ้นงาน   ง.  ขนาดกลาง  งานพิเศษเป็นช่วงเวลา
เฉลยข้อ  ก.  เพราะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่นคงและก้าวหน้า

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.  อาชีพช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้
ข.  อาชีพทำให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน
ง.  ถูกทุกข้อ
2.ข้อใดจัดกลุ่มช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบปลิว  วิทยุ     ข.  โทรทัศน์  วรสาร
ค.  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์   ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ อินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน
3.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันที
โดยไม่ต้องเตรียมเอกสาร.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ    ข.  โทรทัศน์
ค.  เว็บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
ง.  หนังสือพิมพ์
เฉลยข้อ  ค  เพราะมีแบบฟอร์มให้กรอกส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
4.ประกาศรับสมัครงานรูปแบบใดน่าเชื่อถือมากที่สุด.
ก.  ประกาศการรับสมัครงานของทางราชการ
ข.  ประกาศรับสมัครงานในใบปลิว
ค.  ประกาศรับสมัครงานทางวิทยุ   ง.  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
เฉลยข้อ  ก.  เพราะได้รับการตรวจและกลั่นกรองและรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
5.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศน์ศาสตร์ควรสมัครงาน
ในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมเมอร์      ข.  มัณฑนากร    ค.  นักข่าว   ง.  วิศวกร
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และทำงานด้านสื่อสารมวลชน
เช่นนักข่าวได้
6.เพราะสาเหตุใดคนเราจึงประกอบอาชีพ.
ก.  เพราะต้องการยอมรับนับถือ   ข.  เพราะต้องการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
ค.  เพราะต้องการรายได้มาดำรงชีวิต  ง.  เพราะต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
เฉลยข้อ  ค  เพราะถ้าไม่ประกอบอาชีพก็จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน
7.ข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกสมัครงาน.
ก.  เงินเดือน   ข.  สวัสดิการ     ค..  รายละเอียดของาาน
ง.  คุณสมบัติที่ตรงกับประกาศรับสมัคร
เฉลยข้อ  ง   เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศรับสมัครงานก็จะไม่มีความรู้
ความสามารถที่จะทำงานในสาขานั้นๆ
8.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่างๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไรง
ก.  มีความขยัน   ข.  มีสุขภาพจิตดี     ค.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ง.  มีความรับผิดชอบ
เฉลยข้อ  ข  เพราะการมีสุขภาพจิตดีจะช่วยให้ใจเย็นมีสติมองโลกในแง่ดีและ
ทำให้ผ่านสถานการณ์ที่มีแรงกดดันได้
9.สิ่งสำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคล
ตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ   ข.  วิสัยทัศน์    ค.  ความรู้ความสามารถ    ง.  แนวโน้มด้านอาชีพ
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เฉลยข้อ  ก  ทัศนคติ หมายถึงความชอบความชื่นชม ความนิยมซึ่งเป็น
ความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
10.ถ้ามีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียน
ควรจะเลือกสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.  มัคคุเทศก์    ค.  วิศวกร   ง.  ผู้ตรวจสอบบัญชี
เฉลยข้อ  ข.  เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้นำเที่ยวให้แก่ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีจึงจะทำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
11.หน่วยงานที่ควรสมัครงานมากที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  ขนาดใหญ่  งานประจำ   ข.  ขนาดใหญ่  พนักงานน้อย
ค.   ขนาดเล็ก  งานพิเศษเป็นชิ้นงาน   ง.  ขนาดกลาง  งานพิเศษเป็นช่วงเวลา
เฉลยข้อ  ก.  เพราะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่นคงและก้าวหน้า