Category Archives: ข้อสอบ O-net การงาน ม.6 ปี 52

ข้อสอบ O-net การงาน ม.6 ปี 52

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ส่วนที่ 1  แบบระบายตัวเลือกแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 1
การซักผ้า                     การล้างผ้า                         การตากผ้า
1.ซักผ้าด้วยนำเปล่า   7ล้างนัสะอาด  1 ครั้ง       10.บีบผ้าให้หมาดแล้วจึงนำไปตาก 1  ครั้ง         8.ล้างนำสะอาด 2ครั้ง    11.บิดผ้าให้แห้งแล้วสะบัดก่อนตาก
2.นำผ้าลงแช่ในน้ำ    9.ล้างน้ำสะอาด 3ครั้ง     12.บิดผ้าให้แห้งแล้วกลับ
ผงซักฟอก5-10นาที                                                ก่อนตาก
3.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
4.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก
ค้างคืน
5.ซักบริเวณที่สกปรกก่อน
แล้วจึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว
6.ขยี้ผ้าให้ทั่วทั้งตัวทุกจุด
เหมือนกัน
1.ขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือข้อใดถูกต้องที่สุด.
1.  1-3-6-7-12    2.  1-2-5-8-11    3.  1-4-6-9-12    4.  1-2-5-8-10
2.อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพผู้มีอายุตั้งแต่  70 ปีขึ้นไปคือข้อใด.
1.  ข้าวต้มยำกุนเชียงและถั่วลิสงทอด  2.  ไข่ดาว  เบคอน  ขนมปังและโกโก้ร้อน
3.  ข้าวต้มปลา  กล้วยนำว้าและนำส้มคั้นสด
4.  ข้าวผัดปู  โอวัลตินร้อนและมะละกอสุก
3.ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด.
1.  มีนิสัยแบ่งปัน  ไม่เล่นการพนัน  มีสัจวาจา
2.  พูดจาไพเราะ  รับผิดชอบงาน  รักษาความสะอาด
3.  ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่เป็นหนี้สิน ชอบเก็บออม
4.  ชอบปลูกพืชผักสวนครัว  ทำอาหารเอง ใช้จ่ายประหยัด
4.การตกแต่งบ้านข้อใด  ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน.
1.  ปลูกต้นไม้กระถางแขวนรอบบ้าน  เพื่อบังแดด
2.ปลูกไม้เรื่อยขึ้นคลุมบนหลังคา  เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
3.  ปลูกดอกทาตะวันหน้าบ้าน  เพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
4.  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิสตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
5.บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จ รูป          น้ำหนัก  185  กรัมเพื่อการส่งออก
1.  กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
2.  กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
3.  กระป๋องอลูมิเนียมลวดลายสวยงาม
4.  ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว
เฉลย  ข้อ  3  เพราะกระป๋องอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมเหมาะในการบรรจุข้าวสำเร็จรูป
6.  ผลของพืชชนิดใดเมื่อแปรรุปแล้วมีราคาสูงที่สุด.
ก.  มะขามแปรรูปเป็นมะขามสามรส
ข.  มังคุดแปรรูปเป็นสบุ่มังคุด
ค.  กล้วยแปรรุปเป็นกล้วยกวน
ง.  สับประรดแปรรูปเป็นสับปะรดเชื่อม
7.  ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช.
ก.  การใช้รังสี   ข.  การดัดแปลงพันธุกรรม
ค.  การใช้ฮอร์โมน   ง.  การเพาระเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8.  ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิ์โดยใช้พืชสมุนไพรดังนั้นลุงแดง
ต้งเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด.
ก.  บอระเพ็ด    ข.  กระเทียม    ค.  ตะไคร้     ง.  มะกรูด
9.  ตรงตามพันธุ์และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลูกได้จำนวนมากในเวลาอันสั้นเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชแบบใด.
ก.  ปลูกด้วยเมล็ด      ข.  การตอนกิ่ง
ค.  การติดตา    ง.  การเสียบยอด
10. ลุงเขียวต้องการสกัดสารอิเเลกโทรไลต์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ลุงเขียวต้องนำส่วนใดของกล้วยมาใช้.
ก.  ใบ     ข.  หัวปลี     ค.  ลำต้น    ง.  ผล
11.  ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดทสมบูรณ์ของดินและควบคุมกำจัดศัตรู
พืชโดยวิธีการชีวภาพดังนั้นลุงขาวควรเลือกทำเกษตรรูปแบบใด.
ก.  เกษตรอินทรีย์    ข.  เกษตรธรรมชาติ
ค.  วนเกษตร   ง.  เกษตรผสมผสาน
12. นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร.
ก.  มีวินัย     ข.  อดทน    ค.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ง.  มีเครือข่ายมาก
13.