Category Archives: ข้อสอบ O-net ม.3

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.สาเหตุใดจึงต้องเรียนรู้การแปรรูปและการถนอมอาหาร.
ก.   ทำให้ลดปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข.  ทำให้ผลผลิตที่ได้สามารถรักษาคุณภาพไม่ให้เน่าเสียก่อนเวลากำหนด
และช่วยปรับปรุงผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น
ค.  ทำให้ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม
ง.  ช่วยรักษาราคาผลผลิตเท่าเดิม
2.  ปุ๋ยชนิดใดช่วยให้การเจริญเติบโตขของพืชในส่วนที่เป็นลำต้นและใบ
ก.  ปุ๋ยฟอสฟอรัส    ข.  ปุ่ยไนโตเจน   ค.  ปุ๋ยโพแทสเซียม
ง.  ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรด
3.  สาเหตุใดในการปลุกพืชจึงต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช
ก.  เพราะง่ายต่อการดูแลรักษา   ข.  ทำใให้ปลูกพื0ชได้ปริมาณมาก
ค.  เปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดลดลง
ง.  เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดีมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
4.  พืชสวนมีความหมายว่าอย่างไร.
ก.  พืชที่ปลูกได้ทุกภูมิประเทศในประเทศไทย
ข.  พืชที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ค.  พืชที่ปลูกได้โดยใช้เนื้อที่น้อยและสามารถให้ผลตอบแทนสูง
ง.  เป็นพืชที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5.  ข้อใดไม่ใช่หลักการให้อาหารสัตว์.
ก.  ให้อาหารตมสัดส่วน   ข.  ให้อาหารที่ปราศจากเชื้อโรค
ค.  ให้อาหารตามความต้องการของสัตว์
ง.  ให้อาหารน้อย ๆ เพื่อให้สัตว์หิวบ่อย
6.  เครื่องมือผสมอาหารคือข้อใด.
ก.  มุ้งลวด    ข.  อุปกรณ์ให้น้ำ   ค.  เครื่องมือเวชภัณฑ์
ง.  พลัวเครื่องชั่งและเครื่องบดอาหาร
7.  คุณสมบัติพิเศษของเครื่องสแตนเลสคือข้อใด.
ก.  นำความร้อนได้ดี   ข.  แข็งแรงขัดขึ้น
ค.  เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาจัดทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย
ง.  ทนความร้อนได้ดี  ทนต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมและดูแลรักษาง่าย
8.  Random  Access Memory  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใด.
ก.  ประมวลผลข้อมูล    ข.  เก็บข้อมูลและโปรแกรม
ค.  แสดงผลข้อมูลที่เป็นภาพ   ง.  รับข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
9.  การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร.
ก.  เป็นความรู้พื้นฐาน   ข.  ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค.  มีความรู้มาประยุกต์ใช้     ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ค
10. การนำขข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร.
ก.  การแสดงผล   ข.  การประมวลผล
ค.  การสื่อสารและเครือข่าย   ง.  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
11. อุปกรณ์ข้อใดเก็บข้ออมูลสำรองมีขนาดความจุน้อยมาก
ก.  แฟลซ์ไดร์ฟ    ข.  ฮาร์ดีสก์    ค.  ดีวีดี    ง.  ฟลอปปีดิสก์
12. เด็กหญิงพารากอนทำการทดลองทางเคมีและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม
สร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้โดยจะนำเสนอข้อมุลหน้าชั้นเรียนเด็กหญิง
พาลากอนต้องเลือกใช้โปรแกรมใดให้เหมาะสมกับงาน
ก.  EXccl  และ  Word     ข.  Exccl  และ  Power Point
ค.  Equation และ Word   ง.  Eqation  powerPoint
13. เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร.
ก.  ควบคุมการชี้งตำแหน่งบนจอภาพ   ข.  รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอม
ค.  ควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  แและ  ค
14.

 

 

 

 

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม.3 ปี 52

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  1
1.  รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ
2.  ฉีดพรมน้ำผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ
3.  รีดผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา
4.  เมื่อรีดเสื้อผ้าตัวสุดท้ายถอดปลัีกก่อนรีดเสร็จเล็กน้อย
1.  การรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใดช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด.
ก.   1  2  3       ข.   2  3  4      ค.  3  4   1      ง.  1  2  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  2
1.  จัดอาหารที่ย่อยง่าย  ลดน้ำตาลและไขมันลง
2.  ถ้าบ้านมี  2  ชั้น  จัดที่นอนให้อยู่ชั้นยนเพื่อให้เห็นทิวทัศน์รอบ ๆ บ้าน
3.  พาไปเดินทางไกลในป่าดงดิบชมนกชมไม้เพื่อให้เหนื่อยมากๆ
จะหลับง่ายขึ้น
4.  จัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความจำเป้นและดูแลให้สะอาด
2.  ถ้าภายในบ้านมีคุณยายอายุ  75  ปี  ต้องดูแลท่านอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดี
ก.  1  และ  2      ข.  2  และ  3     ค.  3  และ  4      ง.  4  และ  1
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  3
1.  ข่า     ตะไคร้     มะกรูด
2.  มะม่วง     มะละกอ    แค
3.   โฆก        ไม้เต็ง      มะฮอกกะนี
4.  หมากแดง    ปาล์มขวด    ปาล์น้ำพุ
3.  ถ้าบ้านของเด็กหญิงมาลีมีพื้นที่  200  ตารางวา  การปลูกต้นไม้ประดับ
ตกแต่งบ้าานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลุกป่า  3  อย่างประโยชน์ต้องปลูกพืชชนิดใดบ้าง.
ก.  1  2  และ  3     ข.  2  3  และ  4    ค.  1  3  และ 4    ง.  1  2  และ  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  ขันน้ำ  ใบไม้ต่าง ๆ  ดอกไม้  ธูปเทียน
2.  ต้นกล้วย  ใบตอง  ดอกไม้  ธูปเทียน
3.  ขนมปัง  ผักต่างๆ  ดอกไม้  ธูปเทียน
4.  ไม้ไผ่  แผ่นยาง  ดอกไม้  ธูปเทียน
4.  ถ้านักเรียนจะประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ในวันลอยกระทงต้องนำวัสดุชนิด
ใดมาทำกระทงเพื่อช่วยอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม.
1.  1   และ  2     2.  2  และ  3     3.  3  และ  4     4.  4  และ  1
ข้อมูนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  มีประโยชน์
2.  มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  กระบวนการผลิตง่าย
4.  กระบวนการผลิตต้องปลอดภัย
5.   การทำงานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลเป็นของใช้ตกแต่งบ้านต้อง
มีหลักการประดิษฐ์ตามข้อใด.
ก.  1  และ  2     ข.  2  และ  3     ค.  2  และ  4     ง.  4  และ  1

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  ข้อใดเป็นวิธีการที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์
และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้วัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลเสียต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด.
ก.  ออกแบบใหม่(Redesign)นำกลับมาใช้.ใหม่อีก (Reuse)  ซ่อมแซม
(Repair) นำกลับมาใช้อีก (Recycle)
ข.   โยกย้าย(Remove) ซ่อมแซม (Repair) ลดลง(Redece)นำกล้บมาใช้อีก (Recycle)
ค.  นำกลับมาใช้ใหม่(Reuse) โยกย้าย (move)ลดลง(Redece)นำกลับมาใช้อีก(Recycle)
ง.  นำกลับมาใช้ใหม่(Reuse)ซ่อมแซม(Repair)ลดลง(Redece)นำกลับมาใช้อีก(Recycle)
2,  การเลี้ยงปลานิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด.
ก.  เลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกับปลานิล
ข.  เลี้ยงลูกปลานิลด้วยรำข้าว   ค.  เลี้ยงไก่บนบ่อปลา
ง.  ฝากเลี้ยงในบ่อเพื่อนบ้าน
3.  ข้อใดเป็นวิธีการถนอมอาหาร.
ก.  การทอด     ข.  การปิ้ง    ค.  การต้ม   ง.  พาสเจอไรซ์
4.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดสวนโดยทั่วไป.
ก.  สวนแบบประดิษฐ์    ข.  สวนแบบยั่งยีน     ค.  สวนแบบธรรมชาติ
ง.  สวนแนวใหม่
5.  ข้อใดจับคู่ผิด.
ก.  สัตว์ปีก – นกกระจอกเทศ    ข.  สัตว์น้ำ – เต่่า
ค.  สัตว์บก – สุกร    ง.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ – กบ
ข้อมูลนี้ใช้ตอบข้อ  6
1.  การเตรียมพันธุ์สัตว์   2.  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยง
3.  การจัดการผลิตผล  4.  การวางแผนการเลี้ยงสัตว์
5.  การสำรวจความต้องการของผู้เลี้ยง  6.  การเตรียมสถานที่  อุปกรณ์
และเครื่องคอมพิวเตอร์   7.  การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์
6.  จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายได้ถูกต้อง.
1.  1   2  3  4  5  6  7      ข.  2  5  6  4  1  3  7
ค.  6  4  1  2  5  7  3      ง.   5  2  4  6  1  7  3
7.  ข้อใดไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนที่ได้จากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ.
ก.  พลังงานน้ำ   ข.  พลังงานผสม   ค.  พลังงานชีวจิต
ง.  พลังงานความร้อนใต้พิภพ
8.  ข้อใดไม่ใช่หลักในการพิจารณาการเลือกอาชีพ.
ก.  เพื่อนร่วมอาชีพ    ข.  ความสนใจอาชีพ
ค.  ความต้องการของตลาดแรงงาน   ง.  ความถนัดในอาชีพ
9.  ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ.
ก.  คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง  ข.  ความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการ    ค.  ลักษณะการจ้างงาน   ง.  ค่านิยมของเพื่อน
10. ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์.
ก.  หน้าจอสัมผัส (Touch  screen)    ข.  กล้องเว็บ(Webcarm)
ค.  เมาส์(Mouse)     ง.  เครื่องพิมพ์ (Pinter)
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  11
นักเรียนซื้อดินสอ  2  แท่งจากร้านค้าในราคาแท่งละ  5  บาทและซื้อ
ไม้บรรทัด  1  อันราคา  10  บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  7  ราคารวมของ
สินค้าจึงเป็น  21.40  บาทนักเรียนจ่ายเงินไป  30  บาทและได้รับเงินทอน
8.60   บาทจากบันทึกของร้าน  ดังนั้นทำให้ทราบว่าร้านค้าได้ขายดดินสอ
ไปรวม  10  แท่งในวันนี้
11. จาข้อมูลข้างต้นข้อใดเป็นข้อมูลดิบ.
ก.  นักเรียนซื้อของรวม  3  ชิ้น   ข.  นักเรียนได้รับเงินทอน  8.60  บาท
ค.  ร้านค้าขายดินสอไปรวม  10  แท่งในวันนั้น
ง.  ไม้บรรทัดราคา  10  บาท/ อัน
ข้อความต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  12
นักเรียนซื้อดินสอ  2  แท่งจากร้านค้าในราคาแท่งละ  5  บาทและซื้อไม้
บรรทัด  1  อันราคา  10  บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  7  ราคารวมของ
สินค้าจึงเป็น  21.40  บาทนักเรียนจ่ายเป็น  30  บาทและได้เงินทอน
8.60  บาทจากบันทึกของร้านดังนั้นทำให้ทราบว่าร้านค้าได้ขายดินสอไป
รวม  10  แท่งในวันนั้น
12.จากข้อความข้างต้นข้อใดเป็นสาระสนเทศ.
ก.  ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ   ข.  นักเรียนชื่อดินสอ  2  แท่ง
ค.  ราคารวมของสินค้าคือ  21.40  บาท  ง.  นักเรียนจ่ายเงินไป  30  บาท
13. อุปกรณ์ใดใช้ในการต่อคอมพิวเตอร์ตามที่พักอาศัยเข้ากับระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนต.
ก.  เราเตอร์ (Router)    ข.  โมเด็ม (Modem)
ค.  การ์เครื่องข่าย (Net  wort cat)    ง.  แวน  (Wan)
14. ข้อใดเป็นการใช้ชอฟต์แวร์ตารางคำนวณเช่นไมโครซอฟต์เอ็กเซล
อย่างไม่เหมาะสม.
ก.  ใช้บันทึกคะแนนสอบของนักเรียน
ข.  ใช้สร้างปผนภูมิกระจายตัวของคะแนนสอบของนักเรียน
ค.  นำเสนอเกรดของนักเรียนในที่ประชุม
ง.  ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกคะแนน
15. ข้อมูลจากอินเทอร์เนตในข้อใดมีความเชื่อมั่นมากที่สุด.
ก.  ข้อมูลในวิกิพีเดียซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ข.  ข้อมูลจากกระดานสนทนาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญร่วมตอบข้อซักถาม
ค.  ข้อมูลจากบล็อกที่มีการเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่าย
ง.  ข้อมุลจากการแซทกับเพื่อนที่ค้นคว้าเรื่องเดียวกัน
16. นางสาวชรารินทร์  ธรรมบุตรได้ทำโครงงานเก็บข้อมูลนักเรียนที่มาสาย
โดยใช้เครื่องอ่านลายนิ้วโดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เครื่องอ่านลายนิ้วมือและบันทึกเวลาการมาถึงไว้และระบบจะสามารถทำ
รายงานสรุปการมาสายของนักเรียนได้โครงงานนี้นับว่าเป็นโครงงานประเภทใด.
ก.  การรวบรวมข้อมูลเพราะเป็นการเก็บข้อมูลและสรุปจำนวนนักเรียน
ข.  การค้นคว้าทดลองเพราะเป็นการทดลองใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือมาสาย
ค.  การศึกษาความรู้ทฤษฎีหลักการและแนวคิดใหม่เพราะมีการนำความรุ้
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มาใช้ประโยชน์จริง
ง.  การประดิษฐ์คิดค้นเพราะมีการสร้างระบบเก็บข้อมูลการมาสายนักเรียน
17. ข้อใดเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ.
ก.  แผนภูมิแท่ง    ข.  แผนภูมิวงกลม    ค.  ตาราง    ง.  แผนภูมิเส้น
18. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของหน่วยความจำหลัก.
ก.  7200  RPM    ข.  DDR3    ค.  QuadCore  ง.  1920X1200
19. เกี่ยวกับการออมและการลงทุนนักสถิติกล่าวว่า  ปัจจุบันสังคมไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อใดสัมพันะ์กันอย่างถูกต้อง.
A การออมของผู้สูงอายุ B การลงทุนของผู้สูงอายุ Cอุปสงค์ภายในประเทศ
ก.  ลดลง                              ก.  ลดลง                          ก.  ลดลง
ข.  เพิ่มขึ้น                            ข.  เพิ่มขึ้น                       ข.  เพิ่มขึ้น
ก.   A  เท่ากับ  ข   B  เท่ากับ  ก  C  เท่ากับ  ก
ข.   A  เท่ากับ  ข   B  เท่ากับ  ก  C  เท่ากับ  ข
ค.   A  เท่ากับ  ก   B  เท่ากับ  ข   C  เท่ากับ  ก
ง.   A  เท่ากับ   ก  B  เท่ากับ  ข   C  เท่ากับ  ข
20. บริษัทเอาโฆษณาหม้ออัดแรงดัน  ACIT Cook  ภายใต้แนวคิด
สุกไวใช้ไฟน้อย  ได้คุ้มค่า (ECOeNERGY)ทำให้อาหารสุกไวขึ้น(ECODOSE)และหน้าจอ
นาฬิกาอัจฉริยะที่มาพร้อมเสียงเตือนเพื่อปรับลดระดับความร้อน(ECOINELLIGeNTTIMER)
ถามว่า  ECO  ย่อมาจากอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร.
ก.  ECOLOGY  มีความหมายว่านิเวศวิทยา
ข.  ECONOMIC  มีความหมายว่าเศรษฐศาสตร์
ค.  ECONOmY  มีความหมายว่าประหยัด
ง.  ECOSYTEM  มีความหมายว่าความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม.3

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Ftechno.knw.ac.th%2Fimages%2Fpreonet57%2Fwork_01.pdf&ei=mF7CVKzSF43j8AXG7IC4Aw&usg=AFQjCNGtMMg9i6OB6JbdzjMTQ7FHVqQxtA&bvm=bv.84349003,d.dGc

ข้อสอบO-net วิชาการงาน ม.3

แนวข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  ข้อใดคือวิธีเลือกซื้อน้ำส้มสายชุ.
ก.  เลือกที่มีสีขาวขุ่น   ข.  เลือกยี่ห้อที่มีคนนิยมมาก
ค.  เลือกที่มีตะกอนอยู่เล็กน้อย   ง.  เลือกที่มีฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิต
2.  วิธีการลวกผักในข้อใดถูกต้องมากที่สุด
ก.  ลวกในน้ำเดือดให้นานๆ    ข.  ลวดในน้ำเดือดในระยะเวลาสั้น
ค.  ใส่ผักพร้อมกับน้ำรอจนเดือดหล่าน
ง.  นำน้ำที่เดือดมาเทราดลงบนผักที่เตรียมไว้
3.  การเลือกซื้อปลาน้ำจืดมีวิธีเลือกซื้ออย่างไร.
ก.  มีกลิ่นเล็กน้อยหรือมีเมือกลื่น  ข.  มีน้ำหนักเนื้อแน่นกดที่อกไม่มีรอย
บุ๋มที่หน้าอก    ค.  ลำตัวสีน้ำเงินเป็นประกาย ตาใสหัวติดตัวแน่น
ง.  ตัวเป็นมัน ตาใสเหงือกสีแดงเนื้อแน่นกดไม่มีรอยบุ๋ม
4.  การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและทำให้มีรสชาติที่ดีควร
เก้บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด.
ก.  ผลผลิตเเริ่มสุกเก็บ  ข.  เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
ค.  เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
ง.   เก็บตอนที่ยังสดอยู่ทำให้เกิดสีสันสวยงาม
5.  ผลไม้ชนิดใดที่จัดอยู่ในประเภทผลรวม
ก.  เงาะ    ข.  ขนุน    ค.  ลำใย      ง.  มะละกอ
6.  เด็กชายชรารินทร์  สีทองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านใด
ก.  เริ่มใช้ความคิดหาเหตุผล  ข.  รับประทานอาหารมากขึ้น
ค.  เริ่มไม่ค่อยรับประทานอาหาร   ง.  เสียงงแตกห้าวมีหนวดเครา
7.  การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถถึงสิ่งใดเป็นสำำคัญ.
ก.  ความสวยงาม    ข.  ความปลอดภัย 
ค.  ความนิยมของผู้บริโภค     ง.  การโฆษณา
8.  ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตรเกิดจากหลายสาเหตุยกเว้นข้อ
ก.  การมีประสบการณ์ในอาชีพการเกษตร
ข.  ดรคสสัตว์และโรคพืช    ค.  ผลผลิตล้นตลาด  ง.  สภาพดินฟ้าอากาศ
9.  ข้อใดไม่ใช่กลยุทธของงผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร   ก.  รู้ว่าตนเองมีความสามารถและสนใจในด้านใดบ้าง
ข.  เลือกสถานที่ประกอบอาชีพได้เหมาะสม  ค.  รู้นโยบายของภาครัฐ
ง.  ดูเรื่องตลาดท้องถิ่นอย่างเดียว
10. สิ่งใดเป็นของใช้ที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ก.  แว่นตา  ถุงมือ  ผ้าเช็ดจมูก  รองเท้ายาง
ข.  ผ้าเช็ดหน้า  เสื้อคลุม  รองเท้าหนัง  หวี
ค.  ค้อน  ตะปุ  ถุงเท้า     ง.  แก้วน้ำ  รองเท้ายาง  ถุงน่อง  หวี
11. เครื่องมือผสมอาหารคือข้อใด.
ก.  มุ้งลวด   ข.  อุปกรณ์ให้น้ำ ค.  เครื่องมือเวชภัณฑ์  ง.เครื่องชั่งเครื่องบด
12. ุณสมบัติพิเศษของเครื่องสแตนเลสคือข้อใด.
ก.  นำความร้อนได้ดี   ข.  แข็งแรง  ค.  เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบา

จัดทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย
ง.  ทนความร้อนได้ดีทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมและดูแลรักษาง่าย
13. ข้อใดเป็นประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่มีต่อสังคม
ก.  สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ข.  ฝึกทักษะและความชำนาญในการ
สร้างผลงาน   ค.  ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ง.  ถ่ายทอดวิธีการทำงานให้ชาวต่างประเทศรู้
14. ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก.  ทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข.  ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
ค.  เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง
15.

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบ O-net ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (x) ทับข้อที่ถูกทีสุด
1.  ถ้าเสื้อนักเรียนเปื้อนรอยหมึกปากการมีวิธีการกำจัดรอยเปื้อนอย่างไร.
ก.  เช้ดด้วยไฮโดรเจนเปอรืออกไซด์
ข.  ใช้น้ำแข็งถูบริเวณรอยเปื้อนและใช้น้ำมันก๊าซถูรอยเปื้อน
ค.  ถ้าหมึกยังไม่แห้งให้เอาเกลือโรยตรงรอยหมึกแล้วถูด้วยมะนาวก่อนซัก
ง.  ให้รับเอาผ้าฝ้ายหรือผ้าขนหนูซับตรงรอยเปื้อนและใช้ก้อนน้ำแข็งถูแรง
2.  เด็กเล็กหรือเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนมีอายุเท่าไร.
ก.  2-4  ขวบ    ข.  2-5  ขวบ    ค.  2-6  ขวบ   ง.  2-7  ขวบ
3.  ข้อใดคือการฝึกนิสัยในการรับประทานอาหาร
เฉลย  การใช้ช้อนตักอาหารด้วยตนเอง
4.  เด็กวัยใดควรได้รับการดูแลมากที่สุด
เฉลย  เด็กก่อนวัยเรียน
5.  คนที่มีรูปร่างผอมสูงควรเลือกเสื้อผ้าแบบใด.
ก.  ลายดอกเล็ก ๆ    ข.  เส้นลายแนวดิ่งตามลำตัว
ค.  เนื้อผ้าไม่หนาหรือบางมาก
ง.  ลายดอกใหญ่เส้นทางขวาง
6.  ในขณะประกอบอาหารถ้าแก๊สหมดนักเรียนควรทำอย่างไร.
ก.  เปิดวาวล์ทิ้งไว้     ข.  เขย่าทางแก๊สดูว่าหมดจริงหรือไม่
ค.  หยุดใช้แก๊สรอแก๊สถังใหม่มาเปลี่ยน
ง.  ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ลองจุดไฟดูว่าแก๊สหมดหรือยัง
7.  ข้อใดคือสีโทนเย็นใช้สำหรับทาห้องนอน.
ก.  สีส้ม  สีส้มแดง     ข.  สีแดง  สีแดงม่วง
ค.  สีเขียวอ่อน  สีฟ้าอ่อน    ง.  สีเหลือง  สีส้มเหลือง
8.  คราดมือใช้ประโยชน์ในการจัดตกแต่งบริเวณบ้านอย่างไร
ก.  ใช้ตัดกิ่งไม้มีขนาดเล็ก    ข.  ใช้พรวนดินในกระถางต้นไม้
ค.  ใช้สำหรับตัดหญ้าชนิดไม่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป
ง.  ใช้ตะกายเก็ยเศษหญ้าที่ตัดทิ้งแล้วหรือโกยเศษใบไม้แห้ง
9.  ข้อใดคือประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
ก.    เกิดการกลายพันธุ์    ข.  คัดพันธุ์พืชที่ดีไว้ปลูก
ค.  ช่วยลดความต้านทานให้แก่พันธุ์พืช
ง.  ผลิตพืชเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น
10. ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตรเกิดจากหลายสาเหตุยกเว้นข้อใด.
ก.  การมีประสบการณ์การเกษตร    ข.  โรคสัตว์และพืช
ค.  ผลผลิตล้นตลาด     ง.  สภาพดินฟ้าอากาส
11. ข้อใดคือพันธุ์สุกรประเภทเนื้อ.
ก.  พันธุ์พวงแบละ  พันธุ์ไหหลา    ข.  พันธุ์พื้นเมือง  พันธุ์แลนซ์เรซ
ค.  พันธุ์ดูร็อกและพันธุ์แฮมเซียร์   ง.  พันธุ์ลาร์จไวต์และพันธุ์ชาแหละเนื้อ
12.  การนำเครื่องปั้นดินเผาออกมาจากเตาเผาทันทีที่เผาสุกก่อนเตาเย็น
จะเกิดผลอย่างไร.
ก.  ทำให้เครื่องปั้นดินเผาแตกร้าว   ข.  ทำให้ลายบนเครื่องปั้นดินเผาจาง
ค.  ทำให้เกิดเฟองอากาศที่เครื่องปั้นดินเผา
ง.  ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเสียรูปทรง
13. ลักษณะสำคัญในการประกอบอาชีพมีหลายประการยกเว้นข้อใด.
ก.  มีความอดทน   ข.  มีมนุษาย์สัมพันธุ์ดี
ค.  มีความคิดสร้างสรรค์   ง.  มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป
14. การประกอบอาชีพงานประดิษฐ์แบบทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นอย่างไร.
ก.  ทำเพื่อหารายได้เล็กๆน้อยๆ  ข.  การรับจ้างเป็นลูกมือของผู้ผลิตอื่นๆ
ค.  รับหางานเฉพาะเมื่อมีคนว่าจ้างเฉพาะงาน
ง.  มีการลงทุนน้อยลงเพราะใช้งานกันเองภายในครอบครัว
15. ข้อใดคือวัสดดุตกแต่งพิ้นห้อง.
ก.  ศิลาแลง  มู่ลี่   ข.  ภเพถ่าย  บ้าน   ค.  แจกัน  ตุ๊กตา   ง.  พรม  เสื่อ
16. ข้อใดคือข้อคิดในการพิจารณาเลือกอาชีพ
ก.  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ
ข.  ควรสำรวจตัวเองว่ามีความสนใจความถนัดด้านใด
ค.  หาความรู้และทักษะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติในการทำงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
17. ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชผักและผลไม้ชนิดใด.
ก.  ขิงกับพริก    ข.  ข้าวโพดกับสับปะรด
ค.  มันสำปะหลังกับคะน้า   ง.  ใบโหระพากับผักบุ้ง
18. อุปกรณ์ชนิดใดที่จำเป็นที่สุดในการเลี้ยงปลาสวยงาม.
ก.  สวิง   ข.  กรวด    ค.  ทราย   ง.  เครื่องทำออกซิเจน
19.  ข้อใดคืออาหารจากธรรมชาติของปลาสวยงาม.
ก.  ไรน้ำ    ข.  แมลง     ค.  ตะไคร้น้ำ   ง.  แพลงก์ตอน
20. การประดิษฐ์เซรามิคต้องนวดดินเพื่ออะไร.
ก.  ไล่ฟองอากาศออกซิเจน   ข.  หาสิ่งแปลกปลอมในดิน
ค.  ป้องกันดินแห้งและแข็ง   ง.  สะดวกในการเก็บรักษา
21. ถ้าต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องดิจิทัลที่มีพอร์ตยูเอสบีกับ
คอมพิวเตอร์ต้องใช้สายเชื่อมใด.
ก.  สาย  USB  POR  กล้องวีดีโอ     ข.  Port  VGA
ค.  สาย  PS 2    ง.  สายแลน
22. การประมวลผลข้อมุลให้ได้สารสนเทศเกิดประโยชน์อย่างไร.
ก.  ใช้ในการตัดสินใจ   ข.  ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ค.  ได้ข้อมูลใหม่    ง.  ฝึกทักษะการทำงาน
23. อุปกรณ์ข้อใดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดความจุมากที่สุด
ก.  แฟลซ์ไดร์ฟ   ข.  ฮาร์ดดิสก์     ค.  ดีวีดี    ง.  ฟลอปมิดิสก์
24. ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร.
ก.  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข.  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ค.  ชวยประมวลผผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ง.  เป็นคำนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์
25. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง.
ก.  ติดตั้งอยู่บนแมนบอร์ดในซีพียู   ข.  มีขนาดจุไม่เท่ากัน
ค.  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อใช้งานประมวลผล
ง.  จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้โดยไม่มีไฟฟ้า
26. ข้อใดจัดเป็นเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ.
ก.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์พ่น   ข.  เครื่องพิมพ์ภาคดิจิทัล
ค.  เครื่องพิมพ์แบบจุด     ง.  เครื่องพิมพ์แผ่นซีดี
27. ซอฟแวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์เกี่ยวข้องกันอย่างไร.
ก.  มีประสอทธิภาพในการทำงานเท่าเทียมกัน
ข.  มีหน่วยความจำเพียงพอในการเก็บข้อมูล
ค.  มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน
ง.  มีระบบปฏิบัติการเป็นสื่อกลางการทำงาน