Category Archives: ครูผกาวดีร่วมกิจกรรม

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 มีนาคม ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม


นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม มอบประกาศนียบัตรชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 บูมพี่บูมน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ,3

 

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมจัดงานนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านเขียวขาว OPEN HOUSE KC2020 และคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม. 28

กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  กำหนดจัดงานเปิดบ้านเขียวขาว
ในวันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  จัดงานนิทรรศการวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 ดร.ชูชาติ  แก้วนอก
ประธานงานนิทรรศการวิชาการ  เปิดบ้านเขียวขาว OPEN  HOUSE  KC  2020

ดร.สุชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
รองผู้อำนวยการสุพร  สามัติกิยะ  นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

นักเรียนมัคคุเทศก์นำรองสุพร  สามัติกิยะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร.ร.กุดชุมวิทยาคม

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ร่วมเยี่ยมชมผลงานนักเรียนจากโครงงาน  IS นักเรียน ม. 2 นำเสนอผลงาน

ครูดอกไม้  แสงพันธุ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจผลงานวิชา  IS กระติบข้าวใบละ 100  บาท


คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและมัคคุเทศก์ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ามาร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ  2020

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์นำยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ 7-8 กุมภาพันธ์

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และคณะครูผู้นำยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำยุวกาชาดม.3
เข้าค่ายพักแรม  ณ  ค่ายลูกเสือดักแด้โดโด้  จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 7-8  กุมภาพันธ์


ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม วันที่ 24 มกราคมครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. 28


ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร สพม.28 วันที่ 14 มกราคม ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม


ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกิจกรรมประเพณีบุญคูณลาน
ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และตัวแทนนักเรียนที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 8 ร่วมกิจกรรมบุญคูณลาน

นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมแห่ต้นเงินรอบๆๆบริเวณอาคารเรียนและนำไปถวายที่ใต้ถุนอาคารรวงผึ้ง

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกิจกรรมบุญคูณลานประจำปี 2563

ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ดร.ศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์ ประธานในพิธี รองผู้อำนวยการศักดิ์ชัย  ครู่แก้วและคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์และคณะครูนักเรียนนักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกิจกรรมสู่ขวัญข้าว

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์และคณะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปเสด็จพ่อพระปิยะมหาราชขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นพระบรมราชานุเสาวรีย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โดยประธานในพิธีท่าน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ประธานในพิธีดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
โดยผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมให้การต้อนรับในวันที่ 3 ม.ค.

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 3 มกราคม ณ บริเวณหน้าเสาธงและรอบๆอาคารเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.28

ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ  บริเวณหน้าเสาธงและรอบๆๆอาคารเรียนในวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมจามจุรี


ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ประธานในพิธีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเลี้ยงส่งครูไปรับตำแหน่ง


กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีรับโชครางวัลใหญ่เครื่องซักผ้า