Category Archives: คำสั่งงาน ง 33106 ม.6

คำสั่งหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการจัดการการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์(งานเกษตร) ง 33106 ม.6

คำสั่ง  หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์  krupaga
2.  ให้อ่านใบความรู้ที่ 3.2 เรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์  krupaga หรือในหนังสือ
แบบเรียนหน้า  94-114
3.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ในกระดาษเอ 4 (ห้อง 6/6-6/10)
ห้อง ( 6/1-6/5) ให้อ่านใบความรู้สรุปความเรียงบันทึกลงในสมุดวิชาการงาน
4.  ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์(ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
ภาระงานเรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
1.  ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 5-6  คน เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์กลุ่มละ  1  ชนิด(ไก่พื้นเมือง)
หรือสัตว์ชนิดอื่นๆตามมติของกลุ่มที่เลือก  ให้ทำวีดีโอการเลี้ยงสัตว์เริ่มจากตัวอ่อนจนกระทั่ง
จำหน่ายได้ (5 คะแนน)
2.  ให้นักเรียนส่งสรุป(6/1-6/5) สรุปองค์ความรู้(6/6-6/10) 2  คะแนน