Category Archives: คำอธิบายรายวิชาการงาน 1 ง 21101 ม.1

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 ม.1

              คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                    รหัสวิชา  ง  21101                      เวลเรียน  40  คาบ
         วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานบ้าน  การจัดการและตกแต่งห้อง  การเตรียมประกอบ  จัด 
ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการ
ตัดสินเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ
         เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
ในรูปแบบแผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้
กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
          มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
รหัสตัวชี้วัด
ง  1.1  ม  1/1  ม.  1/2  ม.  1/3
ง  4.1  ม  1/1  ม.  1/2  ม.  1/3
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
สาระที่ 4  การอาชีพ 
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
3.  เห้นความสำคัญของการสร้างอาชีพ
                                     หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ 1
                รหัสวิชา ง 21101      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  40  คาบ/ภาคเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน  เวลา  8  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  เวลา  4  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ  เวลา  8  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  งานเกษตร  เวลา  7  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่าง  เวลา  4  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  งานประดิษฐ์  เวลา  7  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานอาชีพ  เวลา  2  คาบ
                     โครงสร้างพื้นฐานรายวิชาการงานอาชีพ 1 ง 21101
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน  40  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน  เวลา  8  คาบ
สาระสำคัญ
          1.การเลือกและใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธภาพและ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
          2.การจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องประยุกต์ใช้หลักการมีประโยชน์และ
ประหยัด ปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  เวลา  4  คาบ
สาระสำคัญ
          กระดุมและรังดุมเป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้าซึ่งอาจวำรุดได้
ถ้ารู้จักซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะของกระดุม
แต่ละชนิด จะทำให้ผลงานเรียบร้อย  มีคุณภาพ  และเสื้อผ้าที่ซ่อมแซม
กระดุมแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ  เวลา  8  คาบ
สาระสำคัญ
          1.การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารคาวหวานตามหลักการอย่าง
ถูกวิธีและวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ จะทำให้อาหารน่ารับประทาน มีรสชาติดี
มีคุณค่าทางอาหาร  ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย
          2.การบริการอาหารในครอบครัวและในการจัดเลี้ยงรูปแบบต่างๆ
ผู้บริการต้องยึดหลัก  ช่างสังเกต  มีมารยาทและรู้จักบริการอาหาร
ให้เหมาะสมกับโอกาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  งานเกษตร  เวลา  7  คาบ
สาระสำคัญ
         1.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป้นการนำผลผลิตที่ได้จากการเกษตร
มาเปลี่ยนแปลงสภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อยึดอายุการ
เก็บรักษาผลผลิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
         2.การจัดสวนในภาชนะให้สวยงาม มีจุดเด่นและประทับใจผู้ชม
ต้องเลือกใช้ภาชนะ  วัสดุ  อุปกรณ์และพันธุ์ไม้ให้เหมาะสม รวมถึง
จัดสวนในภาชนะตามขั้นตอนที่ถูกต้องและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่าง  เวลา  4  คาบ
สาระสำคัญ
          การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้ตามหลักการ
และวิธีการที่ถูกต้องจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
และฝึกทักษะการซ่อมแซมซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  งานประดิษฐ์  เวลา  7  คาบ
สาระสำคัญ
         การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นต้องทำอย่างมี
กระบวนการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกให้ผู้ประดิษฐ์มีทักษะในการ
สร้างชิ้นงานและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆรวมถึง
มีส่วนช่วยในการสืบทอดเอกลักาณ์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานอาชีพ  เวลา  2  คาบ
สาระสำคัญ
         การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองควรใช้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพมาช่วยในการพิจารณาและต้องเตรียมตัวเพื่อ
เข้าสู่งานอาชีพตลอดจนประกอบอาชีพอย่างสุจริตและมีคุณธรรม